2. 3D คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)


                                                                    
         
 
 
 
  
D ที่2 คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency)

 

  • ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม

รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต


การส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยไม่ใช่เพียงแค่ให้เด็กรู้ว่า ความดีคืออะไร ความชั่วคืออะไรเท่านั้น แต่ต้อง


นำความดีเข้าไปสู่วิถีชีวิต สามารถปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรม รวมถึงค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้อง ทิศทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และมีความภาคภูมิใจในความ


เป็นไทย ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวณีย์ เรื่องการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย


 นอกจากนี้ ผลการสำรวจของสภาการศึกษา ฯ เกี่ยวกับความภูมิใจในความเป็นไทยของนักเรียนนักศึกษา


ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)  มีคุณธรรม จริย


ธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต


             ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย


             2.1)  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และชุมชน  เช่น ส่งเสริมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 


จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา  ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา


             2.2)  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือความภูมิใจในความเป็นไทย


             2.3)  มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม
          การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีพึงปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

          1. จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม
          จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เป็นคำที่มักใช้ปะปนกัน หากจะพิจารณาความหมายของคำศัพท์ที่นำมาประกอบกันเป็นคำเหล่านี้ พอจะแยกได้ ดังนี้
               จริย    กริยาที่ควรประพฤติ
               คุณ    ดี มีประโยชน์ 
               ศีล     การประพฤติปฏิบัติดีตามปกติวิสัย

หลักการของกิริยาที่ควร ประพฤติทำให้สังคมอยู่ด้วยกันโดยสงบ

หลักการที่ดีมีประโยชน์ที่สังคมเห็นว่าเป็นความดีความงาม

ความเป็นปกติหรือการรักษากาย วาจา ใจให้เป็นปกติ ไม่ทำชั่วหรือเบียดเบียนผู้อื่น

เช่น   - อยู่ในระเบียบวินัย        - ตรงต่อเวลา
 
          - มีความรับผิดชอบ        - ไม่เบียดเบียน
 
          -
 ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย
เช่น   - ซื่อสัตย์               - สุจริต
 
           - มีเมตตา              - เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 
           - เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เช่น   - ห้ามพูดเท็จ ให้พูดแต่ความจริง
 
           - ห้ามเสพของมึนเมา ให้มีสติอยู่เสมอ
 
           - ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ให้มีความเมตตากรุณา
          สรุป
              จริยธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย 
             คุณธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
             ศีลธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย พร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วย 
ความสำคัญของจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม  มนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญมากที่สุดในโลก เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และรับการฝึกอบรมสั่งสอน  จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้  ในการเรียนรู้และการฝึกอบรมเพื่อสะสมประสบการณ์ชีวิต  มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไปด้วยพร้อม ๆ กัน  เพราะคุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมาก  อาจสรุปความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมได้ดังนี้ คือ
          1. ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบสุข  ไม่พบอุปสรรค
          2. ช่วยให้คนเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา  ไม่เผลอตัว  ไม่ลืมตัว จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดก็จะระมัดระวังตัวอยู่เสมอ
          3. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ
          4. ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น  นับว่าเป็นคุณแก่สังคม  เพราะนอกจากจะเป็นตัวอย่างโดยการชี้นำทางอ้อมแล้ว  ยังจะออกปากแนะนำสั่งสอนโดยตรงได้อีกด้วย
          5. ช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์ ที่ร่ำเรียนมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า
          6. ช่วยควบคุมการเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน
          7. ช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้มนุษย์
        ความสำคัญของคุณธรรม และจริยธรรมที่กล่าวมานี้  ประเด็นที่สำคัญก็คือ  สามารถลดปัญหา และขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล  สังคม และประเทศชาติได้ เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแล้ว อุปสรรค ศัตรู ภัยอันทราย ก็จะหมดสิ้นไป ผู้คนมีแต่ความรักต่อกัน  สังคมมีแต่ความสงบ และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง
                                          Comments