LƯU Ý

    + Sinh viên thường xuyên xem bảng điểm toàn khóa để biết điểm trung bình toàn khóa học, để cố gắng cải thiện điểm cho các môn học sau.

    + Mọi thắc mắc về điểm liên hệ phòng đào tạo.

    + Địa chỉ: 46 Nguyễn Thiện Thuật

    + Số điện thoại: (058) 2210006.

QUY CHẾ TRUNG CẤP VÀ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

1. Đối với các lớp trung cấp chuyên nghiệp :

- Điều kiện dự thi lần 1:

    + Nghỉ không quá 20% số tiết của môn học.

    + Có đầy đủ các cột điểm hệ số.

- Điều kiện thi lại lần 2:

    + Không dự thi lần 1 và phải có đơn gửi phòng đào tạo.

    + Đã thi lần 1 nhưng điểm trung bình nhỏ hơn 5.

- Học lại:

    + Nghỉ trên 20% số tiết của môn học.

    + Đã thi lần 2 nhưng điểm trung bình vẫn nhỏ hơn 5.

    + Bỏ thi lần 1 nhưng không làm đơn gửi phòng đào tạo.

- Điều kiện được thi tốt nghiệp:

    + Không còn thi lại môn nào.

    + Không còn học lại môn nào.

    + Điểm trung bình toàn khóa học >=5.

2. Đối với các lớp liên thông cao đẳng:

-  Điều kiện dự thi kết thúc học phần:

    + Nghỉ không quá 20% số tiết của môn học.

    + Có đủ 2 cột điểm: Điểm bộ phận và điểm thi giữa kỳ.

-  Điều kiện thi lại lần 2:

    + Không dự thi lần 1 và phải có đơn gửi phòng đào tạo.

- Học lại:

    + Điểm qui đổi là 0.

    + Bỏ thi lần 1 nhưng không làm đơn gửi phòng đào tạo.

- Điều kiện tốt nghiệp:

    + Không còn thi lại môn nào.

    + Không còn học lại môn nào.

    + Điểm trung bình toàn khóa học >= 2.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 19:44 01-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 5 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 23:18 26-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 3 00:45 29-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  230k v. 5 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 23:08 21-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 2 23:08 21-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 5 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  200k v. 3 00:35 25-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 2 01:20 27-03-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  228k v. 5 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  163k v. 2 18:25 20-06-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 19:35 01-04-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 3 23:24 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  166k v. 7 02:54 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 5 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 6 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  182k v. 2 01:30 31-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 5 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 2 23:08 21-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  228k v. 5 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  229k v. 5 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  366k v. 2 01:11 20-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 5 23:22 04-11-2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  160k v. 2 19:43 01-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  194k v. 2 18:13 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 2 01:47 27-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 3 17:21 10-12-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  195k v. 2 19:27 05-12-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 18:30 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 2 23:14 21-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  198k v. 2 18:13 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  138k v. 2 00:37 25-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  195k v. 2 01:20 27-03-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  199k v. 2 18:13 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  129k v. 2 18:25 20-06-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 2 19:35 01-04-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 18:13 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  125k v. 3 02:55 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  194k v. 2 18:13 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 2 21:37 25-09-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  132k v. 2 01:30 31-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  194k v. 2 18:13 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  191k v. 2 23:08 21-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  195k v. 2 18:13 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 01:11 20-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  203k v. 2 18:13 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  173k v. 2 19:18 01-08-2013 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 02:56 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 19:24 19-09-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  244k v. 3 19:56 16-05-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  240k v. 2 00:59 28-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  239k v. 2 19:08 23-08-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 01:21 27-03-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  241k v. 3 19:22 05-12-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 05:13 06-12-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 3 19:56 16-05-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 18:34 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  241k v. 2 23:29 19-12-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  239k v. 2 23:16 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  170k v. 2 02:56 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  239k v. 2 21:37 25-09-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 17:43 13-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  241k v. 2 23:08 21-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 18:34 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 2 18:34 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 2 18:34 20-07-2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 8 02:25 12-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  328k v. 2 21:14 27-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  257k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  257k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  256k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 23:07 23-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 18:01 04-10-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  259k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  255k v. 2 18:05 06-12-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  245k v. 2 01:21 27-03-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 18:47 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 18:32 27-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  259k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 01:21 27-03-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 18:05 06-12-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 01:28 17-09-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 21:14 27-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 23:07 23-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  245k v. 3 19:56 16-05-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  158k v. 2 02:27 12-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 20:52 24-08-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  256k v. 2 18:46 20-07-2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  229k v. 4 02:25 12-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 03:15 19-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  258k v. 2 07:47 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 3 00:59 09-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 07:47 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 02:34 27-08-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  160k v. 2 02:49 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  243k v. 2 19:26 08-04-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 07:47 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  244k v. 2 01:21 27-03-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 01:49 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 07:47 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 2 01:19 29-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  255k v. 2 17:55 23-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  256k v. 2 07:47 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  260k v. 2 07:47 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 2 03:21 23-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  162k v. 4 01:18 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 01:49 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 3 03:01 16-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  243k v. 2 19:35 01-04-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 07:51 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 07:51 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  160k v. 2 02:49 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  243k v. 2 00:11 05-06-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 02:27 12-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 19:35 01-04-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 19:35 01-04-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  255k v. 2 07:51 21-07-2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  181k v. 3 02:27 12-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 03:15 19-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 2 23:17 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 23:17 04-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 07:56 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 2 02:34 27-08-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  136k v. 2 01:49 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  223k v. 2 19:26 08-04-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 07:56 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  223k v. 2 01:21 27-03-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  142k v. 2 01:49 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 07:56 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 2 01:19 29-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 17:56 23-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 2 07:57 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 2 07:57 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 03:21 23-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  142k v. 3 01:29 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  135k v. 2 01:49 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  230k v. 2 03:07 16-01-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  223k v. 2 19:35 01-04-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 2 18:59 08-11-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 07:57 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  136k v. 2 01:49 03-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 2 00:11 05-06-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  135k v. 2 02:27 12-07-2013 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 19:18 01-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  140k v. 2 00:50 25-07-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  202k v. 2 08:04 21-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  200k v. 2 19:08 19-07-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  201k v. 2 19:34 07-08-2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  202k v. 2 08:04 21-07-2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  186k v. 2 18:56 21-11-2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 3 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 7 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  185k v. 4 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  187k v. 3 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  121k v. 4 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  188k v. 3 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  188k v. 3 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  187k v. 3 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  187k v. 3 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  189k v. 3 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  185k v. 3 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  316k v. 3 18:07 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  247k v. 3 18:14 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 20:56 04-05-2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  163k v. 2 00:12 04-11-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  158k v. 2 19:41 07-11-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  247k v. 2 18:19 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  245k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 2 20:56 04-05-2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  247k v. 2 01:58 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  247k v. 3 18:15 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 01:50 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  154k v. 2 17:31 22-12-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  154k v. 2 16:24 03-01-2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  156k v. 2 17:31 22-12-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 16:24 03-01-2014 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  287k v. 5 18:53 30-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  230k v. 3 01:59 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  237k v. 2 20:56 04-05-2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  146k v. 2 00:12 04-11-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  140k v. 2 19:41 07-11-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 18:19 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 3 01:59 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 3 01:59 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 3 01:59 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 3 01:59 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 20:56 04-05-2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 3 01:59 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 3 01:59 27-08-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  141k v. 2 17:31 22-12-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  141k v. 2 16:24 03-01-2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  141k v. 2 17:31 22-12-2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  141k v. 2 16:24 03-01-2014 Phan Van Tan