Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej - Zarząd Główny

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE) zostało zarejestrowane w 1990 roku. 
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa, ul. Narocz 3.
 
Dane do korespondencji:
telefon; 17 8721733, 77 4016001, 12 6174121
 
 
 
Inżynieria ekologiczna to teoretyczna i stosowana wiedza z wielu dziedzin nauki i techniki. Stanowi podstawę racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz naturalnych i antropogenicznych zasobów. Służy ona ekologicznemu rozwojowi cywilizacji.
Inżynieria ekologiczna chroni, dostosowuje i tworzy warunki niezbędne do życia człowieka, roślin i zwierząt.
Głównym celem inżynierii ekologicznej jest tworzenie podstaw i systemów racjonalnego użytkowania środowiska oraz zasobów (naturalnych i antropogenicznych) w określonych strukturach przestrzennych.normatywów
Głównym zadaniem jest rozpoznawanie niedostatku (w tym braku) badań, ekologicznych i technicznych, technologii niezbędnych do racjonalizacji użytkowania zasobów i ochrony środowiska.
Wynikające stąd wnioski i zadania są adresowane do określonych środowisk naukowych, technicznych i gospodarczych.

 Inżynieria ekologiczna uczestniczy w:
- projektowaniu, urządzaniu, użytkowaniu i likwidowaniu obiektów gospodarczych,
- optymalizowaniu użytkowania zasobów (naturalnych i antropogenicznych) i minimalizowaniu wytwarzania odpadów oraz ich utylizacji,
- ocenie i prognozowaniu ekologicznych skutków bytowej i gospodarczej działalności,
- odnawianiu ekologicznych, sanitarnych i produkcyjnych wartości środowiska (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej).

Zarząd Główny PTIE:
Prezes ZG
- prof. dr hab. Joanna Kostecka, e-mail: jkosteck@ur.edu.pl
Wiceprezesi ZG:
- prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, e-mail: j.wiater@pb.edu.pl
- dr hab. inż. Ryszard Pokładek, e-mail: ryszard.pokladek@up.wroc.pl
Sekretarz generalny
- dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO, e-mail: Grzegorz.Kusza@uni.opole.pl
Skarbnik ZG
- dr inż. Małgorzata Śliwka, e-mail: sliwka@agh.edu.pl
Członkowie ZG:
- dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL, e-mail: g.borowski@pollub.pl
- dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM e-mail: szymek@uwm.edu.pl
- dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. PW, e-mail: Agnieszka.Pusz@is.pw.edu.pl
- dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO, e-mail: tciesielczuk@uni.opole.pl
- dr inż. Katarzyna Kaczyńska-Sajko, e-mail: a.k.kaczynska@post.pl
- mgr inż. Paweł Gołębiak,
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
- mgr inż. Jacek Kiepurski, e-mail: kiepurski@bio-ecology.pl
Członkowie:
- dr hab. inż. Andrzej Skwierawski, e-mail: andrzej.skwierawski@uwm.edu.pl
- mgr inż. Szymon Chucki,

Sąd Koleżeński: 
Przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Michał Kopeć, e-mail: rrkopec@cyf-kr.edu.pl
Członkowie:
- dr hab. inż. Beata Olszewska, prof. UPWr, e-mail: beata.olszewska@upwr.edu.pl
- dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR, e-mail: ljurczyk@ur.edu.pl
 

Prezes honorowy ZG PTIE:
- prof. dr hab. Jan Siuta

Członkowie honorowi PTIE:
- prof. dr hab. Elżbieta Biernacka
- doc. dr hab. Stanisław Gawliński
- doc. dr hab. Edward Garścia
- prof. dr hab. inż. Jan Kutera
- prof. dr hab. Teofil Mazur
- prof. dr hab. Krzysztof Nyc
- dr inż. Adam Partyka
- doc. dr hab. Jadwiga Pasynkiewicz
- mgr inż. Krzysztof Rudzki
- dr inż. Stanisław Siemion
- prof. dr hab. inż. Inez Wiatr
- mgr Marian Wydrzyński
- mgr inż. Bogusław Żukowski

Oddziały terenowe PTIE:

- Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej

siedziba Oddziału

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
prezes Oddziału
- dr hab. inż. Ryszard Pokładek, prof. UPWr, tel. 71 320 5400, e-mail: ryszard.pokladek@upwr.edu.pl

- Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
siedziba Oddziału
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 40 b
20-618 Lublin
prezes Oddziału
- dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL, tel. 81 538 4171, kom. 502 104 609, e-mail: g.borowski@pollub.pl


- Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
siedziba Oddziału
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
kom. 668 932 060
prezes Oddziału
- dr inż. Małgorzata Śliwka, tel. 12 617 4121, e-mail: sliwka@agh.edu.pl

- Oddział Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
siedziba Oddziału
Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „EUROEXBUD”
ul. Łódzka 218
62-800 Kalisz
tel./fax. 62 767 0179, 62 767 0180
http://www.ptie.kalisz.pl/This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   http://www.ptie.kalisz.pl/http://www.ptie.kalisz.pl/http://www.ptie.kalisz.pl/http://www.ptie.kalisz.pl/wwwhttp://www.ptie.kalisz.pl/wwhttp://www.ptie.kalisz.pl/wwwhttp://www.ptie.kalisz.pl/http://www.ptie.kalisz.pl/http://www.ptie.kalisz.pl/prezes Oddziału
- dr hab. inż. Zdzisław Małecki, prof. IBRILiW, tel. 62 767 0179, e-mail: zdzislaw.malecki@euroexbud.com.pl

- Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
siedziba Oddziału
Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Pl. Łódzki 2
10-914 Olsztyn-Kortowo
prezes Oddziału
- dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM, tel. 89 523 4441, e-mail: szymek@uwm.edu.pl,

- Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
siedziba Oddziału
Zespół Badawczy Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 22
45-052 Opole
prezes Oddziału
- dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO, tel. 77 401 6001, e-mail: Grzegorz.Kusza@uni.opole.pl

- Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
siedziba Oddziału
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska,  Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
prezes Oddziału
- prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, tel. 85 746 9563, e-mail: j.wiater@pb.edu.pl


- Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
siedziba Oddziału

Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Rzeszowski 

ul. Ćwiklińskiej 1a
35-601 Rzeszów
prezes Oddziału
- prof. dr hab. Joanna Kostecka, tel. 17 872 1733, e-mail: jkosteck@ur.edu.pl


- Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
siedziba Oddziału
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Piątkowska 94,
60-649 Poznań
prezes Oddziału

- Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
siedziba Oddziału
Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  
ul. Słowackiego 17
71-424 Szczecin
prezes Oddziału

- Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
siedziba Oddziału

BIO-ECOLOGY SERVICE Sp. z o.o.

ul. Narocz 3

02-678 Warszawa

prezes Oddziału

mgr inż. Jacek Kiepurski, tel. 22 647 0684, e-mail: kiepurski@bio-ecology.pl


Czasopisma PTIE:
- Ecological Engineering & Environmental Technology (Inżynieria Ekologiczna)
Redaktor naczelny dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL, tel. kom. 502 104 609, e-mail: g.borowski@pollub.pl
http://www.ecoeet.com
Wydawca

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, 02-678 Warszawa, ul. Narocz 3

Adres redakcji

Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38, e-mail: office@ecoeet.com,


- Journal of Ecological Engineering
Editor-in-Chief Gabriel Borowski, Assoc. Professor PhD. Eng., mob. +48 502 104 609, e-mail: g.borowski@pollub.pl
Wydawca

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, 02-678 Warszawa, ul. Narocz 3

Adres redakcji

Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38, e-mail: office@jeeng.net,

 
- Polish Journal of Sustainable Developmnent (dawniej Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie)
Redaktor naczelny prof. dr hab. Joanna Kostecka, e-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl
Wydawca
Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Oddział Południowo-Wschodni i Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział Rzeszów.
Adres redakcji
Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

- Zeszyty Naukowe Inżynierii Lądowej i Wodnej w Kształto­waniu Środowiska
Redaktor naczelny dr hab. inż. Zdzi­sław Ma­łecki, prof. IBRILiW, e-mail: zdzislaw.ma­lecki@eu­roexbud.com.pl
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicz­nej Zarząd Oddziału Ziemi Kaliskiej
Adres redakcji
Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „Euroexbud”, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 218, tel. 62 767 0179