● ਕਮਾਦੀ ਕੁੱਕੜ (Kamadi Kukar) (Kamadi Kukar/Kuka; Mahoka). Punjabi Tribune July 26, 2014


Comments