Statut Przedszkola nr 2 w Łapach


 
Statut Przedszkola nr 2 w Łapach

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Przedszkole Nr 2 jest przedszkolem jednostką budżetową;  obsługę finansowo – księgową przedszkola prowadzi Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Łapach przy ul. Cmentarnej 23.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Łapy.

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

 1. Ustalona jest nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole Nr 2 ul. Cmentarna 23

18 – 100 Łapy

tel. 715 – 26 – 39

 

§ 2

 

            Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
 2. Aktu założycielskiego.
 3. Niniejszego Statutu.

 

§ 3

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

 

§ 4

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

 

a)      Gminę Łapy.

b)      Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

2.      Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

§ 5

 

1.      Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 7.00 do 12.00.

2.      Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Łapach.

3.      Opłata za przedszkole podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4.      Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie tylko dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentem i Radą Rodziców.

a)      stołówka jest prowadzona bezpośrednio przez personel przedszkola

b)      prowadzenie stołówki jest ściśle związane z działalnością przedszkola

c)      z posiłków przygotowanych w stołówce korzystają dzieci uczęszczające do przedszkola do oddziałów 9 – godzinnych z pełnym wyżywieniem

d)     z obiadów przygotowanych w stołówce mogą korzystać pracownicy przedszkola – wyłącznie osobiście, spożywając je w przedszkolu

5.      W przypadku nieobecności dziecka 2 lub powyżej dwu dni w ciągu przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecności.

6.      Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca, do 15 dnia każdego miesiąca

7.      Przedszkole na życzenie rodziców może organizować lekcje religii.

8.      Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców

9.      Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.

10.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3 – 4 – letnich, a około 30 minut dla dzieci 5 – 6-letnich.

11.  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

12.  Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§6

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 

a)      Wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

b)      Umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.

c)      Sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości  przedszkola.

d)     Współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

 

2.      Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 

a)      Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku

b)      Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.

c)      Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

d)     Rozwijanie wrażliwości moralnej.

e)      Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

f)       Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

g)      Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

h)      Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.

 

§ 7

 

1.      Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – przyrodniczym.

2.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5.      Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 minut do 30 minut.

 

§ 8

 

1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 

a)      Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

b)      Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

c)      Współpracuje z powiatową poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

§ 9

 

1.   Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 10

 

1.      Organami przedszkola są:

 

a)                        Dyrektor przedszkola

b)                        Rada pedagogiczna

c)                        Rada rodziców

 

2.      Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej

      działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

 

§ 11

 

1.      Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.      Zadania dyrektora są następujące:

 

a)      Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz.

b)      Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

c)      Koordynowanie opieki nad dziećmi.

d)     Opracowywanie raportu o jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalenie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników.

e)      Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki.

f)       Przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie przedszkola, radzie rodziców i radzie pedagogicznej.

g)      Opracowanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki.

h)      Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

i)        Przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

j)        Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.

k)      Wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i i powiadamianie o tym stosownych organów.

l)        Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

m)    Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami.

n)      Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.

o)      Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.

p)      Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

r)   Przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem 

      zaopiniowanym przez radę pedagogiczną.

s)       Podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę przedszkola.

t)       Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

u)      Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju.

v)      Koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.

w)    Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

x)      Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

y)      Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 12

 

1.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3.      Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4.      Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

a)      Przygotowanie projektu Statutu Przedszkola lub jego zmian.

b)      Opracowanie programu rozwoju placówki.

c)      Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich.

d)     Uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy.

e)      Ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach.

f)       Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5)   Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)      Przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego.

b)      Projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników.

c)      Organizację pracy placówki.

d)     Przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi.

e)      Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

6)   Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

7)      Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

8)      Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

9)      Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

10)  Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

11)  Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności o którym mowa w § 10 pkt 2.

 

§ 13

 

skreślony

§ 14

 

1.      Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.

2.      Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3.      Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

4.      Rada rodziców może występować rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś;

a)      Opiniuje program rozwoju placówki.

b)      Wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.

5.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 

§ 15

 

1.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.      Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 16

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3.      Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

4.      Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

5.      W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)      Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.

b)      Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych.

c)      Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

6.      Ramowy rozkład dnia ustalamy jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

7.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8.      Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 150.

9.      W przedszkolu jest łącznie 6 oddziałów:

10.  Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

11.  Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a)      Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V, VI)

b)      Salę rytmiczno - rekreacyjną

c)      Hol

d)     Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

e)      Kuchnię

f)       Szatnię dla dzieci

12.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

13.  Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 

 

§ 17

 

1.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2.      Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola Nr 2 w Łapach

3.      W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a)      dzieci 5 – cio i 6 letnie, które mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

b)      dzieci już uczęszczające do Przedszkola nr 2 w Łapach

c)      dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, poświadczone odpowiednimi dokumentami

d)      dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

e)      dzieci z rodzin zastępczych

f)       dzieci obojga pracujących rodziców

g)      dzieci zameldowanych na terenie Gminy Łapy

h)      dzieci, które ukończyły 3 rok życia

§18

 

1.      Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)            Systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole.

b)            Nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola.

c)            Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 19

 

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2.      Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.

3.      Dziecko, zakwalifikowane do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a)      Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

b)      Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.

c)      Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

d)     Poszanowania jego godności osobistej.

e)      Poszanowania własności.

f)       Opieki i ochrony.

g)      Partnerskiej rozmowy na każdy temat.

h)      Akceptacji jego osoby.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

 

§ 20

 

1.      Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a)      Przestrzeganie niniejszego Statutu.

b)      Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

c)      Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców

d)     Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem przedszkola

e)      Zapisy regulaminu Przedszkola uzgadniane są z Radą Rodziców

f)       Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

g)      Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

h)      Respektowanie zasady przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowych dzieci

 

§ 21

 

1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.      Rodzice mają prawo do:

a)            Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale.

b)            Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

c)            Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

d)           Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

e)            Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców

 

§ 22

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady przedszkola.

 

§ 23

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§ 24

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a)      Zebrania grupowe.

b)      Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem.

c)      Kąciki dla rodziców.

d)     Zajęcia otwarte.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 25

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)      Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

b)      Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

c)      Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

d)     Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

e)      Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.

f)       Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

g)      Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

h)      Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

i)        Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

j)        Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

k)      Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

l)        Realizacja poleceń dyrektora i osób kontrolujących.

m)    Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

n)      Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

o)      Realizacja innych zadań zaleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

p)      Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest prosić o pomoc innego pracownika przedszkola

q)      W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde 12 dzieci powinien przypadać jeden opiekun

r)       Organizowanie spacerów i wycieczek przez nauczycieli jest zgodnie z Regulaminem organizowania wycieczek pieszych i autokarowych w Przedszkolu Nr 2 w Łapach oraz zarządzeniem dyrektora Przedszkola

s)       Nauczyciele organizują spotkania rodziców i dzieci w przedszkolu zgodnie z Regulaminem Przedszkola

 

§ 26

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a)      Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.

b)      Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

c)      Włączenia ich w działalność przedszkola.

 

§ 27

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 

 

§ 28

 

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.      Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.      Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

4.      Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 29

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

           § 30

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)      Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń.

b)      Udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola

 

 

§ 31

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

      § 32

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

      § 33

 

Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

     § 34

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 
ĉ
Aneta Perkowska,
21 kwi 2017, 07:32
Ċ
Aneta Perkowska,
7 sty 2016, 01:08
Ċ
Aneta Perkowska,
18 wrz 2015, 00:20
ĉ
Aneta Perkowska,
17 wrz 2015, 23:11
Ċ
Aneta Perkowska,
17 wrz 2015, 11:15
Ċ
Aneta Perkowska,
2 cze 2016, 10:27
Ċ
Aneta Perkowska,
15 gru 2014, 02:30
Ċ
Aneta Perkowska,
17 wrz 2015, 11:16
Ċ
Aneta Perkowska,
8 sie 2016, 01:33
Ċ
Aneta Perkowska,
29 lut 2016, 04:21
ĉ
Aneta Perkowska,
12 mar 2015, 23:50
ĉ
Aneta Perkowska,
18 wrz 2015, 23:02
ĉ
Aneta Perkowska,
11 lis 2014, 12:10
ĉ
Aneta Perkowska,
25 lut 2014, 09:46
ċ
Innowacja MAGICZNY KRĄG 2013 E.POROWSKA.rtf
(64k)
Aneta Perkowska,
23 lut 2014, 10:49
ĉ
Aneta Perkowska,
11 sie 2016, 23:42
ĉ
Aneta Perkowska,
23 lut 2014, 10:49
Ċ
Aneta Perkowska,
15 wrz 2016, 23:54
ć
Aneta Perkowska,
25 paź 2017, 03:33
Ċ
Aneta Perkowska,
11 mar 2016, 09:01
Ċ
Aneta Perkowska,
11 mar 2016, 05:52
ĉ
Aneta Perkowska,
11 sie 2016, 23:35
ĉ
Aneta Perkowska,
29 lut 2016, 00:13
ĉ
Aneta Perkowska,
25 lut 2014, 09:45
ĉ
Aneta Perkowska,
15 mar 2017, 05:12
ĉ
Aneta Perkowska,
22 cze 2017, 00:14
ą
Aneta Perkowska,
6 cze 2017, 07:17
Ċ
Aneta Perkowska,
21 mar 2016, 05:13
ĉ
Aneta Perkowska,
17 mar 2014, 12:56
ĉ
Aneta Perkowska,
11 mar 2016, 04:19
ĉ
Aneta Perkowska,
11 lis 2014, 12:18
Ċ
Aneta Perkowska,
12 kwi 2014, 00:01
Ċ
Aneta Perkowska,
21 wrz 2014, 07:42
Ċ
Aneta Perkowska,
8 maj 2017, 12:37
Ċ
Aneta Perkowska,
12 kwi 2014, 00:03
Ċ
Aneta Perkowska,
16 kwi 2015, 11:09
ĉ
Aneta Perkowska,
14 wrz 2016, 07:59
ĉ
Aneta Perkowska,
7 paź 2014, 23:47
Ċ
Aneta Perkowska,
17 wrz 2016, 10:34
ĉ
Aneta Perkowska,
6 cze 2017, 07:17
ĉ
Aneta Perkowska,
23 wrz 2016, 00:58
ĉ
Aneta Perkowska,
23 lut 2014, 11:46
Ċ
Aneta Perkowska,
24 lis 2016, 07:18
ĉ
Aneta Perkowska,
7 lis 2017, 00:45
ĉ
Aneta Perkowska,
21 wrz 2014, 08:36
Ċ
Aneta Perkowska,
2 wrz 2015, 14:22
ą
w.jpeg
(543k)
Aneta Perkowska,
7 paź 2014, 23:52
ĉ
Aneta Perkowska,
27 mar 2017, 01:11
ĉ
Aneta Perkowska,
27 mar 2017, 01:40
ĉ
Aneta Perkowska,
23 mar 2014, 14:10
ĉ
Aneta Perkowska,
25 lut 2014, 09:46
Ċ
Aneta Perkowska,
16 wrz 2016, 00:06
Comments