LƯU Ý

    + Sinh viên thường xuyên xem bảng điểm toàn khóa để biết điểm trung bình toàn khóa học, để cố gắng cải thiện điểm cho các môn học sau.

    + Mọi thắc mắc về điểm liên hệ phòng đào tạo.

    + Địa chỉ: 46 Nguyễn Thiện Thuật

    + Số điện thoại: (058) 2210006.

QUY CHẾ TRUNG CẤP VÀ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

1. Đối với các lớp trung cấp chuyên nghiệp :

- Điều kiện dự thi lần 1:

    + Nghỉ không quá 20% số tiết của môn học.

    + Có đầy đủ các cột điểm hệ số.

- Điều kiện thi lại lần 2:

    + Không dự thi lần 1 và phải có đơn gửi phòng đào tạo.

    + Đã thi lần 1 nhưng điểm trung bình nhỏ hơn 5.

- Học lại:

    + Nghỉ trên 20% số tiết của môn học.

    + Đã thi lần 2 nhưng điểm trung bình vẫn nhỏ hơn 5.

    + Bỏ thi lần 1 nhưng không làm đơn gửi phòng đào tạo.

- Điều kiện được thi tốt nghiệp:

    + Không còn thi lại môn nào.

    + Không còn học lại môn nào.

    + Điểm trung bình toàn khóa học >=5.

2. Đối với các lớp liên thông cao đẳng:

-  Điều kiện dự thi kết thúc học phần:

    + Nghỉ không quá 20% số tiết của môn học.

    + Có đủ 2 cột điểm: Điểm bộ phận và điểm thi giữa kỳ.

-  Điều kiện thi lại lần 2:

    + Không dự thi lần 1 và phải có đơn gửi phòng đào tạo.

- Học lại:

    + Điểm qui đổi là 0.

    + Bỏ thi lần 1 nhưng không làm đơn gửi phòng đào tạo.

- Điều kiện tốt nghiệp:

    + Không còn thi lại môn nào.

    + Không còn học lại môn nào.

    + Điểm trung bình toàn khóa học >= 2.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 19:44, 1 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 5 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 23:18, 26 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 3 00:45, 29 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  230k v. 5 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 23:08, 21 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 2 23:08, 21 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 5 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  200k v. 3 00:35, 25 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 2 01:20, 27 thg 3, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  228k v. 5 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  163k v. 2 18:25, 20 thg 6, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 19:35, 1 thg 4, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 3 23:24, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  166k v. 7 02:54, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 5 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 6 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  182k v. 2 01:30, 31 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 5 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 2 23:08, 21 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  228k v. 5 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  229k v. 5 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  366k v. 2 01:11, 20 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 5 23:22, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  160k v. 2 19:43, 1 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  194k v. 2 18:13, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 2 01:47, 27 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 3 17:21, 10 thg 12, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  195k v. 2 19:27, 5 thg 12, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 18:30, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 2 23:14, 21 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  198k v. 2 18:13, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  138k v. 2 00:37, 25 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  195k v. 2 01:20, 27 thg 3, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  199k v. 2 18:13, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  129k v. 2 18:25, 20 thg 6, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 2 19:35, 1 thg 4, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 18:13, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  125k v. 3 02:55, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  194k v. 2 18:13, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 2 21:37, 25 thg 9, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  132k v. 2 01:30, 31 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  194k v. 2 18:13, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  191k v. 2 23:08, 21 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  195k v. 2 18:13, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 01:11, 20 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  203k v. 2 18:13, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  173k v. 2 19:18, 1 thg 8, 2013 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 02:56, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 19:24, 19 thg 9, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  244k v. 3 19:56, 16 thg 5, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  240k v. 2 00:59, 28 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  239k v. 2 19:08, 23 thg 8, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 01:21, 27 thg 3, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  241k v. 3 19:22, 5 thg 12, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 05:13, 6 thg 12, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 3 19:56, 16 thg 5, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 18:34, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  241k v. 2 23:29, 19 thg 12, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  239k v. 2 23:16, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  170k v. 2 02:56, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  239k v. 2 21:37, 25 thg 9, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 17:43, 13 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  241k v. 2 23:08, 21 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 18:34, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 2 18:34, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 2 18:34, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 8 02:25, 12 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  328k v. 2 21:14, 27 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  257k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  257k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  256k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 23:07, 23 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 18:01, 4 thg 10, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  259k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  255k v. 2 18:05, 6 thg 12, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  245k v. 2 01:21, 27 thg 3, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 18:47, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 18:32, 27 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  259k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 01:21, 27 thg 3, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 18:05, 6 thg 12, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 01:28, 17 thg 9, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 21:14, 27 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  252k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 23:07, 23 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  245k v. 3 19:56, 16 thg 5, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  158k v. 2 02:27, 12 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 20:52, 24 thg 8, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  256k v. 2 18:46, 20 thg 7, 2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  229k v. 4 02:25, 12 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 03:15, 19 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  258k v. 2 07:47, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 3 00:59, 9 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 07:47, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 02:34, 27 thg 8, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  160k v. 2 02:49, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  243k v. 2 19:26, 8 thg 4, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 07:47, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  244k v. 2 01:21, 27 thg 3, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 01:49, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 07:47, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 2 01:19, 29 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  255k v. 2 17:55, 23 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  256k v. 2 07:47, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  260k v. 2 07:47, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 2 03:21, 23 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  162k v. 4 01:18, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 01:49, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 3 03:01, 16 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  243k v. 2 19:35, 1 thg 4, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 07:51, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  253k v. 2 07:51, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  160k v. 2 02:49, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  243k v. 2 00:11, 5 thg 6, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 02:27, 12 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 19:35, 1 thg 4, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 19:35, 1 thg 4, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  255k v. 2 07:51, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  181k v. 3 02:27, 12 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 03:15, 19 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 2 23:17, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 23:17, 4 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 07:56, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 2 02:34, 27 thg 8, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  136k v. 2 01:49, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  223k v. 2 19:26, 8 thg 4, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 07:56, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  223k v. 2 01:21, 27 thg 3, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  142k v. 2 01:49, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 07:56, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 2 01:19, 29 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 17:56, 23 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 2 07:57, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  236k v. 2 07:57, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 03:21, 23 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  142k v. 3 01:29, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  135k v. 2 01:49, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  230k v. 2 03:07, 16 thg 1, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  223k v. 2 19:35, 1 thg 4, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 2 18:59, 8 thg 11, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 07:57, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  136k v. 2 01:49, 3 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 2 00:11, 5 thg 6, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  135k v. 2 02:27, 12 thg 7, 2013 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 19:18, 1 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  140k v. 2 00:50, 25 thg 7, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 08:04, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  202k v. 2 08:04, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  200k v. 2 19:08, 19 thg 7, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  201k v. 2 19:34, 7 thg 8, 2012 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  202k v. 2 08:04, 21 thg 7, 2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  186k v. 2 18:56, 21 thg 11, 2012 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 3 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  233k v. 7 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  185k v. 4 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  187k v. 3 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  121k v. 4 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  188k v. 3 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  188k v. 3 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  187k v. 3 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  187k v. 3 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  189k v. 3 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  185k v. 3 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  316k v. 3 18:07, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  247k v. 3 18:14, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  254k v. 2 20:56, 4 thg 5, 2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  163k v. 2 00:12, 4 thg 11, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  158k v. 2 19:41, 7 thg 11, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  247k v. 2 18:19, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  245k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  251k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 2 20:56, 4 thg 5, 2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  247k v. 2 01:58, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  247k v. 3 18:15, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  249k v. 2 01:50, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  154k v. 2 17:31, 22 thg 12, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  154k v. 2 16:24, 3 thg 1, 2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  156k v. 2 17:31, 22 thg 12, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 16:24, 3 thg 1, 2014 Phan Van Tan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  287k v. 5 18:53, 30 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  230k v. 3 01:59, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  237k v. 2 20:56, 4 thg 5, 2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  146k v. 2 00:12, 4 thg 11, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  140k v. 2 19:41, 7 thg 11, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 2 18:19, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 3 01:59, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 3 01:59, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 3 01:59, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 3 01:59, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  234k v. 2 20:56, 4 thg 5, 2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  232k v. 3 01:59, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  238k v. 3 01:59, 27 thg 8, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  141k v. 2 17:31, 22 thg 12, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  141k v. 2 16:24, 3 thg 1, 2014 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  141k v. 2 17:31, 22 thg 12, 2013 Phan Van Tan
Ċ
Xem Tải xuống
  141k v. 2 16:24, 3 thg 1, 2014 Phan Van Tan