Home

THÔNG BÁO
Tài liệu tham khảo dành cho học viên cao học KTĐ

1. Nguyễn Đình Thắng, Vật liệu kỹ thuật điện, NXB KHKT, Hà Nội, 2004 (xem)
2. Nguyễn Đức Sỹ, Công nghệ chế tạo thiết bị điện, NXB GD, Hà Nội 2005 (xem)

Tham khảo thêm: 
1. Vật liệu kỹ thuật điện và an toàn điện, Dự án JICA-HIC, Hà Nội 2002 (xem)
2. Nguyễn Huy Sinh, Vật lý siêu dẫn, NXB Giáo dục, Hà Nội 2004 (xem)

Các bài báo phân công cho học viên đọc và làm bài thu hoạch:

Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 9, 2017, 3:37 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 9, 2017, 3:38 PM
Comments