אבות עולם

זה ספר

אבות עולם

פירוש על מסכת אבות, ויקרא שמה רחובות.
כי עתה הרחיב ה' לנו בגשם נדבות, לעת צאת השואבות.
והולכי נתיבות, הכינו וגם חקרו, שאל יעקב בעזרו, בהלו נרו.
שתים זו שמענו,
אלון בכות, עת הזמיר הלא זה דברו. על כן קרא שמו אבות עולם, ועליו יציץ נזרו.
החוט המשולש לא ינתק מאהלו, מבטחו להגיד לאדם ישרו, והלכו עמים לאורו: שרגא  בטיהרא  דמהניא  אור  לשבת  נגדו.
זה  שפר  מנורת  המאור  אשר  אזן  ותקן הרב המפורסם, הנודע שמו בשערים המצויינים, הוא הכהן הגדול, בהורים ותמים, המקובל  האלקי

החסיד  כמוהר"ר

בנימין הכהן נר"ו: בויניציה

בשנת תע"ט - לפ"ק:תוכן                                            :

הקדמת הספר.
הקדמת למסכת אבות.

פתיחה.

פרק א׳.

משנה א.    משנה ב.    משנה ג.    משנה ד.    משנה ה.    משנה ו.    משנה ז.    משנה ח.    משנה ט.    משנה י.    משנה י"א.    משנה י"ב.    משנה י"ג.    משנה י"ד.    משנה ט"ו.    משנה ט"ז.    משנה י"ז.    משנה י"ח.

פרק ב׳.

שיר.