http://dlit.ac.th/

https://sites.google.com/site/pskubon2015/kickrrm-phathna-phu-reiyn

https://drive.google.com/open?id=1nY7bQz3B0lR0aVNKyy75vpElq_Wml6G1wZ0swHAzft4


https://sites.google.com/site/pskubon2015/home/124.png


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ได้ร่วมแสดงเปิดงานกาชาดประจำปีจังอุบลราชธานี ปี 2560

YouTube Video

โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ได้ร่วมแสดงเปิดงานกาชาดประจำปีจังอุบลราชธานี ปี 2559

YouTube Video

การแสดงเปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 

   เผยแพร่เมื่อ 2 กันยายน 2558

   คณะครูนักเรียนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน

   ที่ สตูดิโอ เจเอส เอล

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • To be number one dance 60
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 23:43 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ตลาดนัดฟาร์มสุขใจ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ได้จัดโครงการ"ตลาดนัดฟาร์สุขใจ"ขึ้น นำโดยนางจาฏุพัจน์  สุธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยมี นายแสงทอง สร้อยสนธิ์ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยเป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ ๑. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นและผลงาน จาการจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมของนักเรียนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อออกจำหน่าย หารายได้ให้กับตนเอง๓.เพื่อให้คณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่าและมีส ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 23:06 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • พิธีบวงสรวงพระพรหม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.09 น.นางจาฏุพัจน์  สุธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ และคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ประกอบพิธีอันเชิญพระพรหมเพื่อประทับ ณ ศาลพระพรหมหน้าทางเข้าโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะครูนักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียน 
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 23:01 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ โดย นางจาฏุพัจน์ สุธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการพิธี เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ                 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย อันเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย                และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิค ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2560 01:37 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน Yellow green game ขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี  เวลา 09.00 น. นางจาฏุพัจน์  สุธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานต่อประธานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้           1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา    4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2560 17:49 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • เข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 19:37 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • พิธีทำบุญเปิดป้ายสมาคมการศึกษาเอกชนอุบลราชธานี เมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีทั่วทั้งจังหวัด ได้มีการทำบุญเปิดป้ายสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 2 ช่วงเวลา 09.09 น.ได้นิมนต์พระสวดเจริญพระพุทธมนต์จำนวน 9 รูป  โดยมี ท่าน ดร.โกวิท  เพลินจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในการเปิดป้ายสมาคมฯ ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้มีการสอนดีเด่นอีกด้วย
  ส่ง 4 พ.ค. 2560 01:41 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • "คุรุสภา" เห็นชอบตั้งสถาบันคุรุพัฒนา 16 มี.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งสถาบันดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ คล้ายกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และจะมีอิสระทางวิชาการ ซึ่งสถาบันนี้ถือเป็นจุดกำเนิดของการครอบคลุมคุณภาพการผลิตครูทั้งระบบ เพราะที่ผ่านมาเมื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จบการศึกษาแล้ว ไม่ค่อยมีหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้านวิชาการครูว่าต่อไปหลักสูตรการอบรมแบบไหนถึงจะถูกต้องและเหมาะสม  ทั้งนี้การจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 19:41 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ช่วงเวลา 08.30 - 12.30 น. กิจกรรมเริ่มต้น  การเริ่มต้นกิจกรรมในเวลา 08.30 น. ประธานในพิธีวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชุมศักดิ์  ชุมนุม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน อุบลราชธานี เขต1 เป็นประธานในวันนี้ โดยมี นางจาฏุพัจน์  สุธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงาน  หลังจากนั้นเป็นแสดงของนักเรียนช่วงชั้นต่างๆ และการแจกของขวัญแก่นักเรียนทุกคน ซึ่งประกอบด้วยสิ่งของที่ได้รับบริจาคจาก คณะครู ผู้บริหาร  บริษัทร้านค้า องค์กรต่าง ๆ  รวมทั้งมีการจัดซ ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2560 21:11 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • โครงการยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)ตามมาตรฐานสากล(IS) เพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs วันที่ 10 ธันวาคม 2559 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ ได้มีการจัดอบรมตามโครงการยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)ตามมาตรฐานสากล(IS) เพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs โดยวิทยากรคือ อ.บัณฑิตย์  คงศักดิ์ไพบูลย์ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) งานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ชุมศักดิ์  ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน อุบลราชธานี เขต 1 มาเป็นประธานในการเปิดการอบรม  การฝึกอบรมในครั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน อุบลราชธานีเขต1ทั้งสิ้น 59 คน  
  ส่ง 3 ม.ค. 2560 19:17 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมถวายอาลัยฯ วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นำโดย นางจาฏุพัจน์  สุธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ยังร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรยากาศเต็มไปด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 21:57 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • การเเข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนอุบลราชธานีเขต๑ พิธีปิดการเเข่งขันกีฬาเครือข่ายเอกชนอุบลราชธานีเขต๑ โดย นายชุมศักดิ์  ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนอุบลราชธานี เขต๑ เป็นประธานกล่าวปิดการเเข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา๒ ซึ่งได้ตัวเเทนเครือข่ายเข้าไปเเข่งขันต่อไปในระดับจังหวัดเป็นที่เรียนร้อยเเล้ว  ครั้งนี้ทางโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมรายการเเข่งขันครบทุกประเภทกีฬา  เเละได้ชนะเลิศเป็นตัวเเทนเเข่งขัน ๕ รายการ คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ๑ รายการเเข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ประเภท ๑๑ คนหญิง, รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันฟุตซอล ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 04:23 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • พิธีมหามงคล 12 สิงหา มหราชินี 2559
  ส่ง 17 ส.ค. 2559 01:34 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
แสดงบทความ 1 - 13 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • 10 ประเทศ...ระบบการศึกษาแข็งแกร่งที่สุดในโลก 2016 10 ประเทศ...ระบบการศึกษาแข็งแกร่งที่สุดในโลก 2016         Quacquarelli Symonds หรือ QS สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับอีกครั้ง โดยในครั้งน ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2560 22:20 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1 เรฟ เอสควิท ผู้ได้รับการยกย่องจากนสพ.นิวยอร์กไทมส์ว่าเป็นผู้จุดกระแสการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา     เมื่อครั้งที่ครูเรฟ เอสควิท เดินทางมาประเทศร ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2559 19:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ฝัน ( Dream ) “ฝัน” สิ่งนี้คงเป็นสิ่งที่ทุกคนคงต้องเคยพบเจอกันมาบ้าง ไม่ได้หมายถึงความฝันในวัยเยาว์ แต่หากหมายถึงความฝันครั้นอยู่ในห่วงแห่งการนอนหลับใหล มีทั้งฝ ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2559 23:33 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • คุรุสภา-ก.ค.ศ.-สพฐ.-เปิดทางบัณฑิตสาขาวิทย์-เทคโนโลยี-สมัครสอบ-ขรก.ครูผู้ช่วย-แก้ขาดแคลนครูสายสะเต็มศึกษา-เล็งเริ่ม-ต.ค.59 ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตนได้หารือร่วมกับ นพ.ธ ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2559 01:08 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • เรื่อง ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย จดหมายถึง นายกรัฐมนตรี+รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 48เรื่อง ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทยตามที่มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำ นั้น แต ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2559 23:16 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • 20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ 20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการสมเชาว์ เกษประทุม กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2559 23:04 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • โลกธรรม ๘ สัจธรรมของมนูษย์ โลกธรรม 8 หมายถึง ธรรมดาของโลก เรื่องของโลก ธรรมชาติของโลกที่ครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดานี้ 8 ประการอันประกอบด้วยโลกธรรมฝ่าย อิฏฐารมณ์ คือ พอใจของมน ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2559 23:51 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ(ข้อมูลพื้นฐาน PISA) ดาวน์โหลดบทความ >>>>>>http://www.thai-library.org/Resource/0000005495.pdf
  ส่ง 28 ม.ค. 2559 23:27 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ข้องใจครูต่อใบประกอบวิชาชีพทุก5ปี ขอคุรุสภาแจงเหตุผล 18 ม.ค. 59 ที่ประชุมคุรุสภา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ประชุมมอบนโยบายการบริหารงาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2559 20:06 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร็วนี้ อาจทำให้มีข้อมูลหรือข่าวมากมายที่ถูกส่งต่อเพียงแค ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • เมื่อที่ 1 ของ ร.ร. กล่าวจบการศึกษา กับความจริงที่ทำให้ครูและเพื่อนๆ ต้องอึ้ง! การใช้ชีวิตดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นหลายๆ คน แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คนเช่นกัน Griffin Furlong นักเรียนไฮสกูลคนน ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • เตือนนักช้อป ระวังภัยลวงซื้อของออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการจับจ่ายสินค้าเปลี่ยนไป ผู้คนหันมานิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้ภัยดังกล่าวมีอัตราการเติบโตส ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • แม่น้องฟิวส์ นร.ขายขนมใส่ไส้ สอนลูกรู้ค่าเงิน-เก็บออม จากกรณีที่ในโลกออนไลน์ ได้มีการแชร์ภาพนักเรียนชายแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียน ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สวมรองเท้าแตะ กำลังถือถุงใส่ขนมใส่ไส้เต็มมือทั้ง2ข ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • วีดีทัศน์บรรยาย ว7/2558 หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เผยแพร่เมื่อ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘ โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ  วีดีทัศน์บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหล ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • แนะนำ Mobile Application- Police i lert u Police i lert u เป็น Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหต ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน                เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • 10 สุดยอด “Google Trick” เพื่อการศึกษา คิดอะไรไม่ออกบอก 'อากู๋ (Google)' อีกหนึ่งออปชั่นเพื่อการศึกษาที่เรียกได้ว่าจำเป็นและสำคัญมากๆ ในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนน ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • 20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก “The World Top 20 Education Poll” เผยผลสำรวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-25 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยป ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning กาลเวลาเปลี่ยน ส่งผลให้ทุกอย่างรอบตัวต้องปรับให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในยุคที่มีการเปล ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย โดย ศิริกัญญา ตันสกุล, เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการอนุมัติขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหก ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
 • เรามาโรงเรียนทำไม เพื่อ “ความเป็นฅน” !“เรามาที่นี่เพื่ออะไร?”“เพื่อมีความสุข”“เรามีเพียงชีวิตเดียว..ดังนั้น..มาใช้ชีวิตให้มีความสุขกัน..ตกลงม ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
แสดงบทความ 1 - 23 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube 

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.utqplus.com/tepeonline/


asean-book
PISA2015

http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง


 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 00:03 โดย สิทธิศักดิ์ บุญสร้าง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://www.palaces.thai.net/

 
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting.html
    

นางจาฏุพัจน์  สุธรรมวิจิตร
ผู้อำนวยการ

จำขึ้นใจ

http://virtual.mediaobec.com/


https://sites.google.com/site/pskubon2015/hold-xeksar


 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
  Comments