QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

VĂN BẰNG 2 KHÓA 9


 Website khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học  Kinh Tế

Liên kết website 

 

Thông báo về học tập, kiểm tra, thi cử, các thông tin khác có liên quan cập nhập 11/10/07

Thông báo về đăng ký thi lại các môn 

 

Bài giảng các môn HKII 04/12/06 - 01/04/07

Điểm thi các môn HKII cập nhật 04/06/2007

Bài giảng các môn HKIII 07/05/07 - 30/09/07

Điểm thi các môn HKIII cập nhật 02/11/2007

Bài giảng các môn HK IV 03/12/07 - ??/02/08

Tiết mục giải trí