Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Espoonlahden talviuimarit Pulahdus ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää talviuintiurheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä pysyvää urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta talviuintiurheiluun.
        -järjestää ja ylläpitää talviuintipaikan
        -antaa tietopuolista opastusta
        -järjestää kursseja ja juhlia
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tavanomaista kioskikauppaa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräystä.

3. Jäsenet ja heidän velvollisuutensa

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja jäsenmaksun. Yhdistyksen kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuosikokouksen hyväksymän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

4.  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous pidetään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai niissä lehdissä joita vuosikokous päättää.

6.  Vuosikokous

1.      kokouksen avaus
2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi                         pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa
3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.      hyväksytään kokouksen esityslista
5.      esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien             lausunto
6.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja                                 vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille              vastuuvelvollisille
7.      vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio                 sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8.      valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet                     erovuoroisten tilalle
9.      valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10.     päätetään seuraavan vuoden  vuosikokouksen                              koollekutsumislehdestä.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus , johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi-kahdeksan (6-8)  kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Jäsenten erovuoro määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

8. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai jonkun hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan Soukka-Seura r.y:lle urheilutyötä edistävään tarkoitukseen.