Home

THÔNG BÁO

1) Đã có bài giàng điện tử (dạng PDF) Chương 4- Vật liệu điện môi. Các em có thể vào đây để tải về học. 

2) Bài tập Vật liệu điện - điện tử
Bài tập chương 2 (Vật liệu dẫn điện)
Bài tập chương 3 (Vật liệu bán dẫn) (bổ sung)
Bài tập chương 4 (Vật liệu điện môi)
Bài tập chương 5 (Không có)

ć
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 8, 2016, 9:14 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 1, 2016, 8:13 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 6, 2016, 9:37 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 6, 2016, 9:37 AM
Comments