บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา1นางรดา  ธรรมาภิสมัย 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตำแหน่งเลขที่ อ 1 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

 1.1  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุม ดูแล เร่งรัด กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและบังคับบัญชา ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอความเห็น สรุปงาน ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษาในสังกัด

1.2  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และสร้างความรู้ เทคนิควิธีการ และนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ตลอดจนสรุปและรายงาน การปฏิบัติงานตามกรอบภาระงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการและแก้ปัญหา ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามที่กำหนด

1.3  ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นตามกรอบความรับผิดชอบงานของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ คือ 

1.3.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

1.3.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

1.3.3 งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา1

1.3.4 งานส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

1.3.5 งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาการทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น

1.3.6 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

1.3.7 งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.3.8 งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.3.9 งานวิเทศสัมพันธ์

1.3.10 งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม

1.3.11 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3.12 งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษา ให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.3.13 งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.3.14 งานที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงานกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ

1.4  ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.5  ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.6  งานเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. และงานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของ กสศ.

1.7  งานโครงการจักรยานยืมเรียนสำหรับนักเรียนในชนบทของมูลนิธิสโมสร หน่วยงานเอกชน

1.8  งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.9  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.10  งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ขอนแก่น เขต 2)

1.11  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ นางศิริพร  เที่ยงนนทรีย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

1.12  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนด

2นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ อ 47 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

2.1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

2.2  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแนะแนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประเมินและสรุปรายงานผลรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานในความรับผิดชอบ

2.3  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

2.4  งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

2.5  งานการจัดการศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.6  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

2.7  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

2.8  งานการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

2.9  งานการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     2.9.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

     2.9.2 งานช่วยเหลือประชากรวัยเรียน ที่พิการ ที่ด้อยโอกาส ที่ต้องการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และส่งเสริมประชากรวัยเรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคล

     2.9.3 งานช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันเป็นรายบุคคล

     2.9.4 งานช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันเป็นรายบุคคล

     2.9.5 งานช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ป.6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1 เป็นรายบุคคล

     2.9.6 งานช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 3-16 ปี ที่ไม่ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับเป็นรายบุคคล

      2.9.7 งานส่งเสริมประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ม.3 ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า เป็นรายบุคคล

2.10งานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) ของจังหวัดขอนแก่น

2.11  งานวิเทศสัมพันธ์

2.12  งานศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน. สพป.ขอนแก่น เขต 2)

2.13  งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม

2.14  ในกรณีที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ นายธีระศักดิ์  คำดำ ปฏิบัติหน้าที่แทน

2.15  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

3นางนิรมล  เสมอหน้า
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ 41 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแนะแนวทางการศึกษาพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้า และทันต่อเหตุการณ์ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานในความรับผิดชอบ

3.2 งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรสถาบัน ศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

    3.2.1งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว(Home School

            3.2.2  งานศูนย์การเรียน

3.3 งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน    3.4 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

              3.4.1 งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

              3.4.2 งานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

3.5 งานสหกรณ์โรงเรียน

3.6 งานส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาและขออออกนอกสถานที่ของโรงเรียน

3.7 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

3.8 งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน. สพป.ขอนแก่น เขต 2)

3.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.10 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ นางสุรีย์พร  ผงษา ปฏิบัติหน้าที่แทน

3.11  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนด

4นางสุรีย์พร ผงษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ 45 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ     แนะแนวทางการศึกษา พัฒนางานด้านการศึกษา ให้มีความก้าวหน้า และทันต่อเหตุการณ์ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานในความรับผิดชอบ

4.2  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

   4.2.1 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

   4.2.2 งานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

   4.2.3 งานโครงการภาวะโภชนาการของนักเรียน

   4.2.4 งานโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย.น้อย)

   4.2.5 งานโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง และป้องกันโรค

   4.2.6 งานโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

4.3  งานการศึกษาและการระดมทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียน

   4.3.1 งานทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และมูลนิธิ

4.4  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

4.5  งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

   4.5.1 งานขอรับการช่วยเหลือให้กับนักเรียนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

4.6  งานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

4.7  งานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

4.8  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา

   4.8.1 การซื้อแบบพิมพ์

4.9  งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน. สพป.ขอนแก่น เขต 2)

4.10  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.11  ในกรณีที่ไม่สมารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ นางพัชรี  อภัยศรี ปฏิบัติหน้าที่แทน

4.12  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

5


นายธีระศักดิ์ คำดำ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ 42 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อแนะแนวทางการศึกษาพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้า และทันต่อเหตุการณ์ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานในความรับผิดชอบ 

5.2งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

5.3งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

    5.3.1 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือฯ ในโรงเรียน

    5.3.2 งานประสานงานลูกเสือชาวบ้าน

    5.3.3 งานสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

5.4 งานจิตอาสาพระราชทาน

5.5  งานโครงการเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต ,ITA Online

5.6 งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ

5.7  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนและสถานศึกษา

    5.7.1  งานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

5.8  งานการศึกษานอกระบบ

   5.8.1 การขอความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ได้จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่มีอายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ ที่มีความจำเป็นที่ต้องศึกษาต่อนอกระบบจนกว่าจะจบการศึกษาภาคบังคับ

5.9  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน

5.10  งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา

5.11 งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน(ฉก.ชน.สพป.ขอนแก่นเขต 2)

5.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.13  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ นางนิรมล  เสมอหน้า ปฏิบัติหน้าที่แทน

5.14ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

6

นายชญานิน  สารแสน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเลขที่ อ 44 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

6.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อแนะแนวทางการศึกษา พัฒนางานด้านการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานในความรับผิดชอบ

6.2 งานทะเบียน หลักฐานการศึกษา

    6.2.1 งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา

    6.2.2 งานการยกเลิกหลักฐานการศึกษา

    6.2.3 งานการตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้

    6.2.4 การเทียบโอนผลการเรียนรู้

6.3  งานรับ-ส่งหนังสือราชการและงานจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน รับ-ส่ง และสำเนา

หนังสือราชการ สำเนาคำสั่ง ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6.4 งานเบิก-จ่าย วัสดุครุภัณฑ์ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6.5 งานจัดทำเอกสารการประชุมของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6.6  งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน. สพป.ขอนแก่น เขต 2)

6.7  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.8  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ นายธีระศักดิ์  คำดำ ปฏิบัติหน้าที่แทน

6.9  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด
นางพัชรี  อภัยศรี
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่งเลขที่ พ 301209 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
7.1ช่วยเหลือและให้คําปรึกษานักเรียนให้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษา สังคม และ อารมณ์ เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยทํางานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ โรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

7.2 งานการจัดการศึกษาในระบบ                                                              

    7.2.1 งานการรับนักเรียน

    7.2.2 งานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน

    7.2.3 งานขอเปิดรับอนุบาลชั้นปีที่ 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์

    7.2.4 งานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาตาม พระราชบัญญัติกการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

    7.2.5 งานจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในแต่ละปีการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

    7.2.6 งานจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ป.6 และข้อมูลการศึกษาต่อชั้น ม.1 ในแต่ละปีการศึกษา

    7.2.7 งานจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ม.3 และข้อมูลการศึกษาต่อชั้น ม.ปลายในแต่ละปีการศึกษา

    7.2.8 การสำรวจเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่อยู่ในเขตบริการไปเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ปีละ 1 ครั้ง

    7.2.9  การรายงานข้อมูลเด็กนอกเขตพื้นที่การศึกษาที่มาเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง

7.3  การติดตาม ย้ายเข้า-ย้ายออก การจำหน่ายนักเรียน

7.4  งานการคัดเลือกและประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อศึกษาต่อโครงการของสถานศึกษาต่าง ๆ

7.5ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มอบให้ นางศิริพร  เที่ยงนนทรีย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
7.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด