หน้าแรก

ประกาศล่าสุด

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 2 ธ.ค. 2562 22:31 โดย Saisamorn Aksornsua
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บทบาทหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2562 03:42 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • เอกสารหนังสือราชการ เอกสารหนังสือราชการ เอกสารหนังสือราชการ เอกสารหนังสือราชการ เอกสารหนังสือราชการ เอกสารหนังสือราชการ เอกสารหนังสือราชการ เอกสารหนังสือราชการ เอกสารหนังสือราชการ เอกสารหนังสือราชการ 
  ส่ง 29 พ.ย. 2562 03:48 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจากเว็บ ครูบ้านนอก


 • web-LINK
 • web-LINK
 • web-LINK
 • web-LINK
 • web-LINK
 • web-LINK
 • web-LINK