Home


เอกสารเผยแพร่งานประกัน สพม.5


บริการไฟล์ดาวโหลด

แสดง 20 ไฟล์จากหน้า บริการดาวโหลด

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ปฏิทินวันหยุดในไทย

คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สพม.5

นางนันทพร  มั่นทัพ
ศึกษานิเทศก์

นางสาวสุนทรี  จันทร์สำราญ
ศึกษานิเทศก์
นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์
ศึกษานิเทศก์
นายธงชัย ศรีทา
ศึกษานิเทศก์ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://obecplan.wordpress.com/
http://mcmk.obec.go.th/
http://www.dlthailand.com/

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5