Hoạt động ngoài giờ lên lớp - 1

THAÙNG 9

    Chuû ñieåm: Truyeàn thoáng nhaø tröôøng

TEÂN HOAÏT ÑOÄNG:  NGHE VAØ THAÛO LUAÄN VEÀ TRUYEÀN          

 THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG.

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

  1. Veà nhaän thöùc: Naém ñöôïc truyeàn  thoáng nhaø tröôøng vaø yù nghóa truyeàn thoáng ñoù.

  2. Veà thaùi ñoä, tình caûm: Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa baûn thaân trong vieäc phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng.

  3. Veà kó naêng haønh vi: Xaây döïng keá hoaïch hoïc taäp vaø hoaït ñoäng cuûa caù nhaân, cuûa lôùp.

II. NOÄI DUNG – HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Noäi dung:

      - Vaøi neùt veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa tröôøng.

      - Truyeàn thoáng cuûa tröôøng veà hoïc taäp, reøn luyeän ñaïo ñöùc vaø caùc thaønh tích khaùc.

  2. Hình thöùc:

     - Trao ñoåi, thaûo luaän.

III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Phöông tieän hoïat ñoäng:

    a. Giaùo vieân chuû nhieäm:

    - Moät vaøi soá lieäu chuû yeáu veà toå chöùc nhaø tröôøng nhö: Toång soá Gv vaø caùn boä nhaø tröôøng, caùc toå chöùc ñoaøn theå nhaø tröôøng, teân caùc thaày coâ trong BGH, TPT, toång soá hoïc sinh toaøn tröôøng.

    - Caùc tö lieäu chuû yeáu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng nhö: Truyeàn thoáng hoïc taäp cuûa nhaø tröôøng; Truyeàn thoáng hoaït ñoäng vaên ngheä, TDTT, caùc theá heä HS thaønh ñaït, caùc theá heä thaày coâ coù coâng vôùi tröôøng.

   - Moät soá caâu hoûi ñeå thaûo luaän:

    + Ngaøy thaønh laäp tröôøng laø ngaøy naøo?

    + Hieän nay tröôøng ta coù bao nhieâu thaày coâ, bao nhieâu lôùp?

    + BGH nhaø tröôøng hieän nay goàm nhöõng ai? TPT laø ai?

    + Truyeàn thoáng noåi baät cuûa tröôøng ta laø gì?

    + Trong naêm hoïc qua tröôøng ta coù nhöõng thaønh tích gì noåi baät?

    + Em seõ laøm gì ñeå phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa nhaø tröôøng?

    b. Hoïc sinh:

     - Moät soá tieát muïc vaên ngheä.

  2. Toå chöùc:

     - GVCN:

     + Thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng.

IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Khôûi ñoäng:  Haùt taäp theå baøi haùt truyeàn thoáng cuûa nhi ñoàng: Nhanh böôùc nhanh nhi ñoàng.

    a. Tuyeân boá lí do: Caùc em thaân meán! Ñeå naém ñöôïc truyeàn thoáng cô baûn cuûa nhaø tröôøng vaø yù nghóa cuûa truyeàn thoáng ñoù. Ñoàng thôøi ñeå xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa moãi hoïc sinh chuùng ta trong vieäc phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng vaø xaây döïng keá hoaïch hoïc taäp vaø hoaït ñoäng cuûa caù nhaân, cuûa lôùp. Hoâm nay chuùng ta seõ sinh hoaït veà chuû ñeà “ Truyeàn thoáng nhaø tröôøng”. Ñoù laø lí do cuûa buoåi sinh hoaït hoâm nay.

   b. Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng: Chöông trình hoâm nay goàm caùc noäi dung sau:

    - Nghe giôùi thieäu.

    - Thaûo luaän.

    - Vaên ngheä.

  2. Caùc hoaït ñoäng:

    a. Hoaït ñoäng 1: Nghe giôùi thieäu:

   GVCN giôùi thieäu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng.

    b. Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän

      - Gv laàn löôït neâu caâu hoûi thaûo luaän.

      - Hs vaän duïng nhöõng kieán thöùc vöøa ñöôïc nghe GVCN giôùi thieäu ñeå traû lôøi.

      -Hs khaùc boå sung.

      - Gv neâu ñaùp aùn: Tröôøng Tieåu hoïc EaH’Leo ñöôïc taùch ra töø tröôøng Tieåu hoïc Nguyeãn Hueä Goàm coù 18 caùn boä coâng nhaân vieân, vaø coâ Voõ Thò Ñaàm laøm Hieäu tröôûng , Thaày Nguyeãn Vaên Taân laøm hieäu phoù …

    c. Hoaït ñoäng 3: Vaên ngheä.

      - Laàn löôït hoïc sinh leân bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä maø caùc em ñaõ chuaån bò.

      - Gv vaø caû lôùp cuøng tuyeân döông caùc baïn ñaõ bieåu dieãn toát.

V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG:

     - GVCN nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng vaø daën doø chöông trình hoaït ñoäng laàn sau.

_______________________________________________________________________

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   THAÙNG 10

Chuû ñieåm: Truyeàn thoáng nhaø tröôøng.

TEÂN HOAÏT ÑOÄNG: LEÃ GIAO ÖÔÙC THI ÑUA “  CHAÊM NGOAN HOÏC GIOÛI” GIÖÕA CAÙC TOÅ.

I. YEÂU CAÀU VEÀ GIAÙO DUÏC:

  1. Veà nhaän thöùc;

    - Hieåu ñöôïc yù nghóa, taùc duïng cuûa vieäc thi ñua vaø naém vöõng noäi dung, chæ tieâu thi ñua “ Chaêm ngoan hoïc gioûi” theo lôøi Baùc daïy.

  2. Veà thaùi ñoä, tình caûm:

   -Töï xaùc ñònh muïc ñích, thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén ñeå quyeát taâm thi ñua hoïc taäp toát.

  3. Veà kó naêng, haønh vi:

   - Bieát töï quaûn, ñoaøn keát, giuùp ñôõ laãn nhau ñeå hoïc taäp toát theo chæ tieâu ñeà ra.

II.  NOÄI DUNG- HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG.

  1. Noäi dung:

   - Chöông trình haønh ñoäng “ Chaêm ngoan hoïc gioûi” cuûa lôùp.

   - Ñaêng kí  vaø giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå.

   - Trình baøy vaên ngheä theo chuû ñeà “ Chaêm ngoan hoïc gioûi, bieât ôn thaày coâ.

  2. Hình thöùc:

   - Toå chöùc leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå.

III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Phöông tieän hoaït ñoäng:

   - Baûn chöông trình haønh ñoäng “ Chaêm ngoan hoïc gioûi” cuûa lôùp, vôùi nhöõng noäi dung, chæ tieâu nhö sau:

  + Nhöõng chæ tieâu, noäi dung cô baûn:

   * Veà hoïc taäp:  Soá löôïng hoïc sinh khaù, gioûi, trung bình.

   * Veà reøn luyeän: Thöïc hieän toát nhöõng noäi quy, quy ñònh cuûa nhaø tröôøng.

  + Moät soá bieän phaùp thöïc hieän:

   * Moãi baïn hoïc sinh ñeàu coù saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp ñaày ñuû

  * Thaønh laäp nhoùm hoïc taäp ñeå giuùp ñôõ nhöõng baïn hoïc yeáu.

  * Xaây döïng caùc ñoâi baïn cuøng tieán.

 + Ñaùng giaù vieäc thöïc hieän:

  * Theo ñònh kì.

  * Ñoäng vieân khen thöôûng kòp thôøi.

  - Moät soá tieát muïc vaên ngheä.

 2. Toå chöùc:

  - GVCN:

  + Thoâng baùo vôùi lôùp noäi dung chæ tieâu thi ñua giöõa caùc toå.

IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Khôûi ñoäng:  Gv toå chöùc cho hoïc sinh chôi troø chôi “ Ñeøn xanh, ñeøn ñoû”

   a. Tuyeân boá lí do: Theo lôøi Baùc Hoà daïy, moãi hoïc sinhphaûi phaán ñaáu chaêm ngoan hoïc gioûi. Trong vieäc hoïc taäp cuûa mình, moãi hoïc sinh khoâng chæ töï hoïc maø coøn hoïc baïn, giuùp baïn hoïc taäp. Thhaønh tích cuûa caù nhaân gaén lieàn vôùi phong traøo  keát quaû chung cuûa lôùp. Hoâm nay lôùp ta thoâng qua chöông trình haønh ñoäng chung cuûa lôùp vaø giao öôùc thi ñua cuûa töøng toå veà hoïc taäp vaø reøn luyeän. Ñoù chính laølyù do cuûa buoåi sinh hoaït hoâm nay.

  b. Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng:

    - Chöông trình hoaït ñoäng cuûa chuùng ta hoâm nay goàm coù:

    + Thaûo luaän.

    + Giao öôùc thi ñua vaø caùc tieát muïc vaên ngheä xen keõ.

 2. Caùc hoaït ñoäng:

  a. Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän.

   - GVCN trình baøy chöông trình haønh ñoäng cuûa lôùp.

   - Tieán haønh thaûo luaän noäi dung caâu hoûi:

   + Lôùp ta coù theå thöïc hieän ñöôïcnhöõng chæ tieâu  neâu ra khoâng? Taïi sao?

   + Caàn boå sung hay bôùt ñi moät soá noäi dung khoâng? Vì sao?

   + Moãi caù nhaân coù theå laøm gì ñeå giuùp ñôõ baïn cuøng tieán boä?

  - Lôùp tieán haønh thaûo luaän.

 b. Hoaït ñoäng 2: Ñaêng kí giao öôùc thi ñua.

  - Gv ñoïc giao öôùc thi ñua cho moãi toå neáu toå ñoàng yù thì thoâng qua.

c. Hoaït ñoäng 3: Vaên ngheä.

  -Ñaïi dieän caùc tieát muï vaên ngheä cuûa caùc toå leân bieåu dieãn.

  -Lôùp tuyeân döông nhöõng tieát muïc hay.

V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG:

- Ghi nhaän chöông trình giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå.

-Ñoäng vieân caùc em thöïc hieän toát döï ñònh cuûa mình.

_______________________________________________________________________

THAÙNG11

Chuû ñieåm:   kính yeâu thaày giaùo, coâ giaùo.

TEÂN HOAÏT ÑOÄNG: TROØ CHÔI “ HOÏC VUI- VUI HOÏC”.

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

  1. Veà nhaän thöùc:

   - Hieåu ñöôïc yù nghóa taùc duïng cuûa troø chôi

  2. Veà thaùi ñoä tình caûm:

   - Hs bieát thi ñua hoïc toát ñeå daâng leân thaày, coâ nhöõng boâng hoa dieåm 10.

  3. Veà kó naêng haønh vi:

   - Naém ñöôïc caùc caâu hoûi vaø traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi ôû töø haøng ngang trong oâ chöõ: “ Hoïc vui- vui hoïc”

   - Tìm vaø ñoïc ñöôïc töø haønh doïc.

II.  NOÄI DUNG- HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

 1. Noäi dung:

  - Troø chôi oâ chöõ coù lieân quan ñeán caùc kieán thöùc ñaõ hoïc. Thoâng qua troø chôi theå hieän ñöôïc söï bieát ôn caùc thaày coâ giaùo.

 2. Hình thöùc:

  - Thi theo toå.

III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

 1. Phöông tieän hoaït ñoäng:

  a. GVCN:

   - Chuaån bò oâ chöõ: Keû saün oâ chöõ vaøo moät baûng phuï coù kích thöôùc lôùn.

   Caùc caâu hoûi coù lieân quan ñeán oâ chöõ:

   1. OÂ chöõ goàm 5 chöõ caùi: Khi ñöôïc moïi ngöôøi quan taâm, giuùp ñôõ… ta thöôøng noùi ñieàu naøy?

   2. OÂ chöõ goàm 7 chöõ caùi: Ñaây laø con vaät hay gaùy vaøo buoåi saùng?

   3. OÂ chöõ goàm 4 chöõ caùi: Quaû boùng coù hình gì?

   4. OÂ chöõ goàm 4 chöõ caùi: Ñaây laø soá ñöùng lieàn sau soá 8?

   5. OÂ chöõ goàm 4 chöõ caùi: ÔÛ tröôøng hoïc ngoaøi caùc coâ giaùo ra coøn coù ai tröïc tieáp daïy doã chuùng ta?

  6. OÂ chöõ goàm 6 chöõ caùi: Loaïi phöông tieän naøo thöôøng bay treân baàu trôøi?

 b. Hoïc sinh:

  - Chuaån bò moät soá tieát muïc vaên ngheä.

2. Toå chöùc:

  -Thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung , hình thöùc hoaït ñoäng.

IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

 1. Khôûi ñoäng:  Haùt taäp theå baøi haùt “Coâ vaø meï”

 a.Tuyeân boá lí do: Caùc em thaân meán! Ñeå chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20/11, ñeå toû loøng bieát ôn caùc thaày, coâ giaùo. Hoâm nay chuùng ta toå chöùc saân chôi “ Hoïc vui- vui hoïc” ñeå daâng leân thaày coâ nhöõng boâng hoa ñieåm 10.

 b. Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng:

 Chöông trình hoaït ñoäng hoâm nay goàm coù caùc noäi dung sau:

- Chôi troø chôi oâ chöõ.

 - Vaên ngheä.

2. Caùc hoaït ñoäng:

 a. Hoaït ñoäng 1: Chôi troø chôi oâ chöõ.

  Gv treo baûng ñaõ keû saün caùc oâ chöõ leân baûng.

  Caùc toå veà vò trí cuûa töøng ñoäi.

  Gv Hd caùch chôi vaø luaät chôi: Gv laàn löôït ñöa ra caùc oâ chöõ vaø gôïi yù cho töøng oâ chöõ. Toå naøo coù tín hieäu côø tröôùc seõ ñöôïc traû lôøi. Moãi caâu traû lôøi ñuùng cho moãi töø haøng ngang ñöôïc 10 ñieåm. Sau khi traû lôøi xong caùc töø haøng ngang, caùc toå seõ coù tín hieäu traû lôøi töø haøng doïc. Ñoïc ñuùng töø haøng doïc seõ ghi ñöôïc 20 ñieåm.

 

                           C   AÛ M  Ô  N        

                 G    T   R    N  G          

                                          T   R    N

                                      C  H  Í    N 

                                T   H  AÀ  Y

                                M    Y  B  A  Y

Tieán haønh chôi.

Töø haøng doïc:  Ôn thaày

  b. Hoaït ñoäng 2: Vaên ngheä.

 Hs bieåu dieãn nhöõng tieát muïc vaên ngheä ñaõ chuaån bò.

 Lôùp tuyeân döông nhöõng tieát muïc chuaån bò toát.

V.KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG.

  Giaùo vieân nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng vaø daën doø cho hoaït ñoäng sau.                                            

___________________________________________________

THAÙNG 12

Chuû ñieåm:        Yeâu ñaát nöôùc Vieät Nam.

TEÂN HOAÏT ÑOÄNG:   HAÙT VEÀ ANH BOÄ ÑOÄI

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

   1. Veà nhaän thöùc:

      -Bieát vaø hieåu theâm caùc baøi haùt veà anh boä ñoäi, veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa queâ höông, ñaát nöôùc. Qua ñoù ñoäng vieân vaø phaùt huy phong traøo vaên ngheä cuûa lôùp.

   2. Veà thaùi ñoä, tình caûm:

     - Theâm töï haøo vaø yeâu meán anh boä ñoäi, töï haøo veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa daân toäc.

  3. Veà kó naêng, haønh vi:

     - Boâi döôõng khaû naêng phong caùch theå hieän caùc tieát muïc vaên ngheä vaø tính maïnh daïn, töï tin.

II. NOÄI  DUNG, HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Noäi dung:

    - Nhöõng baøi haùt, baøi thô veà anh boï ñoäi, veà queâ höông ñaát nöôùc.

  2. Hình thöùc:

    - Bieåu dieãn vaên ngheä cuûa lôùp.

III. CHUAÅN BÒ  HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Phöông tieän hoaït ñoäng:

    - Trang phuïc ñeå bieåu dieõn.

    - Baûn giôùi thieäu chöông trình, phaàn thöôûng, hoa ñeå taëng cho caùc tieát muïc xuaát saéc…

  2. Toå chöùc:

    - GVCN yeâu caàu moãi toå chuaån bò 3 tieát muïc vaên ngheä, noäi dung: caùc baøi haùt, baøi thô, truyeän keå lieân quan ñeán chuû ñieåm. Hình thöùc: ñôn ca, song ca, toáp ca.

   - GVCN höôùng cho caùc em choïn baøi haùt hoaëc baøi thô sau ñoù theo doõi hd caùc em taäp luyeän.

IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

   1. Khôûi ñoäng:         Haùt taäp theå.

      a. Tuyeân boá lí do:  Caùc em thaân meán! Tröôøng chuùng ta ñang ñang soâi noåi toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng chaøo möøng ngaøy thaønh laäp QÑNDVN 22/12. Ñeå nhôù tôùi coâng ôn cuûa caùc baäc cha anh ñi tröôùc. Hoâm nay lôùp ta toå chöùc moät buoåi bieåu dieãn vaên ngheä ñeå toû loøng bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ hi sinh vì söï nghieäp baûo veä Toå quoác.

     b. Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng:

        - Chöông trình cuûa chuùng ta hoâm nay goàm coù:

         +Bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä.

         +Trao quaø cho moät soá tieát muïc xuaát saéc.

  2. Caùc hoaït ñoäng:

     a. Hoaït ñoäng 1:   Bieåu dieãn vaên ngheä.

       Laàn löôït töøng toå leân bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä, ñaõ chuaån bò.

       Sau moãi tieát muïc caùc thaønh vieân trong lôùp leân taëng hoa ñeå ñoäng vieân tinh thaàn cho caùc baïn.

     b. Hoaït ñoäng 2: Phaùt bieåu caûm nghó.

       Gv neâu moät soá caâu hoûi cho hs noùi veà caûm nghó cuûa mình hoaëc tình caûm cuûa mình ñoái vôùi anh boä ñoäi.

     c. Hoaït ñoäng 3: Trao phaàn thöôûng.

       Gv choïn ra moät soá tieát muïc vaên ngheä xuaát saéc ñeå trao phaàn thöôûng, caùc tieát muïc coøn laïi ñeàu coù quaø ñeå ñoäng vieân caùc em.

    V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG:

       - Gv nhaän xeùt chung söï chuaån bò cuûa caùc em ôû caùc tieát muïc vaên ngheä vaø buoåi bieåu dieãn.

   VI. DAËN DOØ:

         Chuaån bò cho chuû ñieåm thaùng sau: “ Giöõ gìn truyeàn thoáng vaên hoùa daân toäc”

_______________________________________________________________________

THAÙNG 1+2

         Chuû ñieåm:   Möøng Ñaûng – Möøng xuaân

  TEÂN HOAÏT ÑOÄNG: TÌM HIEÅUVAØ GIÖÕ GÌN TRUYEÀN THOÁNG VAÊN HOAÙ DAÂN TOÄC

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

  1. Veà nhaän thöùc: Hs naém ñöôïc moät soá truyeàn thoáng cuûa daân toäc ôû ñòa phöông nôi caùc em ñang sinh soáng.

 2. Veà thaùi ñoä, tình caûm: Bieát ñöôïc traùch nhieäm cuûa baûn thaân trong vieäc giöõ gìn truyeàn thoáng vaên hoaù cuûa daân toäc.

 3. Veà kó naêng haønh vi: Thöïc hieän toát vieäc giöõ gìn truyeàn thoáng vaên hoaù daân toäc.

II. NOÄI DUNG- HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

 1. Noäi dung:

   -Vaøi neùt veà truyeàn thoáng vaên hoaù cuûa daân toäc.

   - Moät soá caâu hoûi veà giöõ gìn truyeàn thoáng vaên hoaù daân toäc.

 2. Hình thöùc:

  - Trao ñoåi, thaûo luaän.

III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

 1. Phöông tieän hoaït ñoäng:

  a. Giaùo vieân:

       -Moät vaøi noäi dung veà truyeàn thoáng vaên hoaù daân toäc.

     - Moät soá caâu hoûi ñeå thaûo luaän:

       Treân ñaát nöôùc Vieät Nam coù bao nhieâu daân toäc anh em?

       ÔÛ ñòa phöông em ñang ôû coù nhöõng daân toäc naøo sinh soáng?

       Daân toäc taïi choã ôû ñòa phöông em laø daân toäc naøo?

       Ngheà truyeàn thoáng cuûa daân toäc ôû ñòa phöông laø ngheà gì?

   b. Hoïc sinh:

      -Moät soá tieát muïc vaên ngheä veà Ñaûng vaø muøa xuaân.

  2. Toå chöùc:

      - Gv thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng.

IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Khôûi ñoäng:  Caû lôùp cuøng haùt baøi haùt “ Baàu trôøi xanh”

   a. Tuyeân boá lí do: Caùc em thaân meán! Ñaát nöôùc chuùng ta voán coù truyeàn thoâùng toát ñeïp. Chuùng ta caàn phaùt huy vaø giöõ gìn nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp ñoù. Ñoù chính laø lí do cuûa buoåi sinh hoaït hoâm nay.

 b. Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng:

   - Nghe giôùi thieäu.

   - Thaûo luaän.

   - Vaên ngheä.

 2. Caùc hoaït ñoäng:

  a. Hoaït ñoäng 1: nghe giôùi thieäu.

   - Gv giôùi thieäu nhöõng truyeàn thoáng vaø baûn saéc vaên hoaù daân toäc Vieät Nam.

  b. Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän.

   -Gv laàn löôït neâu caâu hoûi thaûo luaän.

   -Hs vaän duïng nhöõng kieán thöùc vöøa ñöôïc nghe ñeå traû lôøi caâu hoûi.

   - Caû lôùp boå sung.

   c. Hoaït ñoäng 3: vaên ngheä.

   - Laàn löôït hs leân bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ chuaå bò

   - Tuyeân döông nhöõng tieát muïc vaên ngheä toát.

V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG:

   Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng vaø daën chuaå bò cho chuû ñieåm thaùng sau.

_________________________________________________________

 

 

THAÙNG 3

Chuû ñieåm:   Yeâu quyù, bieát ôn meï vaø coâ giaùo.

TEÂN HOAÏT ÑOÄNG: TÌM HIEÅU VEÀ NGAØY QUOÁC TEÁÙ PHUÏ NÖÕ VAØ NHÖÕNG TAÁM GÖÔNG PHUÏ NÖÕ

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

  1. Veà nhaän thöùc: Hs naém ñöôïc yù nghóa ngaøy quoác teá phuï nöõ 8-3. bieát ñöôïc truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa ngöôøi phuï nöõ VN

2. Veà thaùi ñoä, tình caûm: Bieát kính troïng, yeâu quyù baø, meï vaø coâ giaùo.

3. Veà kó naêng haønh vi: Bieát ôn nhöõng coâng lao to lôùn cuûa nhöõng taám göông phuï nöõ ñaõ hy sinh vì söï nghieäp baûo veä toå quoác.

II. NOÄI DUNG- HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

 1. Noäi dung:

   -Vaøi neùt veà ngaøy quoác teá phuï nöõ 8-3.

   - Moät soá caâu hoûi veà ngaøy quoác teá phuï nöõ vaø nhöõng taám göông veà nöõ anh huøng..

 2. Hình thöùc:

  - Haùi hoa daân chuû..

III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

 1. Phöông tieän hoaït ñoäng:

  a. Giaùo vieân:

       -Moät vaøi noäi dung veà ngaøy quoác teá phuï nöõ.

     - Moät soá caâu hoûi ñeå thaûo luaän:

       Ngaøy 8-3 haèng naêm laø ngaøy gì?

       Em haõy haùt moät baøi haùt ca ngôïi veà baø, meï vaø coâ giaùo?

       Em haõy keåmoät caâu chuyeän hoaëc ñoïc moät baøi thô veà baø, meï, coâ giaùo?

       Em haõy cho bieát ai laø ngöôøi cöôõi voi ñaùnh giaëc?

   b. Hoïc sinh:

      -Moät soá tieát muïc vaên ngheä veà baø, meï vaø coâ giaùo.

  2. Toå chöùc:

      - Gv thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng.

IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Khôûi ñoäng:  Caû lôùp cuøng haùt baøi haùt “ Boâng hoa taëng coâ”

   a. Tuyeân boá lí do: Caùc em thaân meán! Trong thaùng naøy caû nöôùc ñang long troïng höôûng öùng vaø chaøo möøng ngaøy quoác teá phuï nöõ 8-3. ñeå toû loøng bieát ôn baø, meï, vaø coâ giaùo hoâm nay chuùng ta toå chöùc buoåi sinh hoaït naøy ñeå theå hieâïn ñieàu ñoù.

b. Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng:

   - Nghe giôùi thieäu.

   - Haùi hoa daân chuû.

   - Vaên ngheä.

 2. Caùc hoaït ñoäng:

  a. Hoaït ñoäng 1: nghe giôùi thieäu.

   - Gv giôùi thieäu nhöõng truyeàn thoáng cuûa ngaøy quoác teá phuï nöõ 8-3.

  b. Hoaït ñoäng 2:. Haùi hoa daân chuû.

    -Hs laàn löôït leân baét thaêm vaø traû lôøi caâu hoûi.

    - Sau moät vaøi em leân traû lôøi caâu hoûi laø nhöõng tieát muïc vaên ngheä caùc toå ñaõ chuaån bò.

    - Tuyeân döông vaø ñoäng vieân nhöõng em traû lôøi hay vaø bieåu dieãn toát.

V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG:

   Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng vaø daën chuanå bò cho chuû ñieåm thaùng sau.

                    .                                                                                              .

THAÙNG 4

Chuû ñieåm:   Baùc Hoà kính yeâu.

TEÂN HOAÏT ÑOÄNG: TÌM HIEÅU VEÀ CUOÂÏC ÑÔØI BAÙC HOÀ.

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

  1. Veà nhaän thöùc: Hs naém ñöôïc moät soá thoâng tin veà Baùc Hoà.

2. Veà thaùi ñoä, tình caûm: Bieát kính troïng vaø yeâu quyù Baùc Hoà.

3. Veà kó naêng haønh vi: Ghi nhôù vaø bieát ôn nhöõng coâng lao to lôùn maø Baùc Hoà ñaõ coáng hieán cho ñaát nöôùc.

II. NOÄI DUNG- HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

 1. Noäi dung:

   -Vaøi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Baùc.

   - Moät soá caâu hoûi veà Baùc Hoà.

 2. Hình thöùc:

  - Thaûo luaän.

III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

 1. Phöông tieän hoaït ñoäng:

  a. Giaùo vieân:

       -Moät vaøi noäi dung veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Baùc Hoà.

     - Moät soá caâu hoûi ñeå thaûo luaän:

       Baùc Hoà teân thaät laø gì?

       Baùc Hoà sinh ngaøy thaùng naêm naøo?

       Queâ Baùc Hoà ôû ñaâu?

       Em haõy keå moät vaøi teân khaùc cuûa Baùc maø em bieát?

      Em haõy ñoïc 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân nhi ñoàng.

   b. Hoïc sinh:

      -Moät soá tieát muïc vaên ngheä veà Baùc Hoà.

  2. Toå chöùc:

      - Gv thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng.

IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

  1. Khôûi ñoäng:  Caû lôùp cuøng haùt baøi haùt “Em mô gaëp Baùc Hoà”

   a. Tuyeân boá lí do: Caùc em thaân meán! Trong thaùng naøy caû nöôùc ñang long troïng höôûng öùng vaø kæ nieäm ngaøy sinh nhaät Baùc. Hoâm nay lôùp chuùng ta toå chöùc buoûi thaûo luaän naøy ñeå tìm hieåu veà cuoäc dôøi vaø söï nghieäp cuûa Baùc.

b. Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng:

   - Nghe giôùi thieäu.

   - Thaûo luaän.

   - Vaên ngheä.

 2. Caùc hoaït ñoäng:

  a. Hoaït ñoäng 1: nghe giôùi thieäu.

   - Gv giôùi thieäu moät vaøi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Baùc Hoà.

  b. Hoaït ñoäng 2:. Thaûo luaän.

    - Giaùo vieân neâu caâu hoûi ñaõ coù ôû phaàn chuaån bò ñeå hs traû lôøi.

    - Sau moät vaøi em leân traû lôøi caâu hoûi laø nhöõng tieát muïc vaên ngheä caùc toå ñaõ chuaån bò.

    - Tuyeân döông vaø ñoäng vieân nhöõng em traû lôøi hay vaø bieåu dieãn toát.

    - Giaùo vieân choát laïi.

V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG:

   Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng vaø daën chuanå bò cho chuû ñieåm thaùng sau.

                      .                                                                                              .

 

 

Comments