หน้าแรก


หนังสือเวียนล่าสุด
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
หน่วยงาน
เรื่อง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว8315 มีนาคม 2560กรมบัญชีกลางการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0405.2/ว 108
31 มีนาคม 2560
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการผ่านบัตรพัสดุ
    
    
                                        เลือกหนังสือเวียนตามปี พ.ศ.
ก่อนปี 2542 ปี 2542ปี 2543 ปี 2544 
 ปี 2545  ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 
 ปี 2549 ปี 2550ปี 2551 ปี 2552
 ปี 2553 ปี 2554ปี 2555 ปี 2556
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 หน้าเว็บย่อย (22): ดูทั้งหมด