Program profilaktyczny

PROGRAM PROFILAKTYKI

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

NR 1 W SKOCZOWIE


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002 r. nr 10, poz. 96).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. nr 26, poz.226).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach. (Dz.U. Z 2010 r nr 228, poz. 1487)


Założenie programu

Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Opracowanie i realizacja programu profilaktyki Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza nowe kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu wzorców zdrowego i bezpiecznego stylu życia.


Cele ogólne programu

Tworzenie warunków sprzyjających:

 1. Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania.

 2. Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

 3. Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.

 4. Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się.

 5. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.


Zagadnienia w programie profilaktyki:

 1. Bezpieczna zabawa w przedszkolu.

 2. Bezpieczne zachowania w domu.

 3. Bezpieczeństwo na drodze.

 4. Higiena osobista , otoczenia oraz zapobieganie chorobom.

 5. Zdrowe odżywianie.

 6. Aktywny styl życia.


Metody pracy


W realizacji programu wykorzystane będą różnorodne metody, przede wszystkim metody aktywne, aby umożliwić dzieciom doświadczenie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć. W trakcie rozmaitych zabaw inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób pozwolą wykorzystywać dziecięca twórczą ekspresję np.; np.: drama, techniki twórczego myślenia oraz konkursy i różne techniki plastyczne.


Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym w zakresie realizacji programu

profilaktyki przedszkola


Prezentowanie celów programu oraz zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych umożliwiających osiągnięcie celów będzie realizowane poprzez:

 • przekaz nauczycieli podczas spotkań grupowych

 • umieszczanie zamierzeń przed salą pobytu dzieci

 • organizacja zajęć otwartych dla rodziców

 • organizacja przedstawień teatralnych

 • przekaz sposobów pracy, osiągnięć dzieci na łamach gazetki przedszkolnej dla dzieci i rodziców.


Ewaluacja


Skuteczność oddziaływania na świadomość, umiejętności dzieci w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia wymaga poddania jej działaniom ewaluacyjnym. Odpowiedzi na temat efektywności założeń programu będzie można uzyskać przede wszystkim, poprzez:

 • obserwacje zachowań dzieci w różnych sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji naturalnych, dotyczących np. przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania,preferowanych form wypoczynku

 • rozmowy z dziećmi i rodzicami.


W podejmowanych działaniach nauczycieli konieczny jest udział środowiska rodzinnego, wypracowanie jednolitej płaszczyzny oddziaływania na zachowania i postawy dzieci.Realizacja programu profilaktyki

Przedszkola Publicznego

nr 1 w Skoczowie.BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU


To pierwszy obszar, w którym dziecko, mając na względzie swoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej autonomii i wolności, musi nauczyć się przestrzegania nakazów i zakazów zapewniających bezpieczeństwo innym. Dziecko ma nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej zabawy, wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu.


Zadania do realizacji:


 1. Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.

 2. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych (życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość, odpowiedzialność ).

 3. Zasady dbałości o własne zmysły i higienę układu nerwowego.


Osiągnięcia dziecka:


 1. Zna zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.

 2. Rozumie , że zachowania typu: wyrywanie zabawek, popychanie, sypanie piaskiem mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innym.

 3. Potrafi korzystać z zabawek i sprzętu, zgodnie z zasadami ich użytkowania.

 4. Rozumie konieczność reagowania na sygnały, polecenia nauczyciela, których celem jest przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom.

 5. Rozumie konieczność ograniczenia niekontrolowanej aktywności ruchowej w sali pobytu ze względu na bezpieczeństwo innych.

 6. Nie zbiera nieznanych owoców i roślin podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek.

 7. Zana wybrane prawa dziecka.

 8. Rozumie potrzeby i uczucia innych.

 9. Zna różne sposoby na pokonanie złości.

 10. Umie reagować na przejawy agresji.

 11. Rozumie zasadność mówienia umiarkowanym głosem.

 12. Rozumie konieczność organizowania zabaw miejscach do tego przeznaczonych.

 13. Rozumie zagrożenia wynikające z zabaw np. stłuczonym szkłem, brudnymi odpadami.

 14. Sygnalizuje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych.

 15. Rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu.BEZPIECZNE ZACHOWANIE W DOMU


Środowisko rodzinne to miejsce, w którym również istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci. Dziecko nie tylko musi je poznać, ale przede wszystkim zrozumieć konsekwencje nieprzestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem ich wystąpieniu.

Zadania do realizacji:


 1. Zasady bezpieczeństwa w kontakcie z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.


Osiągnięcia dziecka:


 1. Zna zagrożenia wynikające z zabaw zapałkami.

 2. Rozumie zagrożenia wynikające z samodzielnego używania leków.

 3. Przestrzega zakazu samodzielnego użytkowania urządzeń mechanicznych, elektrycznych, zna możliwe konsekwencje jego łamania.


BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE


Dziecko, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, powinno również znać podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Obowiązek przygotowania dziecka do uczestnictwa ruchu drogowego spoczywa na rodzicach, a także na nauczycielach przedszkoli. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności czy nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach w przyszłości.


Zadania do realizacji:


 1. Zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po chodniku, poboczu.

 2. Wpływ warunków atmosferycznych, pór roku i doby na bezpieczeństwo na drodze.

 3. Znaczenie sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.

 4. Rola policjanta w ruchu drogowym.

 5. Jazda środkami lokomocji, bezpieczne i kulturalne zachowanie się w środkach lokomocji na przystankach.

 6. Numery alarmowe.


Osiągnięcia dziecka:


 1. Potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze, stosuje zasady przechodzenia przez jezdnię, stosuje się do sygnalizacji świetlnej.

 2. Rozumie znaczenie i konieczność stosowania elementów odblaskowych.

 3. Zna wybrane znaki drogowe, rozumie ich symbolikę i funkcję ( ostrzeganie, zakazywanie, informowanie).

 4. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach.

 5. Umie bezpiecznie i kulturalnie zachować się w środkach komunikacji publicznej, ustępuje miejsca osobom starszym i niepełnosprawnym, rozumie konieczność bezpiecznego zachowania się na przystankach.

 6. Zna numery alarmowe.

 7. Umie wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności.HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ ZAPOBIEGANIE CHOROBOM


Dzieciństwo to okres w , którym dziecko nabywa elementarnych nawyków związanych z dbałością o higienę osobistą i otoczenia rozumieniem ich znaczenia w utrzymaniu stanu zdrowia. Przedszkole jest instytucją, w której dziecko spędza znaczną część dnia. Ugruntowane w w tym okresie przyzwyczajenia decydują o jego późniejszym stylu życia. Budowanie świadomości prozdrowotnej poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie.


Zadania do realizacji:


 1. Higiena osobista.

 2. Zachowania wpływające na przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia.

 3. Higiena otoczenia.


Osiągnięcia dziecka:


 1. Dba o własny wygląd.

 2. Odpowiednio myje ręce i zęby.

 3. Samodzielnie posługuje się chusteczką do nosa.

 4. Dba o czystość ciała i ubrania.

 5. Rozumie zagrożenia dla zdrowia,płynące z braku dbałości o higienę.

 6. Zna sposoby przeciwdziałania zarażaniu się chorobami: zasłania usta podczas kaszlu,nos podczas kichania.

 7. Myje ręce po skorzystaniu z toalety, oraz przed posiłkami, po powrocie z podwórka.

 8. Myje owoce i warzywa przed spożyciem.

 9. Zna zagrożenia wynikające z picia wody bezpośrednio z kranu.

 10. Rozumie potrzebę kontrolowania i leczenia zębów.

 11. Rozumie potrzebę stosowania szczepień, poddawania się zaleceniom lekarzy.

 12. Zgłasza dorosłym dolegliwości odczuwane przez siebie lub zauważone przez innych.

 13. Dba o wygląd otoczenia np. w przydzielonej szafce, szufladzie, w sali, po zakończeniu zajęć, zabaw.

 14. Dba o estetykę stołu podczas spożywania posiłków.ZDROWE ODŻYWIANIE


Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i kształtowanie nawyków związanych ze spożywaniem tych produktów, które warunkują utrzymanie zdrowia i prawidłowej wagi, są kolejnym ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej. Jest ono tym bardziej istotne , że środowisko rodzinne nie jest miejscem, w którym dba się o nawyki żywieniowe. Duża dostępność i niska cena cena produktów wysokokalorycznych , zawierających duże ilości soli, tłuszczu, cukru sprawia , że rodzice sięgają po nie bez zastanowienia się nad konsekwencjami dla zdrowia tych, którzy je spożywają, nawet jeśli są to dzieci.


Zadania do realizacji:


 1. Produkty wpływające na utrzymanie zdrowi, określone w piramidzie zdrowia.

 2. Szkodliwość niektórych produktów spożywczych.


Osiągnięcia dziecka:


 1. Zna produkty spożywcze wpływające na utrzymanie organizmu w stanie zdrowia.

 2. Zna wpływ wartości niektórych środków spożywczych na funkcjonowanie wybranych tkanek, organów (np. wit.A na wzrok, wit.D na kościec).

 3. Zna polecenia dotyczące rodzajów i składu posiłków spożywczych w ciągu dnia.

 4. Potrafi pokonać uprzedzenia do potraw istotnych dla zdrowia.

 5. Potrafi komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich przygotowaniu.

 6. Rozumie konieczność ograniczenia spożywania niektórych produktów ( np. słodyczy, chipsów coca – coli …) z powodu możliwości narażenia się na choroby, tj.: otyłość , cukrzyca.

 7. Rozumie , że pewne produkty mogą wywoływać alergie u niektórych osób, pomimo że powszechnie uznawane są za korzystne dla zdrowia.

 8. Potrafi rozpoznać wiarygodność reklam, np. słodyczy, na podstawie wiedzy posiadanej na temat ich wpływu na zdrowie.


AKTYWNY STYL ŻYCIA


Aktywność ruchowa dziecka, pomimo,że jest to naturalna potrzeba rozwojowa, również wymaga szczególnego zrozumienia i podejścia w organizacji środowiska przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,zaleca, aby na tę formę aktywności została przeznaczona znaczna część pobytu dziecka w przedszkolu. Umożliwienie dziecku wyzwalanie energii podczas zabaw ruchowych, kształtowania aktywnego stylu życia poprzez uświadamianie braku korzyści dla zdrowia wynikającego z biernego sposobu spędzania czasu wolnego to kolejne ważne zadanie wychowania przedszkolnego. Od nawyków w tym zakresie, rozwiniętych w wieku przedszkolnym, będzie zależała aktywność w dorosłym życiu.


Zadania do realizacji:


 1. Sprawność ruchowa.

 2. Aktywne formy spędzania czasu wolnego.


Osiągnięcia dziecka:


 1. Chętnie podejmuje działania o charakterze ruchowym.

 2. Hartuje organizm,wie jak zapobiegać zamarznięciu i przegrzaniu.

 3. Rozumie wartość aktywnych form wypoczynku.

 4. Zna szkodliwe skutki spędzania czasu wolnego przed telewizorem, przy komputerze.


Opracowała : Joanna BuryanProgram profilaktyczny opracowano na podstawie czasopisma Doradca Dyrektora Przedszkola ( narzędziownia) XII 27/2011


Comments