Leerhuis Oosterbeek

Programma 2018-2019
Messiaanse verwachting in Thora, Bijbel en Koran.
Toen Jezus met zijn leerlingen op weg was naar Jeruzalem, vroeg hij hun: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Daarop kwamen allerlei antwoorden. Vervolgens vroeg hij: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Daarop antwoordde Petrus: ‘U bent de Messias.’ Wat betekent dat woord? En wat betekenen andere titels die voor Jezus in de Bijbel gebruikt worden, zoals Heiland, Verlosser, Redder, Bevrijder, Mensenzoon, Zoon van God? Dit seizoen willen wij in het Leerhuis stilstaan bij die vraag. Ook willen wij nagaan waar deze messiaanse verwachting vandaan komt en hoe het staat in jodendom en islam met de verwachting van een Messias.
De cyclus wordt geopend door Cees den Heyer. Hij zal laten zien hoe men in de loop der tijden in de christelijke traditie tegen Jezus heeft aangekeken. Hij publiceerde daarover onlangs het lijvige boek Jezus, een mensenleven. Matthijs den Dulk komt de tweede avond. Hij zal ons kennis laten maken met de grote verscheidenheid van voorstellingen rondom de Messias onder joden en christenen en zich afvragen waarom de twee tradities uiteen groeiden. De avond daarna spreekt Annemarieke van der Woude over de Knecht des Heren bij Jesaja, te vinden in de vier zogenaamde ‘knechtsliederen’ in Jesaja 40-55. Wie of wat is deze ‘knecht’ en welke rol vervult hij?  En wat is het (beoogde) effect van zijn optreden op de lezers van deze teksten. Albert Ringer verzorgt de volgende inleiding:  over de grote spraakverwarring over de eindtijdverwachting. Hij zal nagaan hoe het begrip Messias in de na-bijbelse tijd in het jodendom wordt ge
bruikt. Panc Beentjes sluit hierop aan. Tot vrij recent heeft in de Bijbelwetenschap – met name in christelijke kring – het uitgangspunt gegolden dat de joden ten tijde van Jezus de komst van de Messias verwachten die als een definitieve verlosser voor Israël zou optreden. Maar recente studies van de joods-Palestijnse literatuur uit de late Tweede Tempelperiode tonen aan dat er voor deze overtuiging weinig overtuigend bewijs te vinden is. Waarom verbiedt Jezus in het Marcusevangelie zijn leerlingen om zijn identiteit bekend te maken? Daarover spreekt Peter Nissen in januari 2019. Hij zal de titels voor Jezus in dit evangelie bespreken en aandacht besteden aan verschillende visies op het zogenaamde ‘Messiasgeheim’ bij Marcus. De evangeliën van Matteüs en Lucas zijn wat de titel Messias betreft het tegenovergestelde van Marcus: dat Jezus de Messias is wordt luid en duidelijk verkondigd, te beginnen met het geboorteverhaal. Oebele van der Veen zal die teksten tijdens de zevende avond tegen het licht houden. Harm  van Grol zal over de eindtijdverwachting in de Psalmen spreken, met psalm 2, de ‘koningspsalm’, als uitgangspunt. Hoe kan de wereld voltooid worden als de ‘gojim’, de heidenen, blijven spoken. Ook in de islam kent men een soort messiaanse verwachting. De komst van Al Mahdi wordt niet in de Koran, maar wel in de overleveringen van de profeet aangekondigd. Welke voorstellingen en verwachtingen hebben Soennieten en Shiieten van hem? Wat zijn de verschillen en overlappingen met de christelijke en joodse Messias? Mohamed Ajouaou zal dit op de voorlaatste avond duidelijk maken. De reeks wordt afgesloten door Henk Janssen, die spreekt over de levende verwachtingen van de komst van het messiaanse rijk en van de Messias in de Psalmen.HET LEERHUIS OOSTERBEEK
Staat open voor hen die zich aangesproken voelen door de Bijbel en willen luisteren naar wat joden en christenen wederzijds beweegt.
De avonden worden gehouden in: De Vredebergkerk Van Toulon van der Koogweg 3 6862 EB   Oosterbeek Aanvang: 20.00 uur 
De kosten bedragen € 55,00 per persoon. Opgave graag vóór 1 oktober 2018 door overmaking van dit bedrag op: IBAN  NL09 RABO 0153 4883 28 t.n.v. E.J. Schoevaars o.v.v. Leerhuis.
Hoewel men in beginsel inschrijft op de hele cursus bestaat de mogelijkheid om een "losse avond" bij te wonen voor € 7,50. Overleg met de penningmeester is mogelijk wanneer de hoogte van het cursusgeld een bezwaar vormt.
Inlichtingen bij het secretariaat: mevr. R.M.C. Enklaar - Cooymans, Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC  Oosterbeek tel 026 3335770 roseline_enklaar@live.com
voor verdere informatie, zie: raadvankerkenoosterbeek.tk/leerhuis
Het Comité Leerhuis Oosterbeek R.M.C. Enklaar-Cooymans, G. van den Hof, J.P. Marseille, E.J. Schoevaars, G.A. Groot Zwaaftink "Geen leerhuis zonder nieuwe inzichten"                                                                   bChagiga 3a

(folder downloaden: onderaan deze pagina)Aan het programma werken mee:
Dr. M. Ajouaou Hoofd islamitische geestelijke verzorging bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en docent islam aan de Vrije Universiteit. Prof. Dr. P.C. Beentjes Emeritus hoogleraar Oude Testament Universiteit Tilburg. Dr. M. den Dulk Universitair docent Radboud Universiteit Dr. H.W.M. van Grol Oud-docent Tilburg School of Catholic Theology Pof. Dr. C.J. den Heyer Emeritus hoogleraar Theologische Universiteit Kampen en oud-docent Doopsgezind Seminarium H.J.M. Janssen, ofm Emeritus-deken van Arnhem, begeleider JONASLeerhuis Arnhem, hoofdredacteur van Tijdschrift voor verkondiging Prof. Dr. P.J.A. Nissen Hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant Oosterbeek Rabbijn Dr. A. Ringer Rabbijn liberaal joodse gemeenten Rotterdam en Twente en krijgsmachtrabbijn Ds. O. van der Veen Predikant PKN Oosterbeek-Wofheze Mw. Dr. H.J.M. van der Woude Redactiesecretaris Speling en predikant Remonstranten Oosterbeek
Ċ
Oebele van der Veen,
1 sep. 2018 03:48
Comments