Jedynym prawdziwym bogactwem jest życie ludzkie
J.Ruskin
Fundacja Zaufania społecznego – Publica Fides została utworzona w 2013 roku. Głównym celem Fundacji jest działanie na rzecz zaufania społecznego i podnoszenia standardów jakości życia w społeczeństwie aktywnych i świadomych swej władzy obywateli.


Fundacja wspiera aktywność: społeczną, kulturalną, gospodarczą i polityczną rozwijającą zaangażowanie jednostek, organizacji i instytucji w realizację zasad społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego, otwartego na poszanowanie różnorodności i wielokulturowości.


Fundacja kieruje się potrzebą budowania zaufania do instytucji życia społecznego w oparciu o zasadę praworządności, przejrzystość działania, tolerancji dla różnorodności. Prowadzi edukację o prawach człowieka i wspiera zaangażowanie obywateli w aktywne tworzenie rzeczywistości społeczno-politycznej.

Fundacja promuje, wspiera i tworzy zaufanie społeczne i rozwija standardy jakości życia w sferze:

1. Życia publicznego aktywizuje obywateli do szukania porozumienia i współpracy w realizacji innowacyjnych projektów społecznych korzystając z istniejących dobrych praktyk i lokalnego potencjału.

2. Rynku pracy i w relacji zatrudnienia, w tym równoważeniu pracy z życiem osobistym, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

3. Aktywności gospodarczej – promowanie i realizowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu i ekonomii społecznej.

4. Zdrowia - profilaktyki i edukacji zdrowotnej promującej zdrowy styl życia i dobrostan psychiczny.

5. Działań i usług instytucji publicznych nastawionych na zaspokojenie potrzeb obywateli, budowania kodeksu etyki urzędnika i poszanowania praw człowieka.

6. Partycypacji społecznej i dialogu obywatelskiego.

7. Działań strażniczych i wzmacniających wpływ społeczny na funkcjonowanie instytucji.

8. Rozwoju potencjału jednostek i grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją (empowerment).

9. Realizacji praw człowieka, praw kobiet, równości płci, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

10. Edukacji przez całe życie, edukacji nieformalnej, edukacji wielokulturowej, edukacji dorosłych, edukacji obywatelskiej zapewniających równość szans na rynku pracy i w życiu społecznym.

11. Zarządzania organizacjami, w zakresie polityki zatrudnienia, polityki doskonalenia, polityki informacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej, polityki jakości.

W praktyce skupiamy się na prowadzeniu badań i analiz, ewaluacji, monitoringu, działaniach strażniczych, doradztwie, poradnictwie i szkoleniach dla osób prywatnych i pracowników organizacji.