Điểm thi HKIII


Trở lại:                     Trang chủ                  Bài giảng HKIII                     Thông báo

ĐIỂM THI CÁC MÔN HỌC                    cập nhập 02/11/2007

1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH                                 điểm thi

2. QUẢN TRỊ DỰ ÁN                                          điểm thi

3. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT                                 điểm thi

4. QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ                              điểm thi

5. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG                        điểm  1  2

6. QUẢN TRỊ RỦI RO                                       điểm thi

7. PHÂN TÍCH KT DỰ ÁN                              điểm thi

8. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ                              điểm thi