● ਸੀਲ਼ੀ: ਸੀਟੀ ਮਾਰਦੀ ਟੀਲ (Sili: Sity mardi teel). Nirantar Soch 3-4, August 2010
Comments