Kho ảnh chân dung Nguyễn Quang Thân


 

 

 

 

 

 

 

Mẹ Lê Thi Phương và Nguyễn Quang Thân 10/1936

NQT Hải phòng 1965

HP 1977

HN 1999 (Ảnh Nguyễn Đình Toán)