Trang chủ‎ > ‎Thông tin chung‎ > ‎

TS. VũTrọng Lưỡng

   LÝ LỊCH KHOA HỌC
 

Họ và tên: Vũ Trọng Lưỡng                              Giới tính: Nam

            Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1979                   Nơi sinh: Hải Dương

            Quê quán: Bình Giang, Hải Dương                    Dân tộc: Kinh

            Chức vụ, đơn vị công: Phó trưởng phòng, Đại học Tây Bắc

          Địa chỉ liên lạc: Đại học Tây Bắc, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La

    E-mail: vutrongluong@gmail.com

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Vu Trong Luong,  On the first initial boundary value problem for strongly hyperbolic systems in non-smooth cylinders,  J. of S. HNUE, Vol. 1, No 1(2006).

2.Nguyen Manh  Hung, Vu Trong  Luong, Unique solvability of initial boundary-value problems for hyperbolic systems in cylinders whose base is a cusp domain, Electron. J. Differential Equations, Vol. 2008(2008), No. 138, pp. 1-10.

3. Nguyen Manh Hung, Vu Trong  Luong, Lp-Regularity of solutions to first initial-boundary value problem for hyperbolic equations in cusp domains, Electron. J. Differential Equations, Vol.2009(2009), No. 151, pp.1-18. 

4. Nguyen Manh Hung, Vu Trong Luong, Regularity of the solution of the first initial-boundary value problem for hyperbolic equations in domains with cuspidal points on boundary, Boundary Value Problems, vol. 2009, Art. ID 135730. doi:10.1155/2009/135730. 

5. Nguyen Manh  Hung, Vu Trong  Luong (2010), The Lp-Unique solvability of the first  initial boundary-value problem for hyperbolic systems, Taiwanese Journal of Mathematics,  Vol. 14, No.6, pp. 2365-2381, December 2010.

 

6. Initial boundary value problems for second order parabolic systems in cylinders with polyhedral base

Vu Luong, Do Loi Boundary Value Problems 2011, 2011:56 (24 December 2011)

 

                       
Comments