Tue Kumpulanpuron kaupunkipuiston perustamista!
Helsingin yleiskaavaehdotuksessa Vallilanlaaksoon on merkitty joukkoliikennekatu. Vallilanlaaksoon on kadun lisäksi merkitty kantakaupunki C2 rakentamista kolme hehtaaria Isonniityn nurmikentälle ja kuusi hehtaaria Mäkelänkadun toiselle puolelle Velodromin puistoon. Hämeentien sillan molemmille on merkitty kantakaupunki C2 rakentamista. Yhtenäinen, voimassa olevassa yleiskaavassa kaupunkipuistoksi merkitty  Vallilanlaakso, aiotaan siis paitsi halkaista kadulla myös pilkkoa kantakaupunkikortteita rakentamalla. Tätä verkkosivua, joka perustettiin vuonna 2012 tarjoamaan  olemassa olevaa katuverkkoa hyödyntävä vaihtoehto Vallilanlaakson joukkoliikennekadulle, päivitetään jälleen. Seuraamalla sivustoa, voit valita itsellesi sopivimman tavan puolustaa yhteistä puistoamme. 

Tämä etusivun uusi otsikko on kirjoitettu 28.2.2016. Otsikkokuva on Kumpulanpuron kaupunkipuisto, joka on asukkaiden keskuudessa syntynyt visio Käpylän urheilupuiston, Velodromin puiston, Isonniityn nurmikenttien, Vallilanlaakson, Nylanderinpuiston ja Toukolan rantapuiston yhdistävästä avoimesta maisematilasta, jonka keskellä virtaa puhdasvetinen Kumpulanpuro. 

Päivitämme sivustoa niin kauan, kunnes Vallilanlaaksonkatu ja umpikorttelirakentaminen kaupunkipuistoon on poistettu Helsingin yleiskaavasta. Vuonna 2012 sivustolle lisätyssä aineistossa on paljon edelleen paikkansa pitävää todistusaineistoa siitä, että Vallilanlaaksonkatua ei ole tarvetta rakentaa. Nyt puistoa uhkaavaa yleiskaavan kantakaupunkirakentamisesta puistoon emme silloin osanneet kuvitellakaan.    

Vallilanlaakson puiston suojelu jälleen ajankohtaista!
13.4.2014 Asukkaat organisoituvat uudelleen suojelemaan Vallilalaakson puistoa.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on yleiskaavan valmistelutyön yhteydessä esittänyt liikennehankkeiden vertailun, jossa Vallilanlaaksonkatua väitetään yhdeksi kannattavimmista liikennehankkeista. Väite perustuu nollavaihtoehtoon vertaamiseen. Siinä ei ole huomoit parhaita vaihtoehtoisia reittejä. 

Kumpulanpuron hulevesijärjestelyjen suunnittelu 2013/2 alkaen, katso: www.facebook.com/groups/vallilanlaakso

Asukasilta ja työpaja ti 19.3. klo 18.00-20.30 Mäkelänrinteen lukiossa
HKR järjestää työpajan, jossa asukkaat voivat suunnittelijoiden kanssa osallistua Vallilanlaakson viheralueen kehittämiseen mm. hulevesirakentamisen osalta. Voit kertoa näkemyksesi myös kirjallisesti ja graafisesti. Tervetuloa!Asukastilaisuuteen 13.1.2013 osallistui salintäydeltä
ihmisiä keskustelemaan hulevesitilanteesta.

Kumpulanpuron hulevesiongelmien vuorovaikutteinen ratkaiseminen on saamassa vauhtia 
11.1.2013: Vallilan siirtolapuutarhan läpi virtaava osuus Kumpulanpurosta on useina vuosina tulvinut vaurioittaen ja liaten suojeltua ympäristöä. Tulvat on estettävä. nään aamulla oli aloituskokous tämän puro-osuuden maisemoinnista uudelleen. Kokouksen aikana saatiin myös rohkaisevia uutisia Isonniityn nurmialueille suunnitelluista hulevesialtaista. Rakennusvirasto on valmis muuttamaan suunnitelmiaan soveltuvin osin. Sunnuntaina 13.1. kello 14-16  järjestettävästä tilaisuudesta Kumpulan kylätilassa on tulossa mielenkiintoinen ennakkotapaus asukkaiden organisoimasta luovasta vuorovaikutuksesta virkamiesten ja poliittisten päättäjien kesken. Kaikkien panosta tarvitaan. Tervetuloa osallistumaan!
Visio Kumpulanpuron kaupunkipuistosta valmistellaan kaupunginhallituksen kokoukseen
10.1.2013:
Eilisessä asukkaiden tapaamisessa sovittiin yhteisestä tavoitteesta tehdä Kumpulanpuron kunnostamisesta Mätäojan kunnostamisen veroinen Helsingin ympäristö- ja kulttuuriteko. Tämä edellyttää, että Kumpulanpuron kaupunkipuiston kaikkea suunnittelua ohjaa ihmisten ja luonnon tarpeet eikä hyödyttömäksi moneen kertaan osoitettu katu halki kaupunkilaisten rakastaman Vallilanlaakson puiston. Viherbaana tekisi tulevasta Helsingin helmestä helposti saavutettavan kaikille kaupunkilaisille. Valmistelemme kaupunginhallituksen jäsenille jo perjantaina lähetettäväksi alustavan ehdotuksen puhdasvetisen Kumpulanpuron kaupunkipuistosta. Tiedotus ja keskustelutilaisuus: ks. neljäs uutinen alla.

Ei likavettä kaupunkipuistoon!

10.1.2013 Alla kuva Kumpulanpuron sorsalammesta Isonniityn alueella. Vaahtoavaa "lietevettä" on tarkoitus tulvatilanteissa kerätä Isonniityn
suositun nurmikentän tilalle kaivettavaan suureen sakka-altaaseen. Jälleen tarvitaan poliitikkojen apua. Virkamiehiin kansalaisten vetoomukset eivät ole toistaiseksi vaikuttaneet. Halutaanko "hulevedestä" tehdä uusi urbaani kirosana? Puhdasta vettä Kumpulanpuroon!
Likaista rautapitoista hulevettä Kumpulanpuron sorsalammessa 9.1.2013. 

Hulevesipuiston vaihtoehtojen osoittamisella on kiire
9.1.2013
: tietojemme mukaan vanhan kaupungin hallituksen on tarkoitus päättää Vallilanlaakson Kumpulanpuron latvavesien
hulevesi-puistosta Isonniityn nurmikentällä ensi maanantain kokouksessa. Alueen asukkaiden parannusehdotuksia puistosuunnitelmaan:
 • Hulevesien hoitaminen laajemmalla alueella kuin pelkästään suositun Isonniityn liikuntanurmen paikalle rakennettavilla altailla
  • VR:n ratapihan entisen kaatopaikan suotovedet kuuluu viemäröidä Viikin puhdistuslaitokselle (22% vesimäärän vähentyminen eli Isonniityn nurmikentän altaiden pienentyminen 1/5 osalla, vesimäärä suunnittelun lähtökohtatieto)
  • Kiintoainesten saostaminen altaissa jo ennen ohjaamista Isonniityn nurmikentän altaisiin (tavoite>1/5 pienennys altaisiin)
  • Hulevesien imeyttäminen maaperään jo niiden valuma-alueella, esim. messukeskuksen paikoituskentät (tavoite>1/10 pienennys altaisiin)
  • Ääri tulvatilanteisiin (kerran 50 vuodessa) varautuminen koko nurmikentän pintaa laskemalla (arvio>1/5 pienennys altaisiin)
 • Valtuuston 6.6. hylkäämä Vallilanlaakson joukkoliikennekatu ei saa rajoittaa hulevesialtaiden parasta mahdollista sijoittumista
  • Katu on hyödytön. Katso tämän sivun uutinen 18.6.2012: Vallilanlaakson joukkoliikennekadun väitetyt hyödyt perustuvat virheellisesti tehtyihin matka-aikavertailuihin. Katso myös maanalaista raitiolinjaa koskeva uutinen 27.11.2017.
  • Ilman katuvarausta altaat voidaan sijoittaa puistoon menettämättä vilkkaassa käytössä olevaa nurmikenttää
 • Mäkelänkadun melu- ja pienhiukkapäästöjen torjunta on huomioitava hulevesipuiston rakentamisessa.
  • Kun hulevesi-puiston altaiden koko pienenee ja ne voidaan sijoittaa suurimmaksi osaksi katuvarauksen paikalle, jää maa-alaa nurmikentän lisäksi myös meluntorjuntaan riittävän suurilla maavalleilla ja liikenteen pienhiukkasten torjuntaan puiden ja pensaiden tiiviillä istutuksilla.
 • Suunnitelmien muuttaminen onnistunee ilman puistourakan lisäkustannuksia:
  • Villa Novillan puromaiseman tasaamisesta Isonniityn altaiden kaivuumailla luovutaan: puromaisema säilyy nykytilassaan
  • Maan pois kuljettamiselta vältytään, kun korkeampien ja yhtenäisten, siis myös parempaa suojaa tarjoavien, maavallien rakentamiselle säästyy tarpeeksi maa-alaa Isonniityn nurmikentäälä . Nykyisessä suunnitelmassa meluvallien kokoa  rajoittaa vaara vallien vajoamisesta sakka-altaisiin.
  • Nykyinen sorsalammen ympäristö luonnokivi siltoineen voidaan säilyttää.
  • Nurmikentälle ei tarvitse rakentaa puistopolkuja penkkeineen ja valaisimineen.
Alueen asukkaista edustava ryhmä kokoontuu tänä iltana kokoamaan yhteiset tavoitteet poliitikoille esitettäviksi. 13.1 keskustelu-tilaisuuteen on myös kutsuttu kaikkien poliittisten puolueiden edustajat.  

Päätösesitys Vallilanlaakson hulevesi-puistosta jätettiin pöydälle kaupunginhallituksessa

7.1.2013:
Vallilanlaakson hulevesi-suunnitelma jätettiin pöydälle kaupunginhallituksessa. Nyt on viikko enemmän aikaa tuottaa päättäjille tieto vaihtoehdoista, jotka toteuttaisivat Helsingin hulevesi-strategiaa, jonka mukaan puistoihin ohjataan puhdasta hulevettä. Nykyisen suunnitelman mukaan Isonniityn suosittu nurmikenttä uhrataan likaisen veden saostusaltaaksi ja kaivuumaat läjitetään Villa Novillan edustan puromaiseman peitteeksi. Kumpulanpuron
vedenlaadun heikentymisen on vastikään kuultu johtuvan VR:n saamasta luvasta johtaa ratapiha-alueen hule- ja salaojavedet (mm. Pasilan vanhalta kaatopaikalta) Kumpulanpuroon. Tiedotus- keskustelutilaisuus pidetään 13.1: katso seuraava uutinen. Lisää tietoa Kumpulanpurosta saat samannimiseltä sivulta.

Asukkaiden järjestämä tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kumpulan Kylätilassa (Intiankatu 31)
sunnuntaina 13.1.2013 klo 14-16
 • Vallilanlaakson hulevesipuisto ja louheenajotie herättävät ihmetystä ja vastustusta
  • Miksi Helsingin kaupunki haluaa puhdistaa Pasilan ratapihan pilaantuneiden maa-alueiden hulevedet (maanpinnalle kertyvä sadevesi) Isonniityn nurmikentille kaivettavissa saostusaltaissa? Aiemmin ratapihan likaantuneet vedet johdettiin Viikin puhdistuslaitokselle.
  • Miksi Viikin puhdistuslaitokselle suunnitellaan viemäröitäväksi puhtaita hulevesiä Keski-Pasilasta ja Mäntymäeltä, mutta Pasilan ratapihan pilaantuneiden maa-alueiden hulevedet on välttämättä saostettava suosittuun liikuntapuistoon kaivettavissa altaissa?
  • Miksi kerran 50 vuodessa tapahtuvan tulvan varalta on valittu suojautumistapa, joka estää jokaisena 50 vuotena suositun liikuntapuiston käytön?
  • Miksi ei ole tutkittu Vallilan siirtolapuutarhan ojaa kaatosateilla padottavan viemäripalkin uusimista/poistamista? Olisiko tulvaongelmasta selvitty 2,4 miljoonan euron Hulevesi-puistoa edullisemmin?
  • Miksi haetaan lupaa rakentaa louheenajotie Vallilanlaakson läpi Hämeentielle, vaikka vaihtoehtona on myös junatunnelin kautta yhteys Keski-Pasilan työmaa-alueelle.
  • Miksi Hulevesi-puiston suunnitelmat muuttuvat lennossa ja rakentajilla on oikeus kaataa päättäjien hyväksymien suunnitelmien vastaisesti puita ja pensaita.
  • Miksi hankkeessa ei ole pyydetty lausuntoa puisto-osastolta, rakennusvalvontavirastolta ja liikuntavirastolta?
  • Onko asukkaille ja päättäjille annettu hankkeista oikeaa tietoa?
  • Onko hankkeiden valmistelu tapahtunut lain ja hyvän virkamiestavan mukaisesti?
 • Ovatko Hulevesi-puisto ja louheenajotie tosiasiassa Vallilanlaakson joukkoliikennekadun tiepohjan kuivattamiseksi ja perustusten vahvistamiseksi sekä kustannusten jakamiseksi käynnistettyjä hankkeita? 
 • Tule evästämään virkamiehiä ja kannustamaan poliitikkoja puistojemme arvon ymmärtävään päätöksentekoon. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kumpulan kylätilassa sunnuntaina 13.1.2012 kello 14-16.
Vallilanlaaksoa uhkaa nyt louheenajotie 
13.1.2013 Tieuhkaa puretaan asukkaiden järjestämässä luovassa vuorovaikutustapahtumassa Kumpulan kylätilassa kello 14-16. Tule paikalle estämään puiston muuttaminen työmaa-alueeksi.
12.1.2013 Olemme puhelimitse saaneet kuulla, että Teollisuuskadun uudistamistyön takia junatunnelin käyttäminen louheenajoon ei onnistuisi. Kuitenkin Teollisuuskadun töiden suunnittelu on vasta käynnissä, uudistamistyön urakkakilpailu pidetään vasta kesällä. Töitä tuskin päästään aloittamaan ennen syyskuuta. Koko tämä aika olisi hyödynnettävä tunnelin rakentamiseen, jos louhinta halutaan tehdä myös Vallilanlaakson huoltotunnelin kautta. Puistoa ei saa pitää joutomaana, joka otetaan käyttöön, kun kaupungin eri toimijat eivät halua tai osaa yhteensovittaa hankkeidensa aikatauluja. 
21.12.2012.
Kaupunki hakee lupaa louheenajotien rakentamiseksi Vallilanlaaksoon. Louhetta ajettaisiin uudesta Mäntymäki-Vallila viemäritunnelista Vallilanlaakson läpi Hämeentielle. Kumpulaseuran lausunnossa esitetään louheenajon järjestämistä junatunnelin kautta Keski-Pasilan työmaa-alueelle. Ratkaisu säästäisi puiston maantieltä ja sen edellyttämältä puiden kaadolta.


Jaa sosiaalisessa mediassa:

Palautteet:
vallilanlaakso@puistojenpuolesta.info