DISKRIPSI TUGAS

AJK INDUK


 

DISKRIPSI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

SMK AGAMA NIBONG TEBAL

 

 

*                      Merancang peranan ,kepentingan dan perkembangan Pusat Sumber Sekolah.

*                      Menentukan segala hal yang berkaitan dengan kemudahan fizikal dan aktiviti  

*                      tertentu seperti pameran dan sebagainya.

*                      Menentukan dasar dan membuat cadangan-cadangan pemilihan dan

*                      pembelian bahan.

*                      Pengurusan penggunaan seperti menentukan jadual waktu Pusat Sumber

*                      Sekolah.         

*                      Menentukan peraturan-peraturan  Pusat Sumber Sekolah.

*                      Merancang aktiviti tahunan yang sepatutnya diadakan.

*                      Merancang program untuk mendapatkan sumbangan dalam berbagai bentuk

*                      bagi penambahan koleksi bahan Pusat Sumber Sekolah.   

*                      Merancang dan merangka strategi untuk mendapat sumber-sumber kewangan

*                      bagi menambah wang Pusat Sumber Sekolah.

 

PENGETUA

 

 1. Penasihat Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah.
 2. Memberi sokongan kepada GPM dan AJK Pusat Sumber Sekolah.
 3. Menyelia sendiri Pusat Sumber Sekolah .
 4. Menentukan mesyuarat Pusat Sumber Sekolah selepas mesyuarat kurikulum .
 5. Memaklumkan kedudukan peruntukkan Pusat Sumber Sekolah kepada Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.
 6. Memastikan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah mengikut peraturan seperti pembelian, hapus kira /  pelupusan dan stok.
 7. Melibatkan PIBG dalam aktiviti Pusat Sumber Sekolah.
 8. Mengadakan mesyuarat AJK PIBG di Pusat Sumber Sekolah.
 9. Bersama dengan PIBG melibatkan pihak korporat dalam projek Pusat Sumber Sekolah.

 

 

PENOLONG KANAN AKADEMIK

 

 1. Pengerusi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah.
 2. Memberi sokongan kepada Guru Perpustakaan & Media dan AJK PIBG .
 3. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk sekurang – kurangnya tiga kali setahun .
 4. Menyelia sendiri Pusat Sumber Sekolah.
 5. Memaklumkan tugas – tugas tertentu kepada guru mengenai kerja – kerja yang berkaitan dengan Pusat Sumber Sekolah.
 6. Memastikan sistem penyelenggaraan fail Pusat Sumber Sekolah teratur dan sempurna .
 7. Memastikan GPM mempunyai waktu mengajar tidak melebihi 10 waktu seminggu , tidak memegang tugas guru kelas , ketua panitia atau guru penasihat persatuan .
 8. Memastikan semua guru terlibat dalam peningkatan penggunaan Pusat Sumber Sekolah.
 9. Memastikan pelaksanaan takwim Pusat Sumber Sekolah berjalan dengan sempurna dan mengikut peraturan .
 10. Menyelia dan memastikan guru yang menggunakan Pusat Sumber Sekolah  menulis rancangan dalam buku rekod mengajar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKRIPSI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

    SMK AGAMA NIBONG TEBAL

 

GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

Senarai tugas sebagai GPM (Sumber: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005 18 Julai 2005)

 

 • Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.
 • Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan pelajar sekolah.
 • MErancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah.
 • Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif dan kemas kini.
 • Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaann pengajaran dan pembelajaran.
 • Merancang dan mengurus Program Pembacaan / Program Penerapan Budaya Membaca.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.
 • Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.
 • Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.
 • Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumebr Pendidikan Negeri, Pusat Kegiatan Guru dan Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.
 • Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.
 • Menyedia dan mengedar minit mesyuarat AJK Induk / AJK Kerja Pusat Sumber Sekolah.
 • Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah.
 • Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah.
 • Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah/Negeri.
 • Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.
 • Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan pengurusan program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.
 • Menghantar data dan laporan pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah khasnya laporan Pusat Sumber Sekolah dan Program NILAM kepada Bahagian Teknologi Pendidikan melalui Pusat Kegiatan Guru dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri pada bulan Oktober setiap tahun.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

 

SETIAUSAHA (GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA)

 

 1. Sebagai ketua Pusat Sumber Sekolah merangkap Setiausaha Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah.
 2. Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah.
 3. Merancang dan menyelaras semua aktiviti yang dirancang oleh panitia mata pelajaran dan unit aktiviti Pusat Sumber Sekolah.
 4. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada guru.
 5. Mengawasi menyelia perjalanan perkembangan penggunaan dan kemajuan Pusat Sumber Sekolah.
 6. Mendapatkan kerjasama guru – guru untuk memilih dan membeli bahan bacaan yang sesuai untuk guru dan pelajar bagi meningkatkan pencapaian akademik .
 7. Merancang perlaksanaan projek peningkatan penggunaan Pusat Sumber Sekolah .
 8. Menyediakan fail kuasa dan selalu dikemaskinikan .
 9. Melantik pengawas Pusat Sumber Sekolah dan memaklumkan kepada waris .
 10. Menyimpan rekod stok dengan teratur , menentukannya dalam keadaan baik dan menyemaknya pada hujung tahun .
 11. Menyediakan fail stok dan inventori  barangan yang ada di Pusat Sumber Sekolah.
 12. Merancang dan menyelaras program galakan membaca bagi semua pihak .
 13. Menyediakan perancangan untuk guru – guru membuat penilaian , pemilihan , penyeliaan dan penggunaan sumber bahan / alat .
 14. Memastikan koleksi bahan mencukupi bersama – sama ketua panitia mata pelajaran.
 15. Menyediakan anggaran perbelanjaan Pusat Sumber Sekolah.
 16. Bertindak sebagai ejen perubahan dalam P & P.
 17. Bertindak sebagai pegawai perhubungan.
 18. Membuat penilaian dan menyediakan Laporan Tahunan Pusat Sumber Sekolah.
 19. Melaporkan kemajuan Pusat Sumber Sekolah dalam mesyuarat AJK Induk .
 20. Merancang program latihan untuk pengawas Pusat Sumber Sekolah.
 21. Menyelaras kursus dalaman untuk guru – guru.

DISKRIPSI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

    SMK AGAMA NIBONG TEBAL

 

KETUA BIDANG

 

 1. Menentukan matlamat , objektif dan polisi Pusat Sumber Sekolah.
 2. Merancang dan menilai kemajuan Pusat Sumber Sekolah.
 3. Mencari sumber kewangan tambahan untuk Pusat Sumber Sekolah.
 4. Membantu jawatankuasa kerja memproses bahan di Pusat Sumber Sekolah.
 5. Mencari sumber bantuan peralatan dan bahan untuk Pusat Sumber Sekolah.
 6. Menyelaraskan penyimpanan rekod senarai bahan di Pusat Sumber Sekolah mengikut  unit masing – masing.
 7. Menyemak buku/fail stok unit yang ditugaskan oleh pengetua 2 kali setahun .
 8. Mengawasi keselamatan alat dan bahan mengikut unit masing – masing .
 9. Menganjurkan aktivitit bersama dengan jawatankuasa kerja Pusat Sumber Sekolah.
 10. Menggalakkan guru – guru dan murid – murid menggunakan Pusat Sumber Sekolah.
 11. Mengadakan bengkel penghasilan dan pengurusan bahan Pusat Sumber Sekolah.
 12. Membantu menambahkan koleksi bahan di Pusat Sumber Sekolah melalui peruntukan mata pelajaran .

 

 

KETUA PANITIA

 

 1. Membantu Jawatankuasa Kerja memproses bahan di Pusat Sumber Sekolah.
 2. Mencari sumber bantuan peralatan dan bahan untuk Pusat Sumber Sekolah.
 3. Menyimpan rekod / mengemaskini senarai bahan di Pusat Sumber Sekolah mengikut unit masing – masing.
 4. Menyimpan buku / fail stok unit masing – masing.
 5. Mengawasi keselamatan alat dan bahan mengikut unit masing – masing.
 6. Menganjurkan aktiviti bersama dengan Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah.
 7. Menggalakkan guru – guru dan murid – murid menggunakan Pusat Sumber Sekolah.
 8. Mengadakan bengkel penghasilan dan pengurusan bahan.
 9. Membantu menambahkan koleksi bahan di Pusat Sumber Sekolah melalui peruntukan mata pelajaran.
 10. Mewujudkan sudut – sudut pembelajaran di Pusat Sumber Sekolah serta menguruskannya.
 11. Membantu menguruskan Taman Ilmu / Pondok Ilmu / Sudut Bacaan.