Đặt trước

Thế giới            Xã hội              Cộng đồng              Trợ lý          Sáng lập

Trang chủ

Đặt trước

Thực đơn

Quán Google

Quán Yahoo

Blog người sáng lập

Blog người nổi tiếng

Hóa đơn

Góp ý

♥ ♥ Cập nhật nội tình tổng hợp♥ ♥

Cần khi Online
Web 2.0

Con cháu mình nên học ở đây

1. ĐH Harvard: http://www.harvard.edu/
2. ĐH Stanford: http://www.stanford.edu/

3. ĐH Cambridge: http://www.cam.ac.uk/

4. ĐH California - Berkeley: http://www.berkeley.edu/

5. Học viện công nghệ Massachusetts (MIT): http://www.mit.edu/

6. Học viện công nghệ California : http://www.caltech.edu/

7. ĐH Princeton: http://www.princeton.edu/

8. ĐH Oxford: http://www.ox.ac.uk/

9. ĐH Columbia: http://www.columbia.edu/

10. ĐH Chicago: http://www.uchicago.edu/

11. ĐH Yale: http://www.yale.edu/

12. ĐH Cornell: http://www.cornell.edu/

13. ĐH California - San Diego: http://www.ucsd.edu/

14. ĐH Tokyo: http://www.u-tokyo.ac.jp/eng/index.html

15. ĐH Pennsylvania http://www.upenn.edu/

16. ĐH California - Los Angeles http://www.ucla.edu/

17. ĐH California - San Francisco Univ California - San Francisco http://www.ucsf.edu/

18. ĐH Wisconsin - Madison http://www.wisc.edu/

19. ĐH Michigan - Ann Arbor http://www.umich.edu/

20. ĐH Washington - Seattle http://www.washington.edu/

21. ĐH Kyoto: http://www.kyoto-u.ac.jp/index-e.html

22. ĐH Johns Hopkins:http://www.jhu.edu/
23. ĐH Imperial Coll London http://www.ic.ac.uk/
24. ĐH Toronto: http://www.utoronto.ca/

25. ĐHColl London: http://www.ucl.ac.uk/

26. ĐH Illinois - Urbana Champaign: http://www.uiuc.edu/index.html

27. Học viện công nghệ Swiss Fed - Zurich: http://www.ethz.ch/

28. ĐH Washington- St. Louis http://www.wustl.edu/

29. ĐH Rockefeller: http://www.rockefeller.edu/

30. ĐH Northwestern: http://www.northwestern.edu/

31. ĐH Duke: http://www.duke.edu/

32. ĐH New York: http://www.nyu.edu/

33. ĐH Minnesota - Twin Cities http://www1.umn.edu/twincities/index.php

34. ĐH Colorado - Boulder: http://www.colorado.edu/

35. ĐH California - Santa Barbara: http://www.ucsb.edu/

36. ĐH British Columbia: http://www.ubc.ca/

37. ĐH Texas Southwestern Med Center http://www.utsouthwestern.edu/

38. ĐH Vanderbilt: http://www.vanderbilt.edu/

39. ĐH Utrecht: http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/1main.html

40. ĐH Texas - Austin: http://www.utexas.edu/

41. ĐH Paris 06: http://www.upmc.fr/FR/info/00

42. ĐH California - Davis http://www.ucdavis.edu/

43. ĐH Pennsylvania State - Park: http://www.psu.edu/

44. ĐH Rutgers State - New Brunswick http://www.psu.edu/

45. ĐH Công nghệ Munich: http://www.tu-muenchen.de/jshpchooser.tupl

46. Học viện Karolinska Stockholm http://info.ki.se/index_se.html

47. ĐH Edinburgh: http://www.ed.ac.uk/

48. ĐH Paris 11: http://www.u-psud.fr/

49. ĐH Pittsburgh - Pittsburgh http://www.pitt.edu/

50. ĐH Southern California: http://www.usc.edu/

Sự cố máy tính


****************************************************************

Bạn biết món "đặc sản" nào, thì thêm vào thực đơn đi, tớ chỉ mới gọi chừng ấy món ...

****************************************************************