O PRZEDSZKOLU


godło Polski

Miejskie Przedszkole nr 60 w Katowicach istnieje od 1975 roku. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. Organem prowadzącym jest Miasto Katowice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty.

             W przedszkolu zatrudnionych jest 20 osób, w tym   12 nauczycieli. Kadra nauczycielska  to kreatywne osoby legitymujące się wykształceniem pedagogicznym, które systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach doskonalących czy warsztatach metodycznych. 

            Bazę przedszkola stanowią trzy sale zajęć, które są dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Ponadto wychowankowie wraz z opiekunami mają do dyspozycji salę rekreacyjną, zaplecze kuchenne i sanitarne oraz szatnię. Przedszkole posiada własny, wyposażony w sprzęt rekreacyjny, ogród.

          W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały przedszkolne w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Każda grupa powierzona jest opiece dwóch nauczycieli. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.Ponadto w naszej placówce zatrudnieni są specjaliści z zakresu: psychologii, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej.

            Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych jest jednym z priorytetowych zadań naszego przedszkola. Spotkania adaptacyjne rozpoczynamy jeszcze przed wakacjami. Dzieci wraz z rodzicami chętnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych podczas dni otwartych organizowanych w miesiącu kwietniu.

             Przedszkole dba o wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków, pomagając każdemu dziecku w realizacji jego indywidualnych zainteresowań. Celem działań pedagogiczno-wychowawczych jest wyzwolenie w przedszkolakach potencjału twórczego oraz pomoc w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

         W placówce przestrzegamy Praw Dziecka i staramy się, aby nasi wychowankowie byli świadomi własnych  praw i możliwości jednocześnie rozumiejąc i szanując innych ludzi.           KONCEPCJA   PRACY

MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 60

„UŚMIECHNIĘTE DZIECKO”

PODSTAWA  PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została z uwzględnieniem:

·         Ustawy o systemie oświaty

·         Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

·         Rozporządzenie dotyczącego podstawy programowej wychowania przedszkolnego

·         Statutu Przedszkolnego

·         Uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

Koncepcja pracy przedszkola została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 1/11/12 z dnia 31.08.2011 r.INFORMACJE  O  PRZEDSZKOLU

Organem prowadzącym  Miejskie  Przedszkole  Nr 60  w Katowicach  jest Miasto Katowice a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty.

Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 60 jest zlokalizowane

w dzielnicy Dąbrówka Mała – Burowiec. Placówka mieści się w budynku wolnostojącym zajmując parter, a I i II piętro zajmuje ZSH.

Przedszkole jest czynne w godzinach od: 6:00 do 17:00 dostosowując się do potrzeb środowiska. Praca prowadzona jest w trzech grupach wiekowych uzależnionych od wieku dzieci przyjętych do przedszkola w poszczególnym roku szkonym.

1.      Smerfy – starszaki

2.      Elfy – średniaki

3.      Żabki – młodsza ki-maluchy

Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek. Dla zapewnienia ciągłości pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

Przedszkole posiada:

·         3 duże sale zajęć przedszkolnych

·         Łazienki

·         Salę rekreacyjną

·         Każda sala wposażona jest w zabawki i pomoce dydaktyczne

·         Nowoczesną kuchnię

·         Pomieszczenia biurowe

·         Ogród przedszkolny.

Na dzień 1 września 2011 r. przedszkole zatrudnia 18 pracowników w tym:

·         6 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zaodowych ze stopniem nauczyciela dyplomowanego

·         3 specjalistów – psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

·         1 nauczyciel religii

·         8 osób to personel administracyjno-obsługowy

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo. Stan obiektu, urządzeń, sprzętu, pomocy dydaktycznych i zabawek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

Baza przedszkola umożliwia realizację zadań statutowych przedszkola oraz jest dostosowana do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.


OFERTA  EDUKACYJNA

1.      Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2.      W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „ Nasze przedszkole” – Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej

3.      Wykorzystujemy metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne.

Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

a)     Metody gimnastyki twórczej

·         Gimnastyka ekspresyjna R. Labana

·         Ruch rozwijający W. Sherbone

·         Opowieść ruchowa – elementy metody C. Orffa

b)    Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze:

·         Dramy

·         Relaksacja

·         Bajko terapia

c)     Metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia

·         Dziecięca matematyka – prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

·         Metody J. Cieszyńskiej

d)    Programy stworzone wewnętrzne wg potrzeb placówki

·         Ekologiczno-przyrodniczy „ Świat jest ogrodem”

·         Profilaktyczny przeciw agresji „ Schowaj swoje żądło”

4.      Proponujemy zasady pracy, które zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka

·         zasada indywidualizacji

·         zasada integracji

·         zasada integracji

·         zasada wolności i swobody działania

·         zasada aktywności

·          zaspakajanie  potrzeb dziecka

·         Organizowania życia społecznego

5.      Bezpłatne zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej i terapii psychologicznej

6.      Płatne zajęcia dodatkowe z rytmiki, języka angielskiego

7.      Uczestnictwo dzieci w różnorodnych konkursach, spartakiadach.

W naszej pracy stawiamy na „ Uśmiechnięte dziecko”

Cele:

·         Wspomaganie naturalnego rozwoju dziecka, dostosowanie zadań do jego indywidualnych możliwości, a nie tylko do wieku

·         Organizowanie zabaw dających radość uczenia się i poznawania świata

·         Stwarzanie miłej  i przyjaznej atmosfery oraz bezpiecznego środowiska

·         Zachęcanie Rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola

Wszystkie dzieci w naturalny sposób uśmiechają się, zaś nasze przedszkole tę naturalność wzmacnia. Uśmiechnięte i bardziej pewne siebie dzieci lepiej poradzą sobie w nowych i  trudnych  sytuacjach, łagodnie znoszą stres.

W zdobywaniu nowych doświadczeń, umiejętności i sprawności zakłada się stosowanie metod pracy opartych na tym, co interesuje dzieci, budzą ciekawość, sprawia satysfakcję.

Dziecko w edukacji przedszkolnej potrzebuje przyjaznego środowiska, tak aby miały możliwość radosnego przeżywania każdego dnia, a Rodzice satysfakcję z pobytu dziecka w przedszkolu.

Harmonijny rozwój dziecka determinują jednolite działania wychowawcze

 w środowisku rodzinnym i przedszkolnym. Zaangażowanie Rodziców wpływa na kształtowanie się relacji: dom – przedszkole.

DZIECKO:

Uśmiech naszych dzieci wywołują:

·         Zdrowe i urozmaicone odżywianie

·         Dbałość o higienę ( mycie rąk, zębów)

·         Systematyczne podnoszenie świadomości o zdrowym trybie życia

·         Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych

·         Organizowanie różnych form upowszechniania zasad bezpieczeństwa

·         Kształtowanie sprawności fizycznej

·         Ciekawe i różnorodne zajęcia dydaktyczne

 

KONCEPCJA  PRACY:

·         Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

·         Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz tworzenie najlepszego środowiska wychowawczego

·         Promowanie szerokiej  oferty edukacyjnej  przedszkola

·         Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej

·          Angażowanie się w aktualne potrzeby oraz akcje społeczne na rzecz środowiska lokalnego ( ochrona środowiska, akcje  

           charytatywne)

Uśmiech na twarzy dziecka to:

·         Miejsce wszelakiej aktywności i twórczości dziecka oraz bogatej oferty zajęć

·         Indywidualne traktowanie dziecka – propozycja różnorodnych form aktywności wg zainteresowań dzieci, szczególny dzień dla każdego przedszkolaka – urodziny lub imieniny

·         Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz stymulowanie rozwoju dzieci

·         Działanie wprowadzające dzieci w świat muzyki, teatru i plastyki, wspieranie wizytami plastyków, muzyków, pasjonatów oraz wyjazdami do różnych instytucji kulturalnych

·         Wyzwalanie pełnej aktywności wychowanków w zabawie

·         Kolorowa dobrze wyposażona placówka: bezpieczne, estetyczne, przestronne sale, różnorodne zabawki, plac zabaw wyposażony w urządzenia, zielony ogród stwarzający okazje do zabaw twórczych i badawczych

·         Wykwalifikowana kadra pedagogiczna

·         Sympatyczny, miło usposobiony do dziecka personel

PRZYJĘTA  KOCEPCJA  JEST  REALIZOWANA POPRZEZ:

·         Kreatywną kadrę pedagogiczną

·         Bogaty warsztat pracy każdego nauczyciela

·         Wysoką kulturę osobistą każdego pracownika

·         Dobrze współpracujących ze sobą całego personelu przedszkola

·         Angażowanie rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola

·         Współpracę z instytucjami społeczno – kulturalnymi.

ZMIANY  W  KONCEPCJI   PRACY   PRZEDSZKOLA

1.     Przedszkole zatrudnia od listopada 2013 r.  - 20 pracowników   w tym:

·        8 nauczycieli  o wysokich kwalifikacjach zawodowych ze stopniem nauczyciela dyplomowanego

·        3 nauczycieli ze stopniem nauczyciela  mianowanego

·        1 nauczyciel ze stopniem nauczyciela kontraktowego

·        W tym: 3 specjalistów – psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

·        1 nauczyciel religii

·        1 nauczyciel języka angielskiego

·        1 nauczyciel rytmiki – zajęcia umuzykalniające

·        8 pracowników administracyjno- obsługowych.

W  OFERCIE  EDUKACYJNEJ

1.     Przedszkole prowadzi bezpłatne zajęcia z zajęć umuzykalniających – rytmika, język angielski.

 

ZMIANY  W  KONCEPCJI  PRACY  PRZEDSZKOLA

Od 1 września 2014 r. w przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego:

·        „ Nasze przedszkole” – Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy  Żaby-Żabińskiej.

·        „ Od przedszkolaka do  pierwszaka” – Iwona  Broda  WSiP

oraz programy wspomagające stworzone wewnętrzne wg potrzeb placówki:”

·        programy ekologiczne: „Żyj w zgodzie z przyrodą”,

·        program „Zdrowy przedszkolak”

·        program „Bezpiecznie w moim mieście, przedszkolu i otoczeniu”.

·        Program adaptacyjny: „ Będę przedszkolakiem”.

***

Klauzula informacyjna w zakresie RODO

Miejskie Przedszkole nr 60 w Katowicach, ul. Gen. J. Hallera 60

                                                           Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 60 w Katowicach przy ul. Gen. J. Hallera 60, e-mail: mp60kat@o2.pl; tel.: 32 256 92 13

                                                                                                                             Inspektor danych, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl; tel.: 32 606 13 23


             Państwa dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:

               -   udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit   a RODO)

         -  realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji celów wychowawczych dydaktycznych                              i opiekuńczych przedszkola wobec Państwa Dziecka.

            W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

                a) prawo do żądania dostępu do Państwa i Państwa dzieci  danych osobowych,

                b) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

                c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym w szczególności wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,

                d) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,

         e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli zgoda taka została udzielona i nie wynika z innych podstaw przetwarzania danych   osobowych         (wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać kierując stosowny wniosek na adres siedziby naszego Przedszkola lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej mp60kat@o2.pl  w procesie udzielania                 odpowiedzi na wniosek będziemy prosić Państwa  o stosowne informacje, które pozwolą nam na sprawdzenie, czy wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną, czyli podmiot konkretnych danych osobowych                     lub przez osobę działającą w jego imieniu  i zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.