The Welsh Assembly Government on puppy farming and puppy trafficking

A debate in the Welsh Assembly Government of puppy farming and puppy trafficking.  The Welsh Assembly Government allocated 3 million pounds to this project during the period 2008 and 2011.  The Task and Finish Groups meetings will make an announcement in June 2010 and can be viewed on the following link 
www.wales.gov.uk/animalwelfare when it is made public.
 
Here is the original debate.

Dadl Fer
Short Debate

Sut y Gallwn Ddileu Masnachu Mewn Cŵn Bach a Ffermydd Cŵn Bach?
How Can We Eradicate Puppy Trafficking and Puppy Farms?

Lorraine Barrett: I was going to show the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals video on puppy farms, but I thought that that might upset some people, so I have arranged to show a picture of a happy puppy that did not go through the puppy farm mill.

Lorraine Barrett: Yr oeddwn am ddangos fideo’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid ar ffermydd cŵn bach, ond tybiais y gallai hynny beri gofid i rai pobl, felly, yr wyf wedi trefnu dangos llun o gi bach hapus nad yw wedi bod drwy felin y fferm cŵn bach.          

Provided that there is enough time, I am happy for Joyce Watson, Irene James, Huw Lewis and Mick Bates to have a minute each in which to speak in this debate, and I thank all Members who have sent me good wishes for this debate; there is a lot of support for this in the Chamber.

Os bydd digon o amser, yr wyf yn hapus i Joyce Watson, Irene James, Huw Lewis a Mick Bates gael munud yr un i siarad yn y ddadl hon, a diolch i’r holl Aelodau sydd wedi anfon dymuniadau da ataf ar gyfer y ddadl hon; mae llawer o gefnogaeth i hyn yn y Siambr.             

Today’s debate is a birthday present to myself. I had another good birthday present in 2002 when the House of Commons voted, on 18 March, in favour of a complete ban on hunting with hounds, but today I have decided to concentrate on puppy farms, which I will make my campaign of the year.

Mae’r ddadl heddiw yn anrheg pen-blwydd i mi fy hun. Cefais anrheg pen-blwydd dda arall yn 2002 pan bleidleisiodd Tŷ’r Cyffredin, ar 18 Mawrth, o blaid gwahardd hela â helgwn yn gyfan gwbl, ond heddiw yr wyf wedi penderfynu canolbwyntio ar ffermydd cŵn bach, a dyna fydd fy ymgyrch am y flwyddyn.       

I put on record my thanks to Elin Jones and her predecessor in the role of Minister for Rural Affairs, Carwyn Jones, who have both been supportive of animal welfare. Without their support the work of the all-party group on animal welfare, which I chair, would have been much more difficult and we would not have achieved what we have already achieved. Elin knows that I do not agree with her stance on the badger cull, but that is for another day.

Cofnodaf fy niolch i Elin Jones a’i rhagflaenydd yn rôl y Gweinidog dros Faterion Gwledig, Carwyn Jones: mae’r ddau  wedi cefnogi lles anifeiliaid. Heb eu cefnogaeth hwy, buasai gwaith y grŵp hollbleidiol ar les anifeiliaid, yr wyf yn ei gadeirio, yn llawer anos ac ni fyddem wedi cyflawni’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni eisoes. Gŵyr Elin nad wyf yn cytuno â’i barn am ddifa moch daear, ond caiff hynny aros tan ddiwrnod arall.

From the outset, it is important to say that there are reputable licensed dog breeders across Wales, who take their responsibilities seriously and care for their dogs. It is important that we make the distinction between responsible breeders and those who only seek financial gain. Good breeders will take into consideration breed-specific health problems, genetic screening, the age of a dog and its temperament before breeding. In contrast, dogs bred in what we know as puppy farms are bred purely for profit with little regard for animal welfare.

O’r cychwyn cyntaf, mae’n bwysig dweud bod bridwyr cŵn trwyddedig cyfrifol ledled Cymru, sy’n cymryd eu cyfrifoldebau o ddifrif ac yn gofalu am eu cŵn. Mae’n bwysig inni wahaniaethu rhwng bridwyr cyfrifol a’r rheini sy’n ceisio dim ond elw ariannol. Bydd bridwyr da yn ystyried problemau iechyd sy’n benodol i frîd, sgrinio genetig, oed ci a’i natur cyn bridio. I’r gwrthwyneb, mae cŵn sy’n cael eu bridio yn yr hyn a alwn yn ffermydd cŵn bach yn cael eu bridio er mwyn elw yn unig heb fawr o sylw i les anifeiliaid.                          

I will focus this debate on the actions of the less reputable breeders, but, once again, I wish to make it clear that it is not my intention to tar all breeders with the same brush. Having said that, I wonder why we breed so many dogs when there are far too many in dog pounds waiting to be rehomed. That is clearly unacceptable and it is obvious that supply outstrips demand.

Canolbwyntiaf yn y ddadl hon ar gamau bridwyr llai cyfrifol, ond unwaith eto hoffwn egluro nad fy mwriad yw dweud mai adar o’r unlliw yw’r holl fridwyr. Wedi dweud hynny,  tybed pam yr ydym yn bridio cynifer o  gŵn pan fydd llawer gormod mewn ffaldau cŵn yn disgwyl cartref newydd? Mae hynny’n amlwg yn annerbyniol ac mae’n amlwg bod y cyflenwad yn fwy na’r galw.

I also wish to get something out of the way with regard to the Farming Connect grants that were given to two farmers a few years ago to improve conditions for the dogs that they were breeding. We were assured at the time by the Minister that these grants were not given to puppy farms, but to licensed breeders who were regularly checked by Government officials. I know that a lot of people were unhappy about those grants, but there were only two farmers involved and I was assured that they were legitimate and kind dog breeders and that the grants were to improve the dogs’ environment.

Hoffwn hefyd gael rhywbeth allan o’r ffordd o ran y grantiau Cyswllt Ffermio a roddwyd i ddau ffermwr ychydig flynyddoedd yn ôl i wella amodau i’r cŵn yr oeddent yn eu bridio. Cawsom ein sicrhau ar y pryd gan y Gweinidog na roddwyd y grantiau hyn i ffermydd cŵn bach, ond i fridwyr trwyddedig a oedd yn cael eu harchwilio’n rheolaidd gan swyddogion Llywodraeth. Gwn fod llawer o bobl yn anfodlon ar y grantiau hynny, ond dim ond dau ffermwr a oedd yn dan sylw a chefais fy sicrhau eu bod yn fridwyr cŵn dilys a charedig ac mai diben y grantiau oedd gwella amgylchedd y cŵn.                            

So, what are puppy farms? A puppy farmer is an intensive-volume breeder who has little regard or consideration for the basic needs and care of the dogs concerned; the breeder simply seeks to make a profit. The topic of puppy farms has been in the news for many years and, more recently, Members may have seen the BBC programme, Rogue Traders, which showed dogs locked in cramped cages, with no bedding, constantly crying and whimpering.

Felly, beth yw ffermydd cŵn bach? Mae ffermwr cŵn bach yn bridio’n ddwys heb fawr o ystyriaeth i anghenion a gofal sylfaenol y cŵn dan sylw; dim ond ceisio gwneud elw mae’r bridiwr. Bu pwnc ffermydd cŵn bach yn y newyddion ers blynyddoedd, ac yn fwy diweddar efallai fod Aelodau wedi gweld y rhaglen BBC, Rogue Traders, a ddangosai gŵn dan glo mewn cewyll cyfyng, heb ddim gwellt gwely, yn crio a chwynfan yn ddi-baid.     

Last year, RSPCA officials went undercover to a puppy farm in a part of Wales to investigate conditions there. They purchased six puppies, two of which were later found to have potentially life-threatening illnesses. One, a Cavalier King Charles Spaniel cross, died.

Y  llynedd, aeth swyddogion RSPCA dan gudd i fferm cŵn bach mewn rhan o Gymru i ymchwilio i’r amodau yno. Prynasant chwe chi bach, y chafwyd yn ddiweddarach fod ar ddau ohonynt afiechydon a allai fygwth eu bywydau. Bu farw un ohonynt, croesiad o
Sbaengi Siarl Cafalîr.  

In the US, puppy farms are called puppy mills; they are pretty much the same in character and if you look them up on the internet, you will see that they face the same problems as we do in what we call puppy farms.

Yn yr UDA, gelwir ffermydd cŵn bach yn felinau cŵn bach; maent yn ddigon tebyg o ran cymeriad, ac os chwiliwch amdanynt ar y rhyngrwyd gwelwch eu bod yn wynebu’r un problemau â ni yn yr hyn a alwn yn ffermydd cŵn bach.

There have also been cases of families who have bought dogs from puppy farms only to find out that they carry diseases that were passed on to other family pets, which, in some cases, also died.

Bu hefyd achosion o deuluoedd sydd wedi prynu cŵn o ffermydd cŵn bach a gweld wedyn fod ganddynt glefydau a drosglwyddwyd i anifeiliaid anwes eraill y teulu, a fu farw hefyd, mewn rhai achosion.

6.10 p.m.

 

As I said earlier, the purpose of these farms is to make money, and therefore these breeders will cut corners and costs whenever possible. Despite it being illegal for a bitch to give birth to more than six litters in a lifetime and more once a year, puppy farmers will keep a number of female dogs solely for breeding, whose lives are a constant cycle of pregnancy and birth. Puppies are taken from them far too early and they will be made pregnant again almost immediately. This puts a huge physical strain on them, and when they are worn out they are just killed.

Fel y dywedais yn gynharach, diben y ffermydd hyn yw gwneud arian, ac felly bydd y bridwyr hyn yn torri corneli a chostau ar bob cyfle. Er ei bod yn anghyfreithlon i ast roi genedigaeth i fwy na chwe thorllwyth yn ystod ei hoes a mwy nag unwaith y flwyddyn, bydd ffermwyr cŵn bach yn cadw nifer o eist ar gyfer bridio yn unig, ac mae eu bywydau yn gylch di-baid o feichiogrwydd a genedigaeth. Cymerir cŵn bach oddi wrthynt lawer yn rhy gynnar a’u gwneud yn feichiog eto ar unwaith bron. Mae hyn yn rhoi straen corfforol aruthrol arnynt, a phan fyddant wedi ymlâdd cânt eu lladd.                       

The female dogs and their young are usually kept in pretty bad conditions. Dogs bred in these farms are deprived of exercise and given only the minimum amount of food to keep them alive and able to breed. They are deprived of adequate healthcare and, in the cramped living conditions of the farms, disease is rife. Puppy farmers will not ensure that their puppies are properly immunised and wormed so as to prevent the spread of disease. That description may seem a bit over the top to some people, but I think that we have sufficient evidence of it from puppies that have been rescued by sanctuaries. The condition of those puppies is evidence of the conditions that I have just described.

Fel rheol cedwir y geist a’u cŵn bach mewn amodau eithaf gwael. Mae cŵn sy’n cael eu bridio yn y ffermydd hyn yn cael eu hamddifadu o ymarfer corff, ac  ychydig iawn o fwyd a roddir iddynt i’w cadw’n fyw ac i allu bridio. Cânt eu hamddifadu o ofal iechyd digon da, ac yn amodau byw clos y ffermydd mae clefyd yn rhemp. Ni fydd ffermwyr cŵn bach yn sicrhau bod eu cŵn bach yn cael eu himiwneiddio a’u dilyngyru’n briodol i atal clefyd rhag lledaenu. Efallai yr ymddengys y disgrifiad hwnnw ychydig dros ben llestri i rai pobl, ond credaf fod gennym ddigon o dystiolaeth ohono mewn cŵn bach sydd wedi’u hachub gan warchodfeydd. Mae cyflwr y cŵn bach hynny’n dystiolaeth o’r amodau yr wyf newydd eu disgrifio.                           

When the puppies are sold, they are often sent by van to dealers in towns and cities. They are traumatised by the journeys, and some do not even make it alive. The dealers place advertisements in newspapers and magazines and masquerade as breeders. Some breeders will sell puppies from the back of a van—I have seen them in car boot sales—more often than not at motorway service stations. People are often unaware that this is how puppy farmers operate, and do not ask to see the puppy with its mother or even to see any certificates—whether they would be authentic or not. Many of these puppies are put on sale in pet shops. I would urge people never to buy a dog from a pet shop, because it is likely to have come from a puppy farm. Good breeders would never sell their puppies via a pet shop.

Pan werthir y cŵn bach, cânt eu hanfon yn aml mewn fan at ddelwyr mewn trefi a dinasoedd. Mae’r siwrneiau yn eu trawmateiddio, ac ni fydd rhai’n cyrraedd pen y daith yn fyw hyd yn oed. Mae’r delwyr yn rhoi hysbysebion mewn papurau newydd a chylchgronau ac yn ffugio bod yn fridwyr. Bydd rhai bridwyr yn gwerthu cŵn bach o gefn fan—yr wyf wedi’u gweld mewn arwerthiannau cist car—yn amlach na dim mewn gorsafoedd gwasanaethau traffordd. Nid yw pobl yn aml yn ymwybodol mai dyma sut y bydd ffermwyr cŵn bach yn gweithredu, ac ni ofynnant am gael gweld y ci bach gyda’i fam na hyd yn oed gweld unrhyw dystysgrifau—ni waeth a fyddent yn ddilys ai peidio. Rhoir nifer o’r cŵn bach hyn ar werth mewn siopau anifeiliaid anwes. Byddwn yn erfyn ar bobl i beidio byth â phrynu ci o siop anifeiliaid anwes, gan ei bod yn debygol o fod wedi dod o fferm cŵn bach. Ni fyddai bridwyr da byth yn gwerthu eu cŵn bach drwy siop anifeiliaid anwes.

I would now like to clarify the current regulations relating to the wellbeing of dogs bred in Wales. The Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act was last amended in 1999, and amended the provisions of the 1973 and 1991 Breeding of Dogs Acts. The 1999 Act clearly sets out the responsibilities of breeders to protect their dogs and maintain their welfare. The Act states that a breeder who puts dogs up for sale must first obtain a licence from the local authority. Before issuing a breeder with a licence, the local authority must be convinced that a dog’s accommodation, food, water and bedding material are adequate, and each breeder must be visited regularly to guarantee these standards are maintained. It is the responsibility of local authorities to ensure that breeders take reasonable measures to prevent the spread of disease among dogs in their care. If all breeders adhered to these regulations, puppy farms would not exist and dogs would be properly cared for. However, as we have seen, dogs continue to be mistreated at the hands of so-called breeders, who are there to make a quick buck.

Hoffwn egluro yn awr y rheoliadau cyfredol sy’n berthnasol i les cŵn sy’n cael eu bridio yng Nghymru. Cafodd Deddf Bridio a Gwerthu Cŵn (Lles) ei diwygio ddiwethaf yn 1999, ac yr oedd yn diwygio darpariaethau Deddfau Bridio Cŵn 1973 a 1991. Mae Deddf 1999 yn nodi’n glir gyfrifoldebau bridwyr i ddiogelu eu cŵn a chynnal eu lles. Dywed y Ddeddf na chaiff bridiwr roi cŵn ar werth cyn cael trwydded gan yr awdurdod lleol. Cyn cyhoeddi trwydded i fridiwr, rhaid i’r awdurdod lleol fod yn argyhoeddedig fod llety, bwyd, dŵr a gwellt gwely ci yn ddigon da, a rhaid ymweld â phob bridiwr yn rheolaidd i sicrhau y cynhelir y safonau hynny. Cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw sicrhau bod bridwyr yn cymryd camau rhesymol i atal clefyd rhag lledaenu ymhlith cŵn yn eu gofal. Petai pob bridiwr yn cadw at y rheoliadau hyn, ni fyddai ffermydd cŵn bach yn bodoli a byddai cŵn yn cael gofal priodol. Fodd bynnag, fel y gwelsom, mae cŵn yn dal i gael eu cam-drin yn nwylo bridwyr honedig, sydd yno i wneud punten sydyn.

There are two ways in which we can improve the situation. The first is to find the puppy farms, examine the conditions that the dogs are held in and close the farms down. The other is to ensure that the public is informed of the methods of puppy farms so that the demand is cut off at source. Taking the first option, in order to uncover puppy farms, one could trace the journey puppies make from birth to becoming a pet. Going into pet shops and inquiring as to how the puppies on sale came to be there could be a way to track down some puppy farms. This might lead to sporadic and symbolic closures, but it would probably do little to close down the disreputable puppy farms across Wales. I believe that a far more efficient method of putting a stop to puppy farms would be to tell the people of Wales that, before they buy a puppy, they should ask to see it with its mother in its own environment, and that they should not agree to buy a puppy at a motorway service station or from the back of someone’s van. If everyone thought twice about how they bought a puppy, it would go a long way to stopping these farms.

Mae dwy ffordd y gallwn wella’r sefyllfa. Y cyntaf yw darganfod y ffermydd cŵn bach, archwilio amodau cadw’r cŵn a chau’r ffermydd. Y llall yw sicrhau bod y cyhoedd yn cael gwybod am ddulliau ffermydd cŵn bach er mwyn atal y galw yn y tarddiad. O gymryd y dewis cyntaf, er mwyn datgelu ffermydd cŵn bach, gallai rhywun olrhain y siwrnai a wnaiff cŵn bach o enedigaeth i fod yn anifail anwes. Gallai fod yn werth mynd i mewn i siopau anifeiliaid anwes a holi sut y daeth y cŵn bach sydd ar werth i fod yno, er mwyn dod o hyd i rai ffermydd cŵn bach. Gallai hyn arwain at gau ffermydd yn achlysurol ac yn symbolaidd, ond ni fyddai’n debygol o wneud llawer i gau’r ffermydd cŵn bach gwarthus ledled Cymru. Credaf mai dull llawer mwy effeithlon i roi pen ar ffermydd cŵn bach fyddai dweud wrth bobl Cymru y dylent ofyn, cyn prynu ci bach, am ei weld gyda’i fam yn ei amgylchedd ei hun, ac na ddylent gytuno i brynu ci bach mewn gorsaf gwasanaethau traffordd nac o gefn fan rhywun. Petai pawb yn meddwl ddwywaith am y ffordd y prynwyd y ci bach, byddai’n gwneud cryn dipyn i atal y ffermydd hyn.                                       

Anyone who really wants a puppy should think first about going to one of the many rescue organisations—to the dog pounds, the Dogs Trust, the RSPCA—and giving a home to an unwanted dog. If you do not want to do that, and if you are determined to buy a pedigree puppy, ask to see the puppy with its mother, in its environment, where it was born. Check out the RSPCA and the Dogs Trust websites to learn about pet care. There is now a code of practice for dog owners in Wales, which was introduced last November, thanks to the Minister. That gives a lot of information about how to look after dogs properly. There is a minimum standard for looking after dogs. People should also think seriously before buying a dog about the costs that will be incurred over its lifetime, particularly vets’ bills. Just having a consultation with a vet nowadays costs a minimum of £40 or £50, and that is before you even think about paying for any medication.

Dylai unrhyw un sy’n wirioneddol am gael ci bach feddwl yn gyntaf am fynd at un o’r sefydliadau achub niferus—at y ffaldau cŵn, Dogs Trust, RSPCA—a rhoi cartref i gi nad oedd ei eisiau. Os nad oes arnoch eisiau gwneud hynny, a chithau’n benderfynol o brynu ci bach o dras, gofynnwch am weld y ci bach gyda’i fam, yn ei amgylchedd, lle cafodd ei eni. Ewch ar wefannau RSPCA a Dogs Trust i ddysgu sut i ofalu am anifeiliaid anwes. Erbyn hyn, mae yna god ymarfer i berchenogion cŵn yng Nghymru a gyflwynwyd fis Tachwedd diwethaf, diolch i’r Gweinidog. Mae hwnnw’n rhoi llawer o wybodaeth sut i ofalu am gŵn yn iawn. Mae yna safon ofynnol ar gyfer gofalu am gŵn. Cyn prynu ci, dylai pobl feddwl o ddifrif hefyd am y costau a ddaw yn ystod ei oes, yn arbennig biliau milfeddygon. Mae ymgynghoriad yn unig gan filfeddyg y dyddiau hyn yn costio o leiaf £40 neu £50, a hynny cyn ichi feddwl hyd yn oed am dalu am unrhyw feddyginiaeth.

Taking these practical steps and encouraging people to find out exactly where their dogs come from would make it more difficult for these puppy farms to make a profit, and they could then be forced out of business. This is the most effective means of preventing cruelty to puppies and rewarding good breeders, who take the responsibility seriously. However, that then raises issues with certain breeds of dogs, but that could be for a short debate on another day, if I am selected again. We need to act now to do what we can to bring an end to this suffering.

Byddai cymryd y camau ymarferol hyn ac annog pobl i ddarganfod yn union o ble y daw eu cŵn yn ei gwneud yn anos i’r ffermydd cŵn bach hyn wneud elw, ac wedyn gellid eu gorfodi allan o fusnes. Dyna’r fordd fwyaf effeithiol i atal creulondeb i gŵn bach a gwobrwyo bridwyr da, sy’n cymryd y cyfrifoldeb o ddifrif. Fodd bynnag, mae hynny wedyn yn codi materion gyda rhai bridiau o gŵn, ond gallai hynny fod yn destun dadl fer rywbryd arall, os caf fy newis eto. Mae angen inni weithredu’n awr i wneud yr hyn a allwn i roi terfyn ar y dioddefaint hwn.   

I take this opportunity to thank the army of good people who work to rescue, look after and re-home puppies and parent dogs when they are no longer able to breed. I know that many of these people devote their lives to looking after these animals, and I thank them for that.

Cymeraf y cyfle hwn i ddiolch i’r dyrfa o bobl dda sy’n gweithio i achub, i ailgartrefu ac i ofalu am gŵn bach a chŵn magu pan na allant fridio mwyach. Gwn fod llawer o’r bobl hyn yn rhoi eu bywydau i ofalu am yr anifeiliaid hyn, ac yr wyf yn diolch iddynt am hynny.        

Finally, I know that the RSPCA and Dogs Trust are doing a lot of work working with local authorities and the Welsh Assembly Government on this issue. Therefore, although it may be frustrating for many of us that things seem to be slow to improve or change, I know that work is being undertaken. I hope that 2009 is the year that we manage to make some serious inroads into eradicating puppy farming and puppy trafficking for good. Yn olaf, gwn fod RSPCA a Dogs Trust yn gwneud llawer o waith gydag awdurdodau lleol a Llywodraeth Cynulliad Cymru am y mater hwn. O ganlyniad, er ei bod yn peri rhwystredigaeth i lawer ohonom efallai i weld bod pethau’n araf i wella neu newid, gwn fod gwaith yn cael ei wneud. Gobeithio mai 2009 yw’r flwyddyn y llwyddwn i wneud cyfraniad o bwys at ddileu ffermydd cŵn bach a masnachu mewn cŵn bach unwaith ac am byth.

Daeth William Graham i’r Gadair am 6.17 p.m.

William Graham took the Chair at 6.17 p.m.

Joyce Watson: Thank you for bringing forward the debate today, Lorraine. As the Labour spokesperson for rural affairs in the Assembly, and as a politician representing areas such as Carmarthenshire, where there are a large number of commercial dog breeders, I have a professional interest in the subject. However, as a committed dog owner, I also have a personal interest in it.

Joyce Watson: Diolch am gyflwyno’r ddadl heddiw, Lorraine. Fel llefarydd Llafur dros faterion gwledig yn y Cynulliad, a gwleidydd sy’n cynrychioli ardaloedd fel Sir Gaerfyrddin lle mae nifer mawr o fridwyr cŵn masnachol, mae gennyf ddiddordeb proffesiynol yn y pwnc. Fodd bynnag, fel perchennog ci ymroddedig, mae gennyf hefyd ddiddordeb personol ynddo.

Lorraine has talked of the importance of enforcing the legislation that governs the age threshold for breeding and the frequency and number of litters that a bitch can produce in a lifetime. If that sounds very businesslike or calculated, it is because that is what it is like. Like it or not, the industry produces a product for a profit and so the people buying that product also carry a responsibility. Therefore, as well as enforcing the legislation and cracking down on unlicensed breeders, which is essential to uphold the minimum standards of welfare, I urge that people also ensure that they are aware of how the industry operates so that they can make informed choices about where their pet comes from.

Mae Lorraine wedi sôn am bwysigrwydd gorfodi’r ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu’r trothwy oedran ar gyfer bridio ac amlder a nifer y torllwythi y gall gast eu cynhyrchu yn ystod ei hoes. Os yw hynny’n swnio’n drefnus neu’n fwriadol iawn, mae’n wir oherwydd dyna ydyw. P’un a ydych yn ei hoffi ai peidio, mae’r diwydiant yn cynhyrchu cynnyrch am elw, ac felly mae’n gyfrifoldeb hefyd ar y bobl sy’n prynu’r cynnyrch hwnnw. Felly, yn ogystal â gorfodi’r ddeddfwriaeth a chwtogi’n llym ar fridwyr didrwydded, sy’n hanfodol i gynnal y safonau lles gofynnol, yr wyf yn erfyn ar bobl i sicrhau hefyd eu bod yn ymwybodol sut mae’r diwydiant yn gweithredu er mwyn iddynt wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch o ble daw eu hanifail anwes.

Puppy trafficking is a truly despicable trade. I know that Pembrokeshire County Council, as part of the Dyfed Powys animal welfare regional forum, is looking at the sale of dogs over the internet. We need to look carefully at how we regulate the dealers, because the sale or exchange of young dogs over the internet is uncontrolled and opens the door to all manner of abuse.

Mae masnachu mewn cŵn bach yn fasnach gwbl warthus. Gwn fod Cyngor Sir Benfro, fel rhan o fforwm rhanbarthol lles anifeiliaid Dyfed Powys, yn edrych ar werthu cŵn dros y rhyngrwyd. Mae angen inni ystyried yn ofalus sut y rheoleiddiwn y delwyr, oherwydd mae gwerthu neu gyfnewid cŵn ifanc dros y rhyngrwyd yn afreolus ac yn agor y drws i bob math o gam-drin.                              

Irene James: I thank Lorraine for raising this issue and I also congratulate her on being such a fantastic advocate, highlighting animal welfare issues in Wales.

Irene James: Diolch i Lorraine am godi’r mater hwn, ac yr wyf yn ei llongyfarch hefyd am fod yn eiriolwr mor fendigedig, yn tynnu sylw at faterion lles anifeiliaid yng Nghymru.

It never fails to amaze me when I see how cruel some individuals are willing to be to animals, particularly when profit is their motive. A number of changes need to be made if we are to move forward in a more acceptable way and put an end to puppy farming. The most obvious one is that we need adequate enforcement to deal with unscrupulous breeders. I call on the buying public to be far more aware of where they buy their puppies. Many of the puppies that come from such farms suffer ill health because of the conditions that they are kept in; some die as a result. It is through consumer power that we will force the biggest changes in practice, as we have seen with other animal welfare issues.

Byddaf yn rhyfeddu bob tro pan welaf mor greulon y mae rhai unigolion yn fodlon bod tuag at anifeiliaid, yn arbennig pan fydd elw’n eu cymell. Mae angen gwneud nifer o newidiadau er mwyn inni symud ymlaen mewn ffordd fwy derbyniol a rhoi pen ar ffermydd cŵn bach. Y newid amlycaf yw bod arnom angen camau gorfodi digonol i ymdrin â bridwyr diegwyddor. Galwaf ar y cyhoedd sy’n prynu i fod lawer yn fwy ymwybodol ble y prynant eu cŵn bach. Mae nifer o’r cŵn bach sy’n dod o’r fath ffermydd yn dioddef salwch oherwydd amodau eu cadw; mae rhai’n marw o ganlyniad. Drwy bŵer y defnyddiwr y byddwn yn gorfodi’r newidiadau mwyaf yn ymarferol, fel y gwelsom gyda materion lles anifeiliaid eraill.              

6.20 p.m.

 

Huw Lewis: Lorraine, I thank you for raising this matter in the short debate. You have been a tireless campaigner and champion for animal welfare in the Assembly for the past decade, and it is fair to say that you have made many of us think differently about the welfare of animals in Wales. Thanks in no small part to you, we can justifiably say that the Assembly leads the way in this area.

Huw Lewis: Lorraine, yr wyf yn diolch i chi am godi’r mater hwn yn y ddadl fer. Buoch yn ymgyrchydd diflino ac yn hyrwyddwr lles anifeiliaid yn y Cynulliad ers degawd bellach, ac mae’n deg dweud eich bod wedi gwneud i lawer ohonom feddwl yn wahanol am les anifeiliaid yng Nghymru. Yn sgil eich gwaith chi i raddau helaeth, gallwn ddweud yn haeddiannol fod y Cynulliad ar flaen y gad yn y maes hwn.       

I have been shocked and surprised at some of the practices that are apparently commonplace at these puppy farms. Those running these farms are callously and deliberately exploiting these animals and are completely disregarding their welfare, profit being their only motivation. That much is clear, and I echo the sentiments expressed by my colleagues.

Mae rhai o’r arferion sy’n gyffredin, mae’n debyg, yn y ffermydd cŵn bach hyn wedi fy synnu a’m syfrdanu. Mae’r rheini sy’n rhedeg y ffermydd hyn yn cam-fanteisio’n ddideimlad ac yn bwrpasol ar yr anifeiliaid hyn ac yn diystyru eu lles yn gyfan gwbl, gan mai elw yw’r unig beth sy’n eu cymell. Mae cymaint â hynny’n amlwg, ac ailadroddaf y teimladau a fynegwyd gan fy nghyd-Aelodau.

However, there is another level of exploitation at play here of which we must be mindful, and that is the exploitation of the people who purchase the dogs. Of course, they should be better informed and be aware of the guidance on buying puppies issued by the Kennel Club, but their motivations are generally not cruel. We have all heard the tales of sick or injured puppies bought from unregistered dealers, sold out of the back of vans at motorway service stations and so on. We must be mindful of the distress that is later caused to the owners of these dogs.

Fodd bynnag, mae lefel arall o gam-fanteisio ar waith yma y mae’n rhaid inni gofio amdani, sef cam-fanteisio ar y bobl sy’n prynu’r cŵn. Wrth reswm, dylent gael gwell gwybodaeth a bod yn ymwybodol o’r cyfarwyddyd ar brynu cŵn bach a gyhoeddir gan y Kennel Club, ond nid yw eu cymhellion yn greulon yn gyffredinol. Yr ydym oll wedi clywed hanesion cŵn bach sâl neu anafedig a brynir oddi wrth ddelwyr anghofrestredig, a werthir o gefn faniau mewn gorsafoedd gwasanaethau traffordd ac ati. Mae’n rhaid inni gofio’r trallod a achosir yn nes ymlaen i berchnogion y cŵn hyn.

William Graham: Order. Sorry, but your time is up, Huw. You have had your minute.

William Graham: Trefn. Mae’n ddrwg gennyf, ond mae eich amser ar ben, Huw. Yr ydych wedi cael eich munud.

Mick Bates: I start by paying tribute to Lorraine’s work promoting animal welfare, particularly in this establishment. She has earned the respect of everyone, although some of us are on different sides of certain arguments.

Mick Bates: Dechreuaf drwy roi teyrnged i waith Lorraine yn hyrwyddo lles anifeiliaid, yn arbennig yn y sefydliad hwn. Mae wedi ennill parch pawb, er bod rhai ohonom ar wahanol ochr mewn rhai dadleuon.                              

For me, this debate focuses on one issue: there has to be an accredited breeders’ scheme. Whatever steps we consider following the issues raised today, regulation is one of the best ways of ensuring that local authorities check on breeders. For me, that is an essential part of this. I hope that, at some stage, working with all the stakeholders, the Minister can bring forward a mandatory scheme that meets the demands of good welfare and breeding and, therefore, removes the disgraceful practices in puppy farming.

I mi, mae’r ddadl hon yn canolbwyntio ar un mater: rhaid cael cynllun bridwyr achrededig. Pa gamau bynnag a ystyriwn yn dilyn y materion a godwyd heddiw, rheoleiddio yw un o’r ffyrdd gorau i sicrhau bod awdurdodau lleol yn cadw llygad ar fridwyr. I mi, mae hynny’n rhan hanfodol o hyn. Gobeithio, rywbryd, drwy weithio gyda’r holl randdeiliaid, y gall y Gweinidog gyflwyno cynllun gorfodol sy’n bodloni gofynion lles a bridio da ac sydd, felly, yn dileu’r arferion gwarthus mewn ffermio cŵn bach.         

The Minister for Rural Affairs (Elin Jones): I echo the commendation of Lorraine Barrett for her dedication to animal welfare issues throughout the first, second and this third Assembly. I also wish you a happy birthday, Lorraine. I am sure that you were not given a puppy as a birthday present, and it is probably timely to say that a puppy is for life, not just for a birthday or Christmas.

Y Gweinidog dros Faterion Gwledig (Elin Jones): Yr wyf am ailfynegi’r clod i Lorraine Barrett am ei hymroddiad i faterion lles anifeiliaid drwy gydol y Cynulliad cyntaf, yr ail a’r trydydd. Dymunaf ben-blwydd hapus i chi hefyd, Lorraine. Yr wyf yn siŵr na chawsoch gi bach yn anrheg pen-blwydd, ac mae’n debyg ei bod yn briodol dweud bod ci bach am oes, nid dros ben-blwydd neu dros y Nadolig yn unig.               

The Assembly Government was given statutory responsibility for the welfare of pet animals following the implementation of the Animal Welfare Act 2006. The Act imposed on pet owners a duty of care to ensure the welfare of their animals, and provided enforcement authorities with the ability to remove animals in advance of their actually suffering. Under the Act, the Assembly Government can make codes of practice setting out owners’ responsibilities in looking after their animals. We are also able to make legislation to tackle welfare issues affecting pet animals, which we consider to be a priority. I recently published a public consultation document setting out draft regulations on banning the use of electric shock collars on dogs and cats, and I urge everyone with an interest in this issue to respond before the consultation closes on 27 May.

Rhoddwyd cyfrifoldeb statudol i Lywodraeth y Cynulliad dros les anifeiliaid anwes ar ôl gweithredu rhoi Deddf Lles Anifeiliaid 2006. Yr oedd y Ddeddf yn gosod dyletswydd gofal ar berchenogion anifeiliaid anwes i sicrhau lles eu hanifeiliaid, ac yn rhoi’r gallu i awdurdodau gorfodi waredu anifeiliaid cyn iddynt ddioddef mewn gwirionedd. Dan y Ddeddf gall Llywodraeth y Cynulliad wneud codau ymarfer sy’n nodi cyfrifoldebau perchenogion wrth ofalu am eu hanifeiliaid. Yr ydym hefyd yn gallu gwneud deddfwriaeth i fynd i’r afael â materion lles sy’n effeithio ar anifeiliaid anwes yr ystyriwn eu bod yn flaenoriaeth. Yn ddiweddar, cyhoeddais ddogfen ymgynghori gyhoeddus yn gosod allan reoliadau drafft ar wahardd defnyddio coleri sioc drydan ar gŵn a chathod, ac yr wyf yn erfyn ar bawb sydd â diddordeb yn y mater hwn i ymateb cyn i’r ymgynghoriad gau ar 27 Mai.

Last year, I allocated £3 million to establish and deliver a companion animal welfare enhancement scheme from 2008 to 2011. The scheme aims to raise awareness of welfare issues experienced by pet animals in Wales and broadly to assess compliance with the new legislation. Under the scheme, grants are provided to local authorities to take forward initiatives to tackle welfare issues affecting pets in Wales. One issue being looked at under this scheme is dog breeding.

Y llynedd, dyrannais £3 miliwn i sefydlu a chyflawni cynllun gwella lles anifeiliaid anwes o 2008 i 2011. Nod y cynllun yw hybu ymwybyddiaeth o faterion lles sy’n effeithio ar anifeiliaid anwes yng Nghymru, ac asesu’n fras y cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd. Dan y cynllun, darperir grantiau i awdurdodau lleol fynd ymlaen â mentrau i fynd i’r afael â materion lles sy’n effeithio ar anifeiliaid anwes yng Nghymru. Un mater y mae’r cynllun hwn yn ei astudio yw bridio cŵn.        

To be clear, puppy trafficking refers to those puppies bred and reared on unlicensed premises and sold via means such as the internet and car boot sales to unsuspecting new owners. Puppy farmers are those who continually breed animals on unlicensed premises for commercial purposes. Both activities are illegal. They are contrary to the Animal Welfare Act 2006 and will not be tolerated.

I fod yn glir, mae masnachu mewn cŵn bach yn cyfeirio at y cŵn bach hynny sy’n cael eu bridio a’u magu ar safleoedd didrwydded a’u gwerthu drwy ddulliau fel y rhyngrwyd ac arwerthiannau cist car i berchnogion newydd diarwybod. Ffermwyr cŵn bach yw’r rheini sy’n bridio anifeiliaid yn barhaus ar safleoedd didrwydded at ddibenion masnachol. Mae’r ddau weithgaredd yn anghyfreithlon. Maent yn groes i Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 ac ni fyddant yn cael eu goddef.

As Lorraine has acknowledged, there are legitimate reasons for the breeding and sale of puppies. These breeders are licensed by their respective local authority under the Breeding of Dogs Act 1973. The Act sets out specific eligibility criteria to enable local authorities to decide whether to license premises and breeders. The Act covers conditions with which breeders must comply, which include not allowing more than six litters from one breeding bitch, and for those litters to be a year apart. Local authorities should undertake routine inspections of licensed breeding premises to ensure that the dogs are looked after in accordance with the Animal Welfare Act 2006 and the welfare codes of practice published last November. That includes ensuring that dogs are able to socialise and are appropriately exercised, fed and watered.

Fel y cydnabu Lorraine, mae rhesymau dilys dros fridio a gwerthu cŵn bach. Mae’r bridwyr hyn wedi’u trwyddedu gan eu hawdurdod lleol priodol dan Ddeddf  Bridio Cŵn 1973. Mae’r Ddeddf yn gosod allan feini prawf cymhwyster penodol i alluogi awdurdodau lleol i benderfynu trwyddedu safleoedd a bridwyr neu beidio. Mae’r Ddeddf yn cynnwys amodau y mae’n rhaid i fridwyr gydymffurfio â hwy, sy’n cynnwys peidio â chaniatáu mwy na chwe thorllwyth o un ast sy’n bridio, ac i’r torllwythi hynny fod flwyddyn ar wahân. Dylai awdurdodau lleol wneud arolygiadau rheolaidd o safleoedd bridio trwyddedig i sicrhau bod y cŵn yn cael gofal yn unol â Deddf Lles Anifeiliaid 2006 a’r codau ymarfer lles a gyhoeddwyd fis Tachwedd diwethaf. Mae hynny’n cynnwys sicrhau bod cŵn yn gallu cymdeithasu a’u bod yn cael ymarfer corff, bwyd a dŵr fel sy’n briodol.                                       

My officials are working with local authorities on the standards to be employed for licensing and monitoring breeding premises. Under the companion animal welfare enhancement scheme, grants have been awarded to Carmarthenshire, Pembrokeshire and Ceredigion local authorities to enable them to examine licensing conditions, fees and the administration of premises. That includes considering how the life of a dog kept at a licensed breeding premises might be improved. Other aspects of these projects include transport, the purchasing of dogs, legislative effectiveness and quantifying compliance.

Mae fy swyddogion yn gweithio gydag awdurdodau lleol ar y safonau i’w defnyddio ar gyfer trwyddedu a monitro safleoedd bridio. O dan y cynllun gwella lles anifeiliaid anwes, dyfarnwyd grantiau i awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion i’w galluogi i archwilio amodau trwyddedu, ffioedd a gweinyddu safleoedd. Mae hynny’n cynnwys ystyried sut i wella bywyd ci a gedwir mewn safle bridio trwyddedig. Mae agweddau eraill ar y prosiectau hyn yn cynnwys cludiant, prynu cŵn, effeithiolrwydd deddfwriaethol a mesur cydymffurfiad.                                                   

A grant has also been awarded to Powys and a group of local authorities across south Wales to enable them to take forward a joint project looking at the sales of animals over the internet, which is an increasing outlet for puppy sales. Puppy trafficking and puppy farming cannot exist without an outlet for their sales. There is a responsibility on the buyer to ensure that the pet that they buy comes from a good home.

Dyfarnwyd grant hefyd i Bowys a grŵp o awdurdodau lleol ledled de Cymru i’w galluogi i fynd ymlaen â phrosiect ar y cyd sy’n edrych ar werthu anifeiliaid dros y rhyngrwyd, sy’n ganolfan gynyddol ar gyfer gwerthu cŵn bach. Ni all masnachu mewn cŵn bach a ffermio cŵn bach fodoli heb ganolfan i’w gwerthiannau. Mae’n gyfrifoldeb ar y prynwr i sicrhau bod yr anifail anwes mae’n ei brynu yn dod o gartref da.                  

By educating people on their responsibilities, we will, hopefully, in the long run, reduce prosecution and animal suffering. As I said, in November, I published a code of practice on caring for dogs. The code provides easy-to-read practical guidance and was developed using advice from vets and welfare organisations. Responsible animal keepers should not have any difficulties complying with the code. My officials have also been working with local authorities to provide seven to 11-year-olds with information on how to care for a pet.  

Drwy addysgu pobl am eu cyfrifoldebau, y gobaith yw y byddwn, yn y pen draw, yn lleihau erlyniadau a dioddefaint anifeiliaid. Fel y dywedais, ym mis Tachwedd cyhoeddais god ymarfer ar ofalu am gŵn. Mae’r cod yn rhoi cyfarwyddyd ymarferol hawdd ei ddarllen ac fe’i datblygwyd gan ddefnyddio cyngor gan filfeddygon a chymdeithasau lles. Ni ddylai ceidwaid anifeiliaid cyfrifol gael dim anhawster i gydymffurfio â’r cod. Bu fy swyddogion yn gweithio hefyd gydag awdurdodau lleol i roi gwybod i blant rhwng saith ac 11 oed sut mae gofalu am anifail anwes.                  

I am not a dog owner myself, although I know a number of Assembly Members and Ministers who are, as we have heard, but we must accept that many people in Wales like to own dogs and will continue to do so. These dogs have to be born and bred somewhere, and we need to ensure that they are bred and traded legally. There is also a responsibility on new dog owners when buying a new dog to do so responsibly. Lorraine, you mentioned the RSPCA and the Dogs Trust and the advice that they give to prospective dog owners, including especially that a new puppy is seen with its mother, and also that the owners visit the place of birth and breeding. It is advice that we need to ensure that everyone in Wales hears as an important part of ensuring that puppies are bought from licensed premises.

Nid wyf yn berchen ar gi fy hun, er fy mod yn adnabod nifer o Aelodau Cynulliad a Gweinidogion sydd, fel y clywsom. Ond rhaid inni dderbyn bod llawer o bobl yng Nghymru’n hoff o fod yn berchen ar gŵn ac y byddant yn dal i wneud hynny. Rhaid i’r cŵn hyn gael eu geni a’u magu rywle, ac mae angen inni sicrhau y cânt eu bridio a’u masnachu’n gyfreithlon. Mae cyfrifoldeb hefyd ar berchnogion cŵn newydd i brynu ci newydd mewn modd cyfrifol. Lorraine, yr oeddech yn sôn am  yr RSPCA a Dogs Trust a’r cyngor a roddant i ddarpar berchnogion cŵn, gan gynnwys yn arbennig bod ci bach newydd yn cael ei weld gyda’i fam, a hefyd fod y perchnogion yn ymweld â’r man geni a bridio. Mae’n gyngor y mae angen inni sicrhau bod pawb yng Nghymru’n ei glywed fel rhan bwysig o’r dasg o sicrhau prynu cŵn bach o safle trwyddedig.           

We are coming to the end of the first year of the companion animal welfare enhancement scheme, and the feedback suggests that communities in Wales are becoming more aware of animal welfare issues. Those of you who saw Wales This Week on Monday night will be aware that, last week, Merthyr Tydfil’s trading standards officers were successful in bringing a case against unlicensed breeding premises. Comments by Steven Peters, head of trading standards in Merthyr Tydfil County Borough Council, made it clear that the scheme is helping local authorities to look more closely at animal welfare issues and further cases may be brought to court in the near future.

Yr ydym yn nesáu at ddiwedd blwyddyn gyntaf y cynllun gwella lles anifeiliaid anwes, ac mae’r adborth yn awgrymu bod cymunedau yng Nghymru’n dod yn fwyfwy ymwybodol o faterion lles anifeiliaid. Bydd y rheini ohonoch a welodd Wales This Week nos Lun yn gwybod bod swyddogion safonau masnachu Merthyr Tudful, yr wythnos diwethaf, wedi llwyddo i ddod ag achos yn erbyn safle bridio didrwydded. Yr oedd sylwadau gan Steven Peters, pennaeth safonau masnachu yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, yn egluro bod y cynllun yn helpu awdurdodau lleol i edrych yn agosach ar faterion lles anifeiliaid ac y gallai achosion pellach ddod gerbron y llys yn y dyfodol agos.  

I expect to receive a report in the summer outlining the findings of the projects undertaken by local authorities under the companion animal welfare enhancement scheme, and I look forward in particular to seeing reports on the dog breeding regulation and enforcement issues, which were the two projects that I referred to earlier in the old Dyfed and in Powys. In addition, I will continue to monitor evidence from inquiries into the breeding of dogs. If sufficient evidence and data arise to suggest that it is necessary, I will consider changes to the Breeding of Dogs Act 1973. I want people who buy puppies in Wales or from Wales to have the confidence that the dogs have been well bred and well cared for in their first few weeks of life, and that their mothers are also well cared for by their owners. Some of the recent television programmes that I have seen have shocked me, especially the numbers of breeding bitches kept—even at individual licensed premises.

Disgwyliaf gael adroddiad yn yr haf yn amlinellu darganfyddiadau’r prosiectau a gynhaliwyd gan awdurdodau lleol dan y cynllun gwella lles anifeiliaid anwes, ac edrychaf ymlaen yn arbennig at weld adroddiadau am y materion gorfodi a rheoleiddio bridio cŵn, sef y ddau brosiect y cyfeiriais atynt yn gynharach yn yr hen Ddyfed ac ym Mhowys. Yn ogystal, byddaf yn dal i fonitro tystiolaeth o ymchwiliadau i fridio cŵn. Os bydd digon o dystiolaeth a data yn awgrymu bod angen gwneud hynny, byddaf yn ystyried newidiadau yn Neddf Bridio Cŵn 1973. Mae arnaf eisiau i bobl sy’n prynu cŵn bach yng Nghymru neu o Gymru fod yn ffyddiog bod y cŵn wedi’u bridio’n dda ac wedi cael gofal da yn ystod ychydig wythnosau cyntaf eu hoes, a bod eu mamau hefyd yn cael gofal da gan eu perchnogion. Mae rhai o’r rhaglenni teledu a  welais yn ddiweddar wedi fy synnu, yn arbennig nifer y geist magu sy’n cael eu cadw—hyd yn oed mewn safleoedd trwyddedig unigol.                      

6.30 p.m.

 

I am currently also monitoring developments in Scotland, where officials have examined the puppy trade between Ireland and Scotland. Animals are bought in Ireland, transported for commercial purposes, often under the age of eight weeks and contrary to European transport rules, and are then sold, frequently from the back of a vehicle in a lay-by, car park or car boot sale. In many cases, the animals are not fit to travel, they suffer from disease and, often, they do not live for very long. Legislation is being introduced in Scotland to cope with this issue. One project funded under the companion animal welfare enhancement scheme—I should try to find a better name for that: the pets welfare enhancement scheme—is looking at the import and export of pet animals to and from the Republic of Ireland through the two ferry ports of west Wales. If there is evidence of this trade in imported animals in Wales, I would be happy to receive it, so that full consideration can be given to any new legislation that we could introduce in Wales.

Yr wyf ar hyn o bryd hefyd yn monitro datblygiadau yn yr Alban, lle mae swyddogion wedi archwilio’r fasnach mewn cŵn bach rhwng Iwerddon a’r Alban. Prynir anifeiliaid yn Iwerddon, cânt eu cludo at ddibenion masnachol, yn aml maent dan wyth wythnos oes sy’n mynd yn groes i reolau cludo Ewropeaidd, ac yna cânt eu gwerthu, yn aml o gefn cerbyd mewn cilfan neu faes parcio neu mewn arwerthiant cist car. Mewn llawer achos nid yw’r anifeiliaid yn ffit i deithio, mae arnynt glefydau, ac yn aml nid ydynt yn byw yn hir iawn. Caiff deddfwriaeth ei chyflwyno yn yr Alban i ddelio â’r mater. Mae un prosiect a gyllidir gan y cynllun gwella lles anifeiliaid cwmni—dylwn geisio bathu enw gwell ar ei gyfer: y cynllun gwella lles anifeiliaid anwes—yn edrych ar fewnforio ac allforio anifeiliaid anwes i mewn ac allan o Weriniaeth Iwerddon drwy’r ddau borthladd yng Ngorllewin Cymru. Os oes tystiolaeth fod y fasnach hon mewn anifeiliaid a fewnforiwyd yn digwydd yng Nghymru, byddwn yn falch iawn o’i chael, fel y gellir rhoi ystyriaeth lawn i unrhyw ddeddfwriaeth newydd y gallem ei chyflwyno yng Nghymru.

I am pleased that we have had this debate. We need to ensure that dogs bred in Wales are kept under the best welfare conditions and that licensing is appropriate and enforced. When I receive the reports, in a few months’ time, I will decide whether to take further action to secure welfare conditions for puppies.

Yr wyf yn falch ein bod wedi cael y ddadl hon. Mae angen inni sicrhau y caiff cŵn sy’n cael eu magu yng Nghymru eu cadw dan yr amodau lles gorau a bod yna drwyddedu priodol sy’n cael ei orfodi. Pan dderbyniaf yr adroddiadau, ymhen mis neu ddau, byddaf yn penderfynu a ddylid cymryd camau pellach i ddiogelu amodau lles cŵn bach.

Thank you, Lorraine, for tabling this debate. You said that you are making this your campaign of the year. I will ensure that my door is open to you throughout the year, so that you can bring me your ideas and suggestions and so that we can continue this dialogue.

Diolch ichi, Lorraine, am gyflwyno’r ddadl hon. Dywedasoch mai hon fyddai eich ymgyrch am y flwyddyn. Byddaf yn sicrhau bod fy nrws ar agor ichi yn ystod y flwyddyn, fel y gallwch gyflwyno’ch syniadau a’ch awgrymiadau er mwyn parhau’r ddeialog hon.
William Graham: Thank you, Minister. I add my good wishes to Lorraine. Many happy returns. That brings today’s  proceedings to a close.

William Graham: Diolch yn fawr, Weinidog. Estynnaf fy nymuniadau gorau i Lorraine. Pen-blwydd hapus. Dyna ddiwedd ein trafodion am heddiw.

 
 
Comments