การคำนวณค่าขีดจำกัดล่างของผลการสอบ O-Net

        การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ได้กำหนด เกณฑ์การให้คะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยอธิบายความหมายของคำต่าง ๆ ไว้ดังนี้
                  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี และมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
                3. ขีดจำกัดล่าง หมายถึง คะแนนต่ำสุดของคะแนนเฉลี่ย แต่ละชั้นและวิชา โดยคำนวณจากสูตรต่อไปนี้
 
จากผลสอบการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2553 คำนวณค่าขีดจำกัดล่าง ตามสูตรได้ดังตารางต่อไปนี้           

 สาระ        

    ป.6      ม.3         ม.6
 ภาษาไทย  31.18  42.76  42.55
 สังคม  47.02  40.80  46.47
 อังกฤษ  20.93  16.15  19.17
 คณิตศาสตร์  34.80  24.14  14.93
 วิทยาศาสตร์  41.51  29.13  30.86
 สุขศึกษา  54.26  71.92  62.82
 ศิลปะ  41.03  28.43  32.59
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  52.47  47.02  43.64
 
 
 ค่าขีดจำกัดล่าง  ปีการศึกษา 2552
                                                       
  

 สาระ        

    ป.6      ม.3         ม.6
 ภาษาไทย  38.55  35.32  46.41
 สังคม  33.87

 39.67

 35.96
 อังกฤษ  31.70  22.50  23.93
 คณิตศาสตร์ 35.83  26.02  28.50
 วิทยาศาสตร์ 38.63  29.13  30.99
 สุขศึกษา  64.72  56.67  45.34
 ศิลปะ 42.45  32.92  37.71
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 51.65  33.82  32.94


ค่าขีดจำกัดล่าง  ปีการศึกษา 2551
                                                       
  

 สาระ        

    ป.6      ม.3         ม.6
 ภาษาไทย  41.99 41.06 46.44
 สังคม  

 41.39

 34.68
 อังกฤษ   32.39  30.64
 คณิตศาสตร์ 43.72  32.63  36.01
 วิทยาศาสตร์ 51.63  39.40  33.65
 สุขศึกษา    56.75
 ศิลปะ    43.18
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี    39.98

Comments