การเขียนย่อความ

        การเขียนย่อความหมายถึง การนำใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อให้สะดวกในการอ่าน

การเขียนย่อความเป็นการเขียนจากการอ่านเก็บใจความสำคัญเรื่อง แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นถ้อยคำสำนวนของผู้เขียนเอง โดยเขียนในรูปแบบของย่อความ หลังจากที่อ่านเนื้อหาที่ย่อความแล้วยังสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด

    จุดหมายในการเขียนย่อความ

๑. เพื่อนิยามความหมาย

๒. เพื่อสรุปย่อความ

๓. เพื่อเล่าเรื่องย่อ

    หลักในการเขียนย่อความ 

๑. อ่านเนื้อเรื่องโดยละเอียดอย่างน้อย ๒ รอบ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา อะไร ใครทำอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร มีผลเป็นอย่างไร และสุดท้ายเป็นแบบใด

๒. แยกว่า เนื้อหาที่นำเสนอเป็นงานเขียนแบบใด ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือแสดงอารมณ์

๓. บันทึกเนื้อหาที่สำคัญเป็นถ้อยคำของผู้เขียน

๔. ตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก เช่น การยกตัวอย่าง รายละเอียด ส่วนผสม การเปรียบเทียบ

๕. ถ้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับคำพูด ต้องเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ กลายเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓

๖. ไม่ควรย่อความเป็นอักษรย่อ ยกเว้นคำที่เข้าใจดี เช่น พ.ศ.

๗. ใช้คำสั้นที่สุดและเข้าใจง่าย

๘. ใช้คำที่ครอบคลุม เช่น ชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ ให้ใช้คำว่า เกษตรกร แทน

๙. ในกรณีที่เป็นคำราชาศัพท์ก็ต้องเขียนให้ถูกต้อง ห้ามย่อความ

๑๐. คำบางคำที่ต้องแปลความหมายควรเปลี่ยนเป็นคำที่อ่านง่าย เช่น มวลบุปผาชาติสุมาลีส่งกลิ่นขจรอบอวล ในไพรสณฑ์ ควรเขียนใหม่ว่า เหล่าดอกไม้ในป่าส่งกลิ่นหอม


รูปแบบของการเขียนย่อความ

 การย่อโอวาท

                ย่อโอวาทของ.................................... เนื่องในโอกาส.....................................................

เมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ. ..................จากหนังสือ..................................................

                ความว่า ...........................................................................................................................

 

การย่อประกาศ

                ย่อประกาศของ ............................................เรื่อง ...........................................................

แด่ ...............................................................เนื่องในโอกาส..........................................................

เมื่อวันที่ ..............เดือน..................พ.ศ. ...................จากหนังสือ........................................................

                ความว่า ..........................................................................................................................

 

การย่อบทสัมภาษณ์

                ย่อบทสัมภาษณ์เรื่อง........................................................................................................

ผู้ให้สัมภาษณ์ ..................................................................มีอาชีพ................................................

                ความว่า .........................................................................................................................

 

การย่อบทความ

                บทความเรื่อง ...........................................................ของ ............................................

จากหนังสือ ...............................................................................................................................

                ความว่า .......................................................................................................................รู้และใบงานคลิกเลย

Comments