post-capitalist city          pulska grupa

home   actions   projects   designs   theory   collaborations   about us

 

 

SIMPOZIJ "GRAD POST- KAPITALIZMA" 
14.-16. kolovoza 2009.

 

 

Grad je prostor u kojem se reproduciraju društveni, politički i ekonomski oblici života. Ti oblici su postavljeni u relaciju naspram instrumentalizirane moći odnosno političke dijagonale. Proizvodnja oblika života u gradu središnje je mjesto izrabljivanja, ali i otpora - stvaranja općih vrijednosti i kooperacija. Taj kompleksni krajolik može postati ključna snaga za stvaranje demokracije, pravde, komunalnih vrijednosti i prostora slobode. Gradovi mogu postati mjesta post-kapitalizma.

Trodnevni simpozij pokušat će prikazati iskustva europskih grupa čije je polje djelovanja mapiranje, projektiranje ili kreiranje ponašanja koja izmiču kapitalističkoj logici kako proizvodnje prostora tako i reprodukcije života. Pojedine grupe iz različitih gradova osobno će prezentirati svoj rad u obliku predavanja, a nakon serije predavanja sudionici će sudjelovati u grupnoj raspravi.
-Cilj simpozija je stvaranje međunarodne mreže osoba i grupa sa iskustvom rada u polju samoorganizacije u urbanizmu. Iskustvo sudionika, njihovi ostvareni projekti i trenutne prakse sažet će se u katalog – brošuru koja će se koristiti u daljnjem radu. Katalog je zamišljen kao teoretski rad koji postojeće prakse klasificira kroz tri aspekta svakog pojedinog rada
1) definiranje metode, 2) korišteni alati i 3) razvijanja strategije na bazi različitih taktika.

- Namjera događaja je razmijena iskustva i izrada zajedničkog dokumenta koji sažima osobne zaključke u opće teze, korisne za buduće djelovanje.

- Hipoteza cijelog projekta : isčitavanje procesa izrabljivanja i otpora u gradu, kao i razumijevanje nove političke dijagonale nužno je za stvaranje novog urbanizma koji se, tada ne zasniva na političkoj moći države i postojećih institucija. Drugim riječima, odvajanje urbanizma od države je konačno postalo izvjesno. Sadašnji oblici proizvodnje i života već su izbrisali granicu između struke i korisnika, urbanista i građanina, arhitekta i aktivista. Osobe koje istražuju nove aspekte razvoja grada ujedno i sudjeluju u istim transformacijama. Osobno iskustvo je postala ključna metoda opisivanja nove urbane dinamike.

Mjesto održavanja simpozija je grad Pula na hrvatskoj obali. Iskustvo Pule pogodno je za istraživanje odvajanja urbanizma od države budući da je riječ o gradu iz kojeg se država kontinuirano povlači već 20 godina. Tradicionalna vojnu luku u tom periodu napušta vojska koja za sobom ostavilja nepregledne napuštene površine. Većina tih površina nije se integrirala u tržište nekretnina i sustav političke moći nego se razvila u polja istraživanja novih načina življenja, neformalne proizvodnje i autonomnih procesa stvaranja općih vrijednosti. Trenutna količina bivših vojnih površina koje se razvijaju neformalno je deset puta veća od one koja se službeno integrirala u postojeći ekonomski sustav.

Pulski proces prenamjene vojnog područja, koji je u početku smatran marginalnom pojavom i ekscesom, razvio se u centralni proces transformiranja grada. Međutim, u Puli se, kao i u ostalim gradovima sa sličnom situacijom, postavlja otvoreno pitanje koje se u cijelom procesu nameće:
Koje znanje, metode i alat su potrebni da novi oblik urbanizma, zasnovan na novom načinu življenja, preokrene postojeću političku dijagonalu u svoju korist?

Simpozij je dio multi-medijalnog festivala Media Mediterranea koji se već 11 godina organizira u Puli.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CONFERENCE ON POST- CAPITALIST CITY

Pula - Croatia, 14.-16. august 2009.

 

 

The city is the space where the reproduction of social, political and economic forms of life takes place and where these forms of life confront instrumental political power or political diagonal. This reproduction of forms of life represents the central site of exploitation as well as of resistance. Resistance is manifested through production of common values and through cooperation. This complex environment can be the key force behind the making of democracy, justice, common values and free space. Cities can become places of post-capitalism.
During three days, the Conference on Post-capitalist City will present the common experiences of European groups involved in mapping, planning and creating situations which escape both the capitalist logic of production of space and reproduction of life. Some of these groups will present their work in the form of lectures after which discussions will follow.
- The goal of the Conference is to affirm an international network of individuals and groups exploring various forms of self-organizing in urban planning. The participants' experiences, their current projects and practices, will be collected in a catalogue/brochure which will be used for further activities. The catalogue is conceived as a theoretical elaboration of practices, sorted by the criteria of 1) method 2) tools/instruments 3) strategy and tactics.
- Our intention is to share experiences as well as create a Document summarizing our conclusions into a general thesis to be used in further actions.
The project's hypothesis: It is necessary to reread the processes of exploitation and resistance in the city as well as understand the curren relations of political powers in order to create a new urbanism, independent from the state and other political institutions. In other words, we propose that the separation of urban planning from the state is finally conceivable. The existing forms of production and life have already erased the border between the profession and its beneficiaries, between planners and citizens, architects and activists. To research new aspects of urban development is to reinvent them. Individual experience has become the key for describing the new urban dynamics.
The Symposium will take place in Pula, a city on the Croatian coast. This environment should be inspiring for investigating the separation of planning and state because the state has been retreating from Pula for the last 20 years. An historical military port, the town was deserted by the army and now offers vast abandoned areas. Most of these spaces did not integrate into commodity markets and the accompanying system of political power, but were transformed instead into a laboratory for new forms of living, an informal economy and autonomous production of common values. At this moment, the size of the ex-military areas developing independently is ten times bigger than the ex-military areas officially integrated into the dominant economic regime.
The process of demilitarization in Pula started as a minor issue, but has subsequently grown into the central process by which the city is transformed. As in other cities in a similar situation, here too the same question arises: What knowledge, methods and tools are needed to establish a new practice of city planning based on new forms of living, and to turn the existing political diagonal in its own advantage?
The Symposium on Post-Capitalist City is a part of the Multimedia festival Media Mediterranea.