คำอธิบายรายวิชา

 

        อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตสร้างผลงานอย่างมีความคิด สร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกันมีทักษะการจัดการในการทำงาน

  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   อธิบายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ