Home

           เว็บปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  มีเนื้อหาแบ่งสามส่วนด้วยกัน คือ ภาพกิจกรรมการทดลอง วัสดุอุปกรณ์การทดลอง และตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ   ซึ่งในส่วนของภาพกิจกรรมการทดลอง และตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ก็จะมีการอัพเดทข้อมูลเมื่อมีการทำกิจกรรมการทดลอง ส่วนวัสดุและอุปกรณ์การทดลองมีการทยอยเพิ่มข้อมูลไปเรื่อยๆ เนื่องจากอุปกรณ์การทดลองมีมากทำให้ต้องใช้เวลา

RSS Feed