פרשת תרומה - תורה מ'


מדוע דורש הזוהר הקדוש תרומה - תרום ה', תורה מ'. מדוע נאמר "ויקחו" לי תרומה ולא "ויתנו" לי תרומה. גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לכל אחד מישראל. איך אנו יכולים "לקחת" את הקב"ה אלינו. כיצד רמוזים י"ג מידותיו של הקב"ה בתרומת בני ישראל למשכן. חשיבות תיקון המידות. מה שאל הרב משה פרידלנדר זצ"ל את הרב שך זצ"ל לאחר שהודיעו לו הרופאים שנותרו לו שבועיים לחיות ומה ענה לו הרב שך זצ"ל. הסבר הרב לתהפוכות הרבות שקורות בעולם בזמן הזה ומה אנו צריכים לעשות. הרב מברך את נכדתו ואת כל עם ישראל ברפואה שלימה ובכל הברכות.
צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"א ע"י רפאל רחמים.