งานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค


หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  • งานออกแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
  • งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
  • งานตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
  • ควบคุม ดูแล การจัดเก็บค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ของบุคลากรและร้านค้า
  • ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและจัดหาวัสดุงานซ่อมบำรุง
  • จำทำแผนงบประมาณประจำปี
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย