หน้าแรก

ความหมายของการคิด 

 

            ฮิลการ์ด (Hilgard ) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤตกรรมที่เกิดขึ้นในสมองอันเนื่องมาจากการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ บรูโน (Bruno ) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่ใช้สัญลักษณ์จินตภาพ ความคิดเห็น และความคิดรวบยอด แทนประสบการณ์ในอดีต ความเป็นไปได้ในอนาคต และความเป็นจริงที่ปรากฏ การคิดจึงทำให้คนเรามีกระบวนการทางสมองในระดับสูง กระบวนการเหล่านี้ได้แก่ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา จินตนาการ ความใส่ใจ เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และอื่นๆ มากาเรต ดับบลิว แมทลิน (Matlin ) กล่าวว่า การคิดเป็นกิจกรรมทางสมอง เป็นกระบวนการทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย การสัมผัส การรับรู้ การรวบรวม การจำ การรื้อฟื้นข้อมูลเก่าหรือประสบการณ์ โดยที่บุคคลนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก็บไว้เป็นระบบ การคิดเป็นการจัด รูปแบบของข้อมูลข่าวสารใหม่กับข้อมูลเก่า ผลจากการจัดสามารถแสดงออกมาภายนอกให้ผู้อื่นรับรู้ได้

อาจสรุปได้ว่าการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆโดยมีการจัดระบบความรู้ ข้อมูล ข่าวสารซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งเร้าใหม่ ที่ไปได้ ทั้งใน รูปแบบ ธรรมดาและสลับซับซ้อน ผลจากการจัดระบบสามารถ แสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น การให้เหตุผลการแก้ปัญหาต่าง ๆ

ความคิด คือ อะไร

        ความคิดเป็นกลไกของสมองที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา  ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์  ความคิดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจาก สิ่งแวดล้อม  สังคมรอบตัว และประสบการณ์ส่วนตัวดั้งเดิมของมนุษย์

        การใช้ความคิดเป็นกลไกของสมอง  ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่สมองของเราอันเดียวแต่มี 2 ความคิด  ความคิดที่แตกต่างกันทั้ง  2  อย่างนั้นถูกควบคุมโดยสมองสองซีก สมองซีกซ้ายจะควบคุมความคิดที่มีระบบ  ความคิดที่มีการใช้เหตุผล  เช่น  ด้านตัวเลข การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส่วนสมองซีกขวาจะควบคุมเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ อย่างไรก็ตามสมองทั้งสองซีกจะมีการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กัน      ถ้าหากสมองทั้งสองซีกทำหน้าที่ไม่เต็มเท่า ๆ กัน หรือมีการพัฒนาสมองแต่ละซีกแตกต่างกัน  ก็จะทำให้การคิดและพฤติกรรม  อารมณ์  ความรู้สึก  แตกต่างกัน  ตามอิทธิพลของการควบคุมของสมองแต่ละซีกด้วย