पुणे पु.लं.च्या नजरेतून


मुख्य पान

Download MP3 for - पुणेकर मुंबईकर की नागपूरकर

-------------------------------------

मी रहातो पुण्यात

मी रहातो पुण्यात
म्हणजे विद्वत्तेच्या 'ठाण्या'त.

इथल्या मंडईचेदेखील विद्यापीठ आहे,
आणि विद्यापीठाची मंडई झाली आहे.

बोलणे हा इथला धर्म आहे,
आणि ऐकणे हा दानधर्म.

म्हणून वक्ते उपदेश करतात,
आणि श्रोते उपकार करतात.
उपचारांना मात्र जागा नाही.
                                                                     - 'उरलंसुरलं' , पु.ल.देशपांडे.

---------------------------------------