ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน                                                                                                                                                           

มุ่งมั่นบริการ   อนุรักษ์การใช้พลังงาน  เพื่อองค์กรและสังคม

วิสัยทัศน์                                                                                                                                                         

มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์พลังงาน   ส่งเสริมประสิทธิภาพ   และกำกับดูแลการใช้พลังงานให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พันธกิจ                                                                                                                                                           

          ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน  มีพันธกิจหลักในด้านการอนุรักษ์  พลังงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพและกำกับดูแลการใช้พลังงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน    พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร  นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด    และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ยังมีการร่วมมือกับองค์กร    ชุมชน    ภายนอกในการช่วยดำเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานอีกทางหนึ่ง

 

Comments