หน้าหลัก
วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ทบทวนระบบบริหารคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามนโยบาย  และบรรลุวัตถุประสงค์

 

                 ขอบข่าย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ  (QMRC)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีอธิการบดี  เป็นประธานคณะกรรมการ  มีการกำหนดแผนการประชุม  จัดทำระเบียบวาระการประชุม  ดำเนินการประชุม  บันทึกและสรุปรายงานการประชุม  ติดตามผลจากมติที่ประชุมมอบหมาย เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมในครั้งต่อไป

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser