การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration)

posted Feb 7, 2011, 9:31 AM by พันธ์ประภา พูนสิน

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration)

 

             การบูรณาการเป็นการกำหนดเป้าหมายการเรียน ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการใน     การจัดการเรียนการสอนซึ่งจัดได้หลายลักษณะ (กรมวิชาการ 2545 : 21-22) รูปแบบของการบูรณาการ (Models  of  Integration) 4 รูปแบบ  คือ

1.aบูรณาการแบบสอดแทรก  (Infusion Instruction)   ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ต่างๆ กับหัวข้อเรื่องสอดคล้องกับชีวิตจริงหรือสาระที่กำหนดขึ้นมา เช่น เรื่อง น้ำ พืช  ผู้สอนสามารถ เชื่อมโยงสาระ และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความจริงจากหัวข้อเรื่องที่กำหนด

            2.aบูรณาการแบบคู่ขนาน  (Parallel  Instruction)  มีผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดการเรียนการสอนโดยอาจยึดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคู่ขนาน เช่น ผู้สอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง เงา ผู้สอนอาจสอนคณิตศาสตร์   เรื่องวัดระยะทางโดยการวัดเงา คิดคำนวณในเรื่องเงาในช่วงเวลาต่างๆ หรืออีกคนหนึ่งอาจให้ผู้เรียนรู้ศิลปะเรื่องเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา

            3.aบูรณาการแบบสหวิทยาการ  (Multidisciplinary Instruction) การบูรณาการ ในลักษณะนำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอน แยกตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่องผู้สอนจัดการเรียนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดให้ผู้เรียนรู้ภาษาคำศัพท์ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครูผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  

                  4.aบูรณาการแบบโครงการa(Disciplinary Instruction)  ผู้สอนสามารถ     บูรณาการเป็นโครงการ โดยผู้เรียนและครูผู้สอนร่วมกันสร้างสรรค์โครงการขึ้น โดยใช้เวลาการเรียนต่อเนื่องกัน ได้หลายชั่วโมง ด้วยการนำเอาชั่วโมงของวิชาต่างๆที่ครูผู้สอนเคยแยกกัน มาร่วมเป็นเรื่องเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกันในลักษณะของการสอนเป็นทีม (Team) เรียนเป็นทีม ในกรณีที่ต้องการเน้นทักษะเป็นพิเศษ ครูผู้สอนสามารถแยกกันสอนได้ เป็นฐาน ค่าย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายดนตรี  ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายศิลปะ เป็นต้น

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

 

              การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีวิธีการจัดได้หลากหลายรูปแบบและหลายวิธีการ  เช่น

8 ความคิดรวบยอด  (Concept  Attainment  Model)

8 แบบสร้างแผนผังความคิด  (Concept  Mapping)

8 แบบใช้กรณีศึกษา  (Case  Studies)

8 แบบตั้งคำถาม  (Questioning)

8 ศูนย์การเรียน  (Learning  Center)

8 ชุดการสอน  (Instruction  Package)

8 โครงงาน  (Project)

8 การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)

8 การค้นพบ  (Discovery)

8 แบบแก้ปัญหา  (Problem  Solving)

8 กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  (Group  Process)

8 แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม  (Group  Investigation  Model)

8 การเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning)

8 บทบาทสมมติ  (Role – Play)

8 เผชิญสถานการณ์ (Coping)

8 บทเรียนสำเร็จรูป  (Programmed  Instruction)

8 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer  Assisted Instruction)

8 การทดลอง  (Experimentary)

8 ใช้เกม  (Educational  Game)

8 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Self - Directed Learning)

8 ทัศนศึกษานอกสถานที่  (Field  Trip)

8 การเรียนการสอนแบบ Storyline Method ฯลฯ

 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หมายถึง การสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

              1.aให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง   (Construct)   ดังนี้

                8 แสวงหาข้อมูล

                8 ศึกษาทำความเข้าใจ

                8 คิดวิเคราะห์

                8 ตีความ

                8 แปลความ

                8 สร้างความหมายแก่ตนเอง

                8 สังเคราะห์ข้อมูล

                8 สรุปความรู้

                                2.aให้ผู้เรียนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด  (Participation)

            3.aให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน  ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  (Interaction)

             4.aให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ  ควบคู่ไปกับผลงานและข้อความรู้ที่สรุปได้  (Process / Product)

             5.aให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  (Application)

           

 
Comments