ผ.ผลิตภัณฑ์ OTOP

ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่

 • กลุ่มเกษตรเลี้ยงไหมเมืองแฝก
 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายรุ่งเรือง
 • นางวิไรวรรณ รุ่งเป้า
 • กลุ่มผ้าตุ้มทองบ้านนาโพธิ์
 • นางตา พรมวัน
 • กลุ่มทอผ้าไหมหนองตาไก้
 • กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ด้วยกี่กระตุกบ้านหนองแม่มด

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน

 • กลุ่มเกษตรเลี้ยงไหมเมืองแฝก
 • กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ด้วยกี่กระตุกบ้านหนองแม่มด
 • นางสาวอารีรัตน์ พิรัมย์

 

ผลิตภัณฑ์ผ้ายกดอก

 • กลุ่มทอผ้าไหมหนองตาไก้
 
 
 

 
 

 

ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ 6
 • กลุ่มสมุนไพรถนอมผิว

 

ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า

 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

 

ผลิตภัณฑ์จากต้นกก

 • กลุ่มทอเสื่อกก
 • กลุ่มสตรีบ้านหนองดวน
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

 • วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจากใบลาน

 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป

 • นางสาวพลอย สุรถาวร

 

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า

 • นายสุเมธ บุญพรพิมลกิจ

 

ผลิตภัณฑ์เปล

 • กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

 

ผลิตภัณฑ์รองเท้าสมุนไพร

 • กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมผักตบชวา

 

ผลิตภัณฑ์เตาฟืน

 • นายเสาร์ จันทร์ศรี

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบตัว

 • กลุ่มสมุนไพรถนอมผิว

 

ผลิตภัณฑ์แชมพู

 • กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีระกาใต้
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ

 • นางสาวอารีรัตน์ พิรัมย์

Comments