Vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER FOR
BOKSEKLUBBEN "PUGILIST" FREDERIKSHAVN
   
 

§ 1.  

Klubbens formål er at fremme en rationel, sund og nobel ud­vikling af boksesporten.

§ 2.

Anmodning om optagelse som medlem af klubben kan ske ved
henvendelse til bestyrelsen, der afgør, om optagelsen, kan
finde sted. Aktive medlemmer betaler kontingent helårsvis
forud. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år adgangen. 

§ 3.

Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer.

§ 4.

  Æresmedlem kan et medlem blive, hvis særlige fortjenester berettiger dertil. Udnævnelsen foretages af generalforsam­lingen efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret ved generalforsamlinger.

§ 5.

Klubbens regnskab føres af en kasser, der har pligt til, på hvert bestyrelsesmøde at forelægge den økonomiske stil­ling for bestyrelsen. Kasseren fremlægger regnskabet på den årlige generalforsamling, og regnskabet skal indgives til revision ca. 8 dage før generalforsamlingen. Revisionen foretages af klubbens 2 revisorer, der vælges på generalfor­samlingen for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

§ 6.  

Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasser, sekretær og 1 til 3-alm. bestyrelsesmedlem. Alle 7 vælgys for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges lige antal I lige år og ulige I ulige år Udtræder nogen af bestyrelsen i utide, supplerer denne sig selv. 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift. Kun formanden vælges direkte. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, deriblandt formanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinge, bestyrelsesmøder og andre vigtige ting I klubben.

§ 7.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst l uges varsel, ved opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside www.pugilist.dk Forslag der ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. Desuden skal man have været medlem i mindst 3 mdr. Har en generalforsam­ling truffet afgørelse i en sag, kan sagen tidligst rejses igen på næste års generalforsamling.

§ 8.

Der holdes ordinær generalforsamling snarest efter hver sæsons sidste boksestævne. Generalforsamlingen er beslut­ningsdygtig uden hensyn til fremmødtes antal. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalfor­samling, og der skal indkaldes, når mindst.2/3 stemmeberet­tigede medlemmer forlanger det. Den ekstraordinære general­forsamling, skal afholdes senest l måned efter at begærin­gen samt en ønsket dagsorden er kommet bestyrelsen i hænde.

§ 9.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovligt forfald udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, udelukkes af bestyrelsen, som herefter supplerer sig selv.

§ 10.

Under træning skal medlemmer altid rette sig efter deres
træners ordre. Føler et medlem sig forurettet, kan han / hun klage til bestyrelsen, som så behandler sagen i nær­værelse af træner og det klagende medlem.

§ 11.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemeds særlig indkaldte ekstraordinære generalfor­samling. Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettige medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af frem­mødte stemmer derfor.

§ 12.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder dens  formue og ejendele J.A.B.U.

 

Ovenstående love og vedtægter er vedtaget  på

generalforsamlingen, d. 18 april. 2013

Comments