● ਚਿੱਟੀ ਇੱਲ (ਕਪਾਸੀ ਇੱਲ) (Chiti ill/ Kapasi ill), Punjabi Tribune February 8, 2014


Comments