Μαθαίνοντας προγραμματισμό με python

Η σειρά αυτών των μαθημάτων αναπτύσσεται από τον Κ. Σκιαδόπουλο, που εργάζεται σαν καθηγητής πληροφορικής στο γυμνάσιο Καστελλάνων Κέρκυρας. Δεν διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας, απλά προσπαθεί να καλύψει την ζήτηση φίλων, γνωστών και άγνωστων και ίσως και κάποιων μαθητών με σχετικές ανησυχίες. Για την συγγραφή αυτής της σειράς χρησιμοποιήθηκαν ιδέες από τις πάρα πολλές σχετικές σελίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Όπου χρησιμοποιηθούν αυτούσια παραδείγματα ή τμήματα άλλων εργασιών θα αναφέρεται ρητά η πηγή τους.

Εισαγωγή
Εγκατάσταση της γλώσσας
Το πρώτο πρόγραμμα ( " Γειά σου κόσμε - hello world " )
Οι αριθμοί στην python
Μεταβλητές
( variables )
Strings ( συμβολοσειρές )
Σύνθεση προγράμματος
Εντολές εισόδου και εξόδου
Lists
Δομές ελέγχου ( control structures )
Αλγόριθμοι
Συναρτήσεις ( functions )
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Object Oriented Programming ) στην python

Διαφάνειες01
Διαφάνειες02

Χώρος επικοινωνίαςΆδεια χρήσης: Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 Unported.