ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.ม. อุตสาหการ)
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.อุตสาหการ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สาขาช่างกลโรงงาน
Comments