ผลงานดีเด่น/ที่สำคัญมีสรุปได้คือ

2545 เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น  วันประถมศึกษาแห่งชาติ สปจ.สระแก้ว

2546 เกียรติบัตรครูดีชายแดน   จากสพท.สระแก้วเขต 2

2547 เกียรติบัตรคณะกรรมการการดำเนินงานมัคคุเทศก์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

2548 เกียรติบัตรโรงเรียนดีกิจกรรมเด่น การแต่งกายผ้าพื้นเมือง  

2549 เกียรติบัตรโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เรื่อง โรงเรียนส่งเสริมการสอนจราจรศึกษา

2550 เกียรติบัตรครูดีศรีทัพบดินทร์

2551 เกียรติบัตรครูดีศรีทัพบดินทร์

2552 วิทยากรบรรยายพิเศษวิทยาลัยชุมชน จ.สระแก้ว

2553 เกียรติบัตร ครูดีศรีสระแก้ว ผู้ให้รางวัลระดับสพท.สระแก้ว  2

2553 เกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้ให้รางวัลระดับสก.สค.สระแก้ว

2553เกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ผู้ให้รางวัลระดับสก.สค.กระทรวงศึกษาธิการ

2554โล่ห์ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารระดับประถมศึกษา

2555เกียรติบัตร ครูดีศรีสระแก้วผู้ให้รางวัลระดับสพท.สระแก้ว  2