Krupunnatorn

* วิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 1/2563

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 ม.1

ว23104 วิทยาการคำนวณ 5 ม.3

ว32281 การตัดต่อภาพกราฟิก 1 ม.5

ว33281 การสร้างเว็บไซต์ 1 ม.6

แนะแนวและโฮมรูม

ชุมนุมคอมพิวเตอร์

ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

* งานรับผิดชอบพิเศษ : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

* คติประจำใจ : ขยัน เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ และ อดทน

**คำกลอนสอนใจ**

ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร

แต่ต้องคิดวาดวางกางแผนผัง

ครูมิใช่นายทุนหนุนกำลัง

ต้องเก็งทั้งขาดทุนตุนกำไร

ครูมิใช่พ่อค้านายพาณิชย์

ดีดลูกคิดคาดการณ์ด้านไหนไหน

แต่ยังเป็นผู้ค้าอย่างเต็มใจ

ยอมขาดทุนตลอดไปชั่วนิรันดร์

ครูมิใช่นักปกครองช่ำชองศึก

แต่ก็คึกคะนองปกป้องขั้น

ครูมิใช่นักวิชาการเชี่ยวชาญครัน

แต่โชกโชนด้วยผูกพันวิชาการ

ครูมิใช่นักแสดงโลกแสงสี

แต่สวมบททุกที่ด้วยอาจหาญ

ครูมิใช่ผู้กำกับผู้บงการ

แต่เฉียบขาดในแผนงานการบัญชา

* ชื่อ นางสาวปัณณธร ละโป้ อายุราชการ 15 ปี

* ครู คศ.3 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อำเภอน้ำเกลี้ยง

จังหวัดศรีสะเกษ

* กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระคอมพิวเตอร์

* สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

* สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

* กระทรวงศึกษาธิการ

“ชีวิตของคนเรานั้น…ไม่ยาวเลย

สู้ก้อนกรวดก้อนหินยังไม่ได้

เกิดมาทั้งที ตั้งเข็มทิศให้กับชีวิต

กำหนดทิศทางของตัวเองให้ชัดเจน

จะเดินไปสู่จุดไหน ค้นหาตัวเองให้ชัดเจน

จะเดินไปสู่จุดไหน ค้นหาตัวเองให้เจอ

และพยายามดำเนินมุ่งไปสู่จุดนั้นให้ได้

และที่สำคัญอย่าประมาท…

อย่าหลงตัวเองและอย่าหยุดยั้งการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา”