THÔNG BÁO


Trang chủ - Home                                   Trở về trang Bài giảng

"HOT NEWS" Thông báo quan trọng 06/12/2007

Qua buổi họp của trường với ban cán sự các lớp VB2K9 ngày 06/12/2007 có một số thông báo quan trọng sau đây:

  • Theo qui chế mới của bộ GD ĐT chính thức ban hành tháng 8 năm 2007, kể từ tháng 1 năm 2008 tất cả sinh viên VB2 các khóa được phép thi lại 1 lần sau khi thi rớt. Chú ý: không truy ngược lại trước thời điểm tháng 1 năm 2008, cụ thể chỉ có những môn thi sau ngày 01/01/2008 nếu bị rớt thì được phép thi lại.
  • Sinh viên VB2 K9 không phải thi tốt nghiệp mà chỉ cần : đi thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp (áp dụng đối với tất cả sinh viên). Khóa luận tốt nghiệp không cần trình bày báo cáo trước hội đồng khoa học của trường mà được 2 giáo viên khác nhau chấm và lấy điểm trung bình.

Các chi tiết khác:

 - Để được đi thực tập phải thỏa điều kiện đã học các môn tiên quyết (nhà trường sẽ thông báo chính thức các môn tiên quyết trong thời gian sớm nhất). Quan trọng là đã học các môn đó chứ không yêu cầu phải đạt (thi đậu hay rớt các môn này đều đủ điều kiện; )

Đối với những sinh viên chưa đăng ký học những môn tiên quyết thì có 1 giải pháp như sau: ngay sau khi thông báo các môn tiên quyết cho tất cả các ngành thì nhà trường cho phép mở lớp đối với các môn tiên quyết với điều kiện tối thiểu 50 sinh viên là mở lớp được.

 - Làm khóa luận thì sinh viên không được chọn lựa giáo viên hướng dẫn mà do trường sắp xếp chỉ định. Thông báo hướng  dẫn chi tiết về thực tập và các điều kiện có liên quan sẽ được trường triển khai rộng rãi đến các sinh viên nắm rõ, chi tiết. Trường sẽ thông báo thời gian và địa điểm

 

.

 

 Lịch thi tháng 11/2007      NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 25/11/2007

 http://www.ueh.edu.vn/pdpgd/LichthiHKI/VB/23-10-07/thi%20het%20mon%20thang11%20K9VB2.doc

 

STT

HỌC PHẦN THI

LỚP

THỜI GIAN

PHÒNG THI

SL

1

Quản trị công nghệ

01

07/11/07 – 18g00

B506 (001 – 060)

60

B507 (061 – 120)

60

B511 (121 – 171)

51

2

Quản trị công nghệ

02

07/11/07 – 18g00

B111 (001 – 060)

60

B112 (061 – 120)

60

B211 (121 – 170)

50

3

Quản trị công nghệ

03

08/11/07 – 18g00

B111 (001 – 055)

55

B112 (056 – 105)

50

 

Thông báo của trường về nộp bảng chính bằng tốt nghiệp ĐH1 xét tốt nghiệp

 

Đường link: http://www.qldt.ueh.edu.vn/uploads/docs/k9vb2/thong%20bao%20nop%20bang%20TN%20he%20VB2%20k9.DOC

Danh sách: http://www.qldt.ueh.edu.vn/uploads/docs/k9vb2/danh%20sach%20nop%20bang%20K.9%20VB2.xls

Tải file: Nộp bằng   Danh sách: nộp bằng VB2 K9

 

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM                   Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

                    _____________________                                                           _____________________________________

Soá:_____/TB-ÑHKT-QLÑT&CTSV        TP Hoà Chí Minh, ngaøy 12 thaùng 10 naêm 2007

 

THOÂNG BAÙO

V/v hoaøn taát ñieàu kieän xeùt toát nghieäp ñoái vôùi sinh vieân

KHOAÙ 9 - HEÄ VAÊN BAÈNG 2 CHÍNH QUY

           

Thöïc hieän Chæ thò soá 29/1999/CT-BGD&ÑT ngaøy 30/06/1999 cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà vieäc taêng cöôøng kieåm tra, thanh tra vieäc quaûn lyù, caáp phaùt vaø söû duïng vaên baèng, chöùng chæ cuûa heä thoáng giaùo duïc quoác daân, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.Hoà Chí Minh ñeà nghò sinh vieân khoùa 9 - Heä Vaên baèng 2 chính quy noäp baûn chính vaên baèng toát nghieäp ñaïi hoïc ñeå kieåm tra, ñoái chieáu.

Ñoái töôïng: taát caû sinh vieân khoùa 9 heä Vaên baèng 2 chính quy, tröø sinh vieân ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc Kinh teá thaønh phoá Hoà Chí Minh.

Quy trình kieåm tra ñoái chieáu vaên baèng toát nghieäp:

1)     Sinh vieân khoùa 9 heä Vaên Baèng 2 chính quy mang theo baûn chính baèng toát nghieäp ñaïi hoïc, keøm 1 baûn photo coù ghi maõ soá ID ( maõ soá treân goác traùi phía treân bieân nhaän noäp hoà sô ñaêng kyù hoïc) treân goùc treân beân traùi, ghi soá ñieän thoaïi lieân heä goác traùi beân döôùi treân baûn photo vaên baèng, noäp cho Boä phaän quaûn lyù sinh vieân cuûa Phoøng Quaûn Lyù Ñaøo Taïo – Coâng Taùc Sinh Vieân  töø 29/10/2007 ñeán 03/11/2007 taïi phoøng tröïc ñeâm  cuûa phoøng Quaûn lyù ñaøo taïo – CTSV cô sôû B 279 Nguyeãn Tri Phöông, nhaø tröôøng traû laïi baûn chính vaên baèng cho sinh vieân sau khi kieåm tra;

2)     Sau thôøi gian treân, sinh vieân noäp boå sung taïi phoøng Quaûn lyù ñaøo taïo – coâng taùc sinh vieân (Phoøng A.014, soá 59C Nguyeãn Ñình Chieåu) ñeán heát ngaøy 30/10/2007 trong giôø haønh chính;

3)     Quaù haïn treân, nhaø tröôøng seõ xoùa teân khoûi danh saùch nhöõng sinh vieân khoâng noäp ñuùng haïn theo quy cheá;

 

Ñeà nghò sinh vieân khoùa 9 heä Vaên baèng 2 chính quy thöïc hieän ñuùng quy trình vaø tieán ñoä treân.

Traân troïng.

 

Nôi nhaän:                                                                              TL.  HIEÄU TRÖÔÛNG

- Caùc ban caùn söï lôùp;                                             KT.TRÖÔÛNG PHOØNG QLÑT - CTSV

- Coâng boá taïi caùc baûng thoâng baùo;                                     PHOÙ TRÖÔÛNG PHOØNG

- Coâng boá treân maïng;                                                            

- Löu VT, CTSV                                                               

                                                                                      

                                                                                             

 

Nguyeãn Vaên Ñöông          

 

Lịch thi tháng 10/2007 cập nhập 27/09/2007

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

STT

HỌC PHẦN THI

LỚP

THỜI GIAN

PHÒNG THI

SL

1

Quản trị tài chính

01

10/10/07 – 18g00

B111 (001 – 060)

60

B112 (061 – 120)

60

B211 (121 – 169)

49

2

Quản trị tài chính

02

10/10/07 – 18g00

B506 (001 – 060)

60

B507 (061 – 120)

60

B511 (121 – 170)

50

3

Quản trị chất lượng

03

08/10/07 – 18g00

B111 (001 – 050)

50

B112 (051 – 100)

50

B507 (101 – 129)

29

4

Tổ chức HTTT trong DN

01

17/10/07 – 18g00

B111 (001 – 060)

60

B112 (061 – 120)

60

B211 (121 – 163)

43

5

Tổ chức HTTT trong DN

02

17/10/07 – 18g00

B511

30

6

Quản trị dự án

03

15/10/07 – 18g00

B111 (001 – 059)

59

B112 (060 – 109)

50

7

Phân tích kinh tế dự án

01

24/10/07 – 18g00

B111 (001 – 060)

60

B112 (061 – 120)

60

B211 (121 – 172)

52

8

Phân tích kinh tế dự án

02

24/10/07 – 18g00

B506 (001 – 050)

50

B507 (051 – 100)

50

B511 (101 – 122)

22

9

Quản trị rủi ro

03

22/10/07 – 18g00

B111 (001 – 060)

60

B112 (061 – 120)

60

B211 (121 – 172)

52

10

Quản trị sản xuất

01

27/10/07 – 18g00

B111 (001 – 060)

60

B112 (061 – 120)

60

B511 (121 – 170)

50

11

Quản trị sản xuất

02

27/10/07 – 18g00

B211 (001 – 060)

60

B612 (061 – 120)

60

B417 (121 – 169)

49

12

Quản trị nhân sự

03

25/10/07 – 18g00

B507 (001 – 060)

60

B612 (061 – 120)

60

B511 (121 – 163)

43

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU LỚP HỌC

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các anh/chị xem lại giảng đường và ngày học sẽ biết chính xác mình học lớp mấy, từ đó đối chiếu với lịch thi sẽ biết lớp nào thi ngày nào. Chúc các thành viên thi tốt và đạt điểm cao.

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

SL

ĐVHT

BUỔI HỌC

THỜI GIAN

GD

Quản trị nhân sự

01

155

3

T2/T4/T6/SCN

07/05/07 - 25/05/07

B111

Quản trị nhân sự

02

155

3

T3/T5/T7/CCN

08/05/07 - 26/05/07

B112

Quản trị nhân sự

03

155

3

T3/T5/T7/CCN

03/06/07 - 21/06/07

B211

 

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

SL

ĐVHT

BUỔI HỌC

THỜI GIAN

GD

Quản trị chất lượng

01

155

3

T3/T5/T7/CCN

08/05/07 - 26/05/07

B111

Quản trị chất lượng

02

155

3

T2/T4/T6/SCN

07/05/07 - 25/05/07

B112

Quản trị chất lượng

03

155

3

T2/T4/T6/SCN

04/07/07 - 22/07/07

B211

 

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

SL

ĐVHT

BUỔI HỌC

THỜI GIAN

GD

Quản trị dự án

01

155

3

T2/T4/T6/SCN

27/05/07 - 13/06/07

B111

Quản trị dự án

02

155

3

T3/T5/T7/CCN

27/05/07 - 14/06/07

B112

Quản trị dự án

03

155

3

T3/T5/T7/CCN

05/07/07 - 22/07/07

B211

 

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

SL

ĐVHT

BUỔI HỌC

THỜI GIAN

GD

Quản trị rủi ro

01

155

3

T3/T5/T7/CCN

27/05/07 - 14/06/07

B111

Quản trị rủi ro

02

155

3

T2/T4/T6/SCN

27/05/07 - 13/06/07

B112

Quản trị rủi ro

03

155

3

T2/T4/T6/SCN

05/09/07 - 23/09/07

B211

 

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

SL

ĐVHT

BUỔI HỌC

THỜI GIAN

GD

Quản trị sản xuất

01

155

4

T2/T4/T6/SCN

15/06/07 - 09/07/07

B111

Quản trị sản xuất

02

155

4

T3/T5/T7/CCN

16/06/07 - 10/07/07

B112

Quản trị sản xuất

03

155

4

T3/T5/T7/CCN

08/05/07 - 02/06/07

B211

 

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

SL

ĐVHT

BUỔI HỌC

THỜI GIAN

GD

Quản trị tài chính

01

155

4

T3/T5/T7/CCN

16/06/07 - 10/07/07

B111

Quản trị tài chính

02

155

4

T2/T4/T6/SCN

15/06/07 - 09/07/07

B112

Quản trị tài chính

03

155

4

T2/T4/T6/SCN

07/05/07 - 01/06/07

B211

 

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

SL

ĐVHT

BUỔI HỌC

THỜI GIAN

GD

Quản trị công nghệ

01

155

3

T2/T4/T6/SCN

05/09/07 - 23/09/07

B111

Quản trị công nghệ

02

155

3

T3/T5/T7/CCN

04/09/07 - 22/09/07

B112

Quản trị công nghệ

03

155

3

T2/T4/T6/SCN

03/06/07 - 20/06/07

B211

 

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

SL

ĐVHT

BUỔI HỌC

THỜI GIAN

GD

Tổ chức HT thông tin DN

01

155

2

T2/T4/T6/SCN

11/07/07 - 22/07/07

B111

Tổ chức HT thông tin DN

02

155

2

T3/T5/T7/CCN

23/06/07 - 03/07/07

B211

 

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

SL

ĐVHT

BUỔI HỌC

THỜI GIAN

GD

Phân tích kinh tế dự án

01

155

2

T3/T5/T7/CCN

12/07/07 - 22/07/07

B111

Phân tích kinh tế dự án

02

155

2

T2/T4/T6/SCN

22/06/07 - 02/07/07

B211

 

 

 

Lịch thi kết thúc môn trong tháng 9/2007 cập nhập 06/09/2007

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

STT

HỌC PHẦN THI

LỚP

THỜI GIAN

PHÒNG THI

SL

1

Quản trị nhân sự

03

16/09/07 – 18g00

B411 (001 – 060)

60

B412 (061 – 104)

44

2

Quản trị dự án

01

16/09/07 – 18g00

B401 (001 – 060)

60

B310 (061 – 120)

60

B511 (121 – 169)

49

3

Quản trị dự án

02

16/09/07 – 18g00

B506 (001 – 060)

60

B507 (061 – 120)

60

B512 (121 – 163)

43

4

Quản trị rủi ro

01

23/09/07 – 18g00

B115 (001 – 055)

55

B116 (056 – 110)

55

B508 (111 – 134)

24

5

Quản trị rủi ro

02

23/09/07 – 18g00

B315 (001 – 055)

55

B316 (056 – 110)

55

B109 (111 – 140)

30

6

Quản trị công nghệ

03

23/09/07 – 18g00

B215 (001 – 060)

60

B612 (061 – 105)

45

 

Thời gian học kỳ III từ 07/05/07 đến 30/09/07

Do tổ chức thi tuyển sinh nên trường thông báo các lớp học vào ngày thứ 3 đến thứ 5 (ngày 03/07/07 đến ngày 05/07/07) được nghỉ (sáng, chiều, tối).30/06/07

 

Vào ngày 30/06/2007 nhà trường có mời ban cán sự các lớp đến họp để ghi nhận về tình hình học tập của sinh viên VB2 K9. Các anh chị, các bạn có thắc mắc cần phản hồi, đóng góp, đề nghị thì vui lòng gửi phản hồi đến BCS lớp mình học trước 30/06/07 để tổng hợp và có cơ sở BCS làm việc với trường.

Tốt nhất ghi ra giấy, có ký tên đầy đủ rồi gửi đến BCS các lớp.

Lớp 1: Thương

Lớp 2:

Lớp 3: Minh

Lớp 4: Sơn

Lớp 5: Khôi

 

Thông báo về lịch thi kết thúc môn vào tháng 07/2007: chi tiết tại đây 20/06/2007

hoặc vào trang web của trường: http://www.ueh.edu.vn/pdpgd/LichthiHKII/VB/19-06-07/thi%20het%20mon%20thang07%20K9VB2.doc 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

STT

HỌC PHẦN THI

LỚP

THỜI GIAN

PHÒNG THI

SL

1

Quản trị sản xuất

03

01/07/07 – 18g00

B111 (001 – 040)

40

B112 (041 – 080)

40

2

Quản trị chất lượng

01

08/07/07 – 18g00

B111 (001 – 060)

60

B112 (061 – 120)

60

B211 (121 – 166)

46

3

Quản trị chất lượng

02

08/07/07 – 18g00

B212 (001 – 060)

60

B311 (061 – 120)

60

B312 (121 – 144)

24

4

Quản trị tài chính

03

22/07/07 – 18g00

B111 (001 – 050)

50

B112 (051 – 100)

50

B211 (101 – 128)

28

 

Môn Quản Trị Công Nghệ thầy Điệp 2/4/6/SCN phòng B211 sẽ có bài kiểm tra lần 3 vào ngày 18/06/2007. Các thành viên chú ý đi học đầy đủ để tham dự kiểm tra. 17/06/2007