Short stories of Nguyen Quang Than

(Translated into English)


 


Atumn wind -

Gió Heo May

 The Waltz 

of The Chamber Pot - 

Vũ Điệu 

của cái bô /

 / A Portrait - Chân Dung

 A woman at the bus station /Người đàn bà đợi ở bến xe - )

A boat to Hongai - Tau di Hon Gai

Thanh Minh - Thanh Minh