Home

THÔNG BÁO
I. Dành cho sinh viên các lớp Kỹ thuật điện công trình (Xây dựng):
Đã có đề cương ôn tập, các em tranh thủ vào xem hoặc tải về để học. 
Đề cương ôn tập (xem/tải về)

Bài giảng về máy điện
Chương 5_ Đại cương về máy điện
Chương 6_Máy biến áp
Chương 7_Máy điện không đồng bộ
Chương 8_Máy điện đồng bộ
Chương 9_Máy điện một chiều
Đề cương ôn tập (xem/tải về)
   
Bài tập Chương 2 (Phần 1/Phần 2).
Bài tập Chương 3.
Bài tập Chương 4.
Bài tập Chương 5.

Các em lấy tài liệu học tập và tham khảo sau đây
1) Phần 3. Kỹ thuật điện tử (xem/tải về)
2) Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự (xem/tải về)
3) 250 bài tập Kỹ thuật điện tử (xem/tải về)
4) Bài giảng điện tử - Kỹ thuật điện tử (xem/tải về)

Đáp án bài Kiểm tra giữa kỳ

Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 13, 2015, 8:28 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 21, 2015, 12:25 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 23, 2015, 9:27 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 23, 2015, 9:46 AM
ć
Quảng Nguyễn Hồng,
May 23, 2015, 9:33 AM
ć
Quảng Nguyễn Hồng,
May 23, 2015, 9:33 AM
ć
Quảng Nguyễn Hồng,
May 23, 2015, 9:34 AM
ć
Quảng Nguyễn Hồng,
May 23, 2015, 9:34 AM
ć
Quảng Nguyễn Hồng,
May 23, 2015, 9:33 AM
Comments