การวัดและประเมินผล

 

องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมิน(rubrics)

posted Aug 21, 2011, 12:29 AM by พันธ์ประภา พูนสิน

1. มิติของความสามารถ / เกณฑ์

    (Dimensions of performance/criteria)

2. คุณภาพของความสามารถ หรือระดับผลสัมฤทธิ์

    (Quality of performance or achievement Levels)

3. คำอธิบายให้รายละเอียดของเกณฑ์ในแต่ละระดับของความสามารถ (Indicators)
ตัวอย่าง 

เกณฑ์การประเมิน(rubrics)

posted Aug 21, 2011, 12:24 AM by พันธ์ประภา พูนสิน   [ updated Aug 21, 2011, 12:28 AM ]

รูบริคมี  2 ชนิด  คือ แบบภาพรวม (Holistic) และแบบแยกส่วน  (Analytic) 
            รูบริคแบบภาพรวมนั้น ครูต้องให้คะแนนโดยดูภาพรวมของกระบวนการหรือผลงาน ไม่แยกพิจารณาเป็นส่วนๆ   รูบริคแบบภาพรวมจะใช้เมื่อต้องการดูคุณภาพโดยรวมมากกว่า รูบริคแบบภาพรวมจะเหมาะสมกับการปฏิบัติที่ต้องการให้นักเรียน ปฏิบัติให้ดู สร้างสรรค์  การตอบสนอง  และอาจจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องชัดเจน  จุดเน้นของการรายงานคะแนนที่ใช้รูบริคแบบภาพรวมคือ  คุณภาพโดยรวม  ความคล่องแคล่ว  หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเฉพาะและทักษะ  จึงต้องพิจารณาและตรวจสอบการปฏิบัติของนักเรียน   เพื่อให้รู้สึกรับรู้ถึงภาพรวมว่านักเรียนทำอะไรได้และยังใช้เป็นการประเมินสรุป (Summative) ได้ด้วย  ซึ่งนักเรียนจะได้รับทราบผลสะท้อนกลับน้อยมากขึ้นอยู่กับการทำเกณฑ์หรือบรรยายเกณฑ์ ถ้ไม่สามารถบรรยายได้ครบประเด็นที่ต้องประเมินเลือกใช้รูบริคแบบแยกส่วนได้
            ตัวอย่าง  พิจารณาจากภาพรวมของงานเหมาะกับการประเมินทักษะที่มีความต่อเนื่อง  ดี ปานกลาง  แก้ไข/ปรับปรุง
             รูบริคแบบแยกส่วน นิยมใช้เมื่อต้องการเน้นชนิดหรือลักษณะเฉพาะที่มีประเด็นการประเมินหลายมิติ  ผลลัพธ์ขั้นต้นจะมีคะแนนหลายตัว  ตามด้วยคะแนนรวม            

การเขียนข้อความ

          -  ภาษา

          -  ความครอบคลุม

          -  ลำดับขั้นตอน

คุณภาพชิ้นงาน

          -  ความประณีต

          -  ความคิดสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

posted Aug 20, 2011, 11:06 PM by พันธ์ประภา พูนสิน

 
            การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดภาระงานชิ้นงาน  กำหนดเครื่องมือวัด / ประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้  กำหนดเกณฑ์การประเมิน

         ชิ้นงานที่เป็นผลผลิต  เรียงความ   การเขียนสะท้อน   การตอบแบบสั้น  แผนภูมิ กราฟ  รายงาน   การจัดแสดงผลงาน   แฟ้มสะสมงาน  โครงการ

             ภาระงาน ที่เป็นการแสดงออก การโต้วาที การอภิปราย การพูดปากเปล่า อธิบาย

การแสดงดนตร การเล่นละคร การปฏิบัติทดลอง

          จำเป็นต้องมีเกณฑ์การประเมิน(rubric)

จุดมุ่งหมายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

posted Aug 20, 2011, 9:41 PM by พันธ์ประภา พูนสิน   [ updated Aug 22, 2011, 12:12 PM ]

 
-เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ในการวินิจฉัยการเรียนรู้  Diagnostic assessment และ ประเมินระหว่างการเรียนการสอน (Formative essment)
 
เพื่อตัดสินผลการเรียน  สรุปผลการเรียนรู้ (Summative assessment)
 

การประเมิน ( Assessment )

posted Aug 20, 2011, 9:24 PM by พันธ์ประภา พูนสิน

 
การประเมิน ( Assessment ) คือ อะไร ?
       การประเมินทางการศึกษา คือ กระบวนการเก็บข้อมูลตีความ บันทึกและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบของนักเรียน ที่ทำในภาระงาน/ ชิ้นงานทางการศึกษา  Harlen,Gipps, Broadfoot, Nuttal ( 1992)
 

การวัดผลและการประเมินผล

posted May 7, 2010, 11:57 PM by พันธ์ประภา พูนสิน   [ updated May 8, 2010, 12:58 AM ]

           การวัดผล (Measurement / Assessment) และการประเมินผล (Evaluation)  ทางการศึกษา (Educational Trilogy) มีประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์การศึกษา (Educational Objectives) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experiences) และ การวัดผลการประเมินผล (Evaluation) และรู้จักกันโดย ทั่วไปว่า OLE (O = Objectives; L = Learning experiences; E = Evaluation) 

         ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป ผู้สอนจะต้องวัดองค์ความรู้ (Knowledge / Cognitive Domain) หรือเป็นทักษะ (Skill / Psyc    homotor Domain) หรือคุณลักษระอันพึงประสงค์เป็นทัศน คติ/ เจตคติ (Attitude / Affective Domain) เพราะวัตถุประสงค์ที่จะสอนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดเลือกวิธีการสอน และ ผู้สอนคาดว่าได้จัดประสบการณ์ การเรียนร ู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามชนิดของวัตถุประสงค์แล้ว ก็ควรจะต้องมีการวัดผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้จริง ตามวัตถุประสงค์หรือ ไม่   ทุกครั้งที่จะทำการวัดผลและประเมินผล มักเรียก "ทำการสอบ" เราในฐานะผู้สอนคงจะต้องตอบคำ

ถามอย่างน้อย 5 ข้อก่อนสอบ คือ

                       Why ? = ทำไมต้องสอบ ?
                       What ? =
สอบอะไร ?
                       When ? =
สอบเมื่อไหร่ ?
                       Who ? =
สอบใคร ?
                       How ? =
ใช้เครื่องมืออะไร ?

           เพื่อที่จะทำให้การจัดสอบเหมาะสมและยุติธรรมแก่ผู้เรียน ในเรื่องการสอบ "ความยุติธรรม" เป็นสิ่งที่ผู้สอนพึงตระหนักอยู่เสมอ

 

         

1-6 of 6