PÁXINA PRINCIPAL


Curso 2015-2016. Actualización do proxecto lector: Plan anual de lectura. 

O proxecto lector é a referencia para a elaboración dos plans anuais de lectura, que se inclúen na programación xeral anual. Para calquera modificación que deba figurar no proxecto lector ou no plan anual de lectura, enviade un correo a sofiacasanovabiblioteca@gmail.com. Entenderase que non hai cambios con respecto ao ano anterior (2014-2015) naqueles departamentos que non acheguen ningún correo.